You And I-Ingrid Michaelson-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

You And I-Ingrid Michaelson-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“You And I”

Don’t you worry there, my honey
We might not have any money
But we’ve got our love to pay the bills

Maybe I think you’re cute and funny
Maybe I wanna do what bunnies do with you, if you know what I mean

Oh, let’s get rich and buy our parents homes in the south of France
Let’s get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to dance
Let’s get rich and build a house on a mountain making everybody look like ants
From way up there, you and I, you and I

Well, you might be a bit confused
And you might be a little bit bruised
But baby how we spoon like no one else
So I will help you read those books
If you will soothe my worried looks
And we will put the lonesome on the shelf

Oh, let’s get rich and buy our parents homes in the south of France
Let’s get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to dance
Let’s get rich and build a house on a mountain making everybody look like ants
From way up there, you and I, you and I

Oh let’s get rich and buy our parents homes in the south of France
Let’s get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to dance
Let’s get rich and build a house on a mountain making everybody look like ants
From way up there, you and I, you and I


ju ənd ai

dount ju wʌri ðeə, mai hʌni
wi mait nɒt həv eni mʌni
bət wiv ɡɒt auə lʌv tə pei ðə bilz

meibi ai θiŋk jə kjut ənd fʌni
meibi ai wɒnə də wɒt bʌniz də wið ju, if ju nou wɒt ai min

ou, lets ɡet rič ənd bai auə peərənts houmz in ðə sauθ əv frɑns
lets ɡet rič ənd ɡiv evribɒdi nais swetəz ənd tič ðəm hau tə dɑns
lets ɡet rič ənd bild ə haus ɒn ə mauntin meikiŋ evribɒdi luk laik ænts
frəm wei ʌp ðeə, ju ənd ai, ju ənd ai

wel, ju mait bi ə bit kənfjuzd
ənd ju mait bi ə litəl bit bruzd
bət beibi hau wi spun laik nou wʌn els
sou ai wəl help ju rid ðouz buks
if ju wəl suð mai wʌrid luks
ənd wi wəl put ðə lounsəm ɒn ðə šelf

ou, lets ɡet rič ənd bai auə peərənts houmz in ðə sauθ əv frɑns
lets ɡet rič ənd ɡiv evribɒdi nais swetəz ənd tič ðəm hau tə dɑns
lets ɡet rič ənd bild ə haus ɒn ə mauntin meikiŋ evribɒdi luk laik ænts
frəm wei ʌp ðeə, ju ənd ai, ju ənd ai

ou lets ɡet rič ənd bai auə peərənts houmz in ðə sauθ əv frɑns
lets ɡet rič ənd ɡiv evribɒdi nais swetəz ənd tič ðəm hau tə dɑns
lets ɡet rič ənd bild ə haus ɒn ə mauntin meikiŋ evribɒdi luk laik ænts
frəm wei ʌp ðeə, ju ənd ai, ju ənd ai

The Weeknd-In The Night-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido
Like I Can-Sam Smith-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Pronunciaciones Originales por:: Manuel Ruiz

POR FAVOR COMPARTIR LAS PRONUNCIACIONES CON AQUELLOS QUE CONOZCAS Y QUE LE GUSTE CANTAR ESPECIALMENTE EN INGLÉS. GRACIAS ;)

Deja un Comentario o Pide una Pronunciación de cualquier canción en Inglés que quieras aprender a cantar. Leemos todos los comentarios, publicamos el 99.5% de pedidos y contestamos rápido! Ahora las pronunciaciones son Gratis! Gracias ;)

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

La moderación de comentarios está activada. Su comentario podría tardar cierto tiempo en aparecer.

Pin It on Pinterest

Compártelo ahora y márcanos como tus favoritos por favor, necesitamos tu ayuda! Es solo para que www.pronunciaciones.com siga siendo GRATIS.

Compártelo AHORA!

COMPÁRTELO POR FAVOR QUE NO TE CUESTA NADA!

Compártelo AHORA!

Dale para escuchar el texto que sombreaste con su pronunciación en tiempo real!