I Still Believe-Hayden Panettiere-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido
The Strays-Sleeping With Sirens-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Unwanted-Avril Lavigne-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Unwanted”

All that I did was walk over
Start off by shaking your hands
That’s how it went
I had a smile on my face and I sat up straight
Oh, yeah, yeah
I wanted to know you
I wanted to show you

[chorus]
You don’t know me
Don’t ignore me
You don’t want me there
You just shut me out
You don’t know me
Don’t ignore me
If you had your way
You’d just shut me up
Make me go away

(That i’m so unwanted)
No, I just don’t understand why
you won’t talk to me
It hurts that I’m so unwanted for nothing
Don’t talk words against me
I wanted to know you
I wanted to show you

[chorus]
Make me go away

I tried to belong
It didn’t seem wrong
My head aches
Its been so long
I’ll write this song
If that’s what it take

[chorus (2x)]
Make me go away
Make me go away

ʌnwɒntəd

ɔl ðət ai did wəz wɑk ouvᵊr
stɑrt ɒf bai šeikiŋ jər hændz
ðæts hau it went
ai həd ə smail ɑn mai feis ənd ai sæt ʌp streit
ou, jæ, jæ
ai wɒntəd tə nou ju
ai wɒntəd tə šou ju

<[chorus]>
ju dount nou mi
dount ignɔr mi
ju dount wɑnt mi ðer
ju ǰəst šət mi aut
ju dount nou mi
dount ignɔr mi
if ju həd jər wei
jud ǰəst šət mi ʌp
meik mi ɡou əwei

ðət aim sou ʌnwɒntəd
nou, ai ǰəst dount ʌndərstænd wai
ju wount tɔk tə mi
it hərts ðət aim sou ʌnwɒntəd fər nʌθiŋ
dount tɔk wərdz əɡenst mi
ai wɒntəd tə nou ju
ai wɒntəd tə šou ju

<[chorus]>
meik mi ɡou əwei

ai traid tə bilɔŋ
it didənt sim rɒŋ
mai hed eiks
its bin sou lɔŋ
ail rait ðis sɒŋ
if ðæts hwʌt it teik

<[chorus> <2x> <]>
meik mi ɡou əwei
meik mi ɡou əwei

I Still Believe-Hayden Panettiere-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido
The Strays-Sleeping With Sirens-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Pin It on Pinterest