You Can’t Do That – The Beatles-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

The Beatles Lyrics
“You Can’t Do That”

I got something to say that might cause you pain
If I catch you talking to that boy again
I’m gonna let you down
And leave you flat
Because I told you before, oh
You can’t do that

Well, it’s the second time I’ve caught you talking to him
Do I have to tell you one more time, I think it’s a sin
I think I’ll let you down (Let you down)
Leave you flat (Gonna let you down and leave you flat)
Because I’ve told you before, oh
You can’t do that

Everybody’s green
Cos I’m the one who won your love
But if they’d seen
You’re talking that way they’d laugh in my face

So please listen to me, if you wanna stay mine
I can’t help my feelings, I’ll go out of my mind
I’m gonna let you down (Let you down)
And leave you flat (Gonna let you down and leave you flat)
Because I’ve told you before, oh
You can’t do that, oh

(You can’t do that
You can’t do that
You can’t do that
You can’t do that
You can’t do that)

Everybody’s green
Cos I’m the one who won your love
But if they’d seen
You’re talking that way they’d laugh in my face

So please listen to me, if you wanna stay mine
I can’t help my feelings, I’ll go out of my mind
I’m gonna let you down (Let you down)
And leave you flat (Gonna let you down and leave you flat)
Because I’ve told you before, oh
You can’t do that

#Pronunciación de la Canción

ðə bitəlz liriks
ju kænt də ðæt
ai ɡɑt sʌmθiŋ tə sei ðət mait kəz ju pein
if ai kæč ju tɔkiŋ tə ðæt bɔi əɡen
aim ɡɑnə let ju daun
ənd liv ju flæt
bikɒz ai tould ju bifɔr, ou
ju kænt də ðæt
wel, its ðə sekənd taim aiv kɔt ju tɔkiŋ tə im
də ai həv tə tel ju wʌn mɔr taim, ai θiŋk its ə sin
ai θiŋk ail let ju daun let ju daun
liv ju flæt ɡɑnə let ju daun ənd liv ju flæt
bikɒz aiv tould ju bifɔr, ou
ju kænt də ðæt
evribɒdiz ɡrin
kɒs aim ðə wʌn hu wən jər lʌv
bət if ðeid sin
jər tɔkiŋ ðət wei ðeid læf in mai feis
sou pliz lisən tə mi, if ju wɑnə stei main
ai kænt help mai filiŋz, ail ɡou aut əv mai maind
aim ɡɑnə let ju daun let ju daun
ənd liv ju flæt ɡɑnə let ju daun ənd liv ju flæt
bikɒz aiv tould ju bifɔr, ou
ju kænt də ðæt, ou
ju kænt də ðæt
ju kænt də ðæt
ju kænt də ðæt
ju kænt də ðæt
ju kænt də ðæt
evribɒdiz ɡrin
kɒs aim ðə wʌn hu wən jər lʌv
bət if ðeid sin
jər tɔkiŋ ðət wei ðeid læf in mai feis
sou pliz lisən tə mi, if ju wɑnə stei main
ai kænt help mai filiŋz, ail ɡou aut əv mai maind
aim ɡɑnə let ju daun let ju daun
ənd liv ju flæt ɡɑnə let ju daun ənd liv ju flæt
bikɒz aiv tould ju bifɔr, ou
ju kænt də ðæt

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!