Sledgehammer-Rihanna-Pronunciación básica Letra y Video
Treat You Better-Shawn Mendes-Pronunciación Letra y Video

twenty one pilots-Tear In My Heart-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

TWENTY ONE PILOTS LYRICS
“Tear In My Heart”

안녕하세요 [An-nyŏng-ha-se-yo]

Sometimes you’ve got to bleed to know,
That you’re alive and have a soul,
But it takes someone to come around to show you how.

She’s the tear in my heart, I’m alive,
She’s the tear in my heart, I’m on fire,
She’s the tear in my heart, Take me higher,
Than I’ve ever been.

The songs on the radio are ok,
But my taste in music is your face,
And it takes a song to come around to show you how.

She’s the tear in my heart, I’m alive,
She’s the tear in my heart, I’m on fire,
She’s the tear in my heart, Take me higher,
Than I’ve ever been.

Than I’ve ever been
Than I’ve ever been
Than I’ve ever been

You fell asleep in my car, I drove the whole time,
But that’s ok, I’ll just avoid the holes so you sleep fine,
I’m driving here I sit, cursing my government,
For not using my taxes to fill holes with more cement.

You fell asleep in my car, I drove the whole time,
But that’s ok, I’ll just avoid the holes so you sleep fine,
I’m driving here I sit, cursing my government,
For not using my taxes to fill holes with more cement.

Sometimes you’ve got to bleed to know,
That you’re alive and have a soul,
But it takes someone to come around to show you how.

She’s the tear in my heart, I’m alive,
She’s the tear in my heart, I’m on fire,
She’s the tear in my heart, Take me higher,
Than I’ve ever been.

My heart is my armor,
She’s the tear in my heart, she’s a carver,
She’s a butcher with a smile, cut me farther,
Than I’ve ever been.

Than I’ve ever been
Than I’ve ever been
Than I’ve ever been

My heart is my armor,
She’s the tear in my heart, she’s a carver,
She’s a butcher with a smile, cut me farther,
Than I’ve ever been.

#Pronunciación de Nivel Intermedio

twenti wʌn pailəts liriks
tir in mai hɑrt

səmtaimz juv ɡɑt tə blid tə nou,
ðət jər əlaiv ənd həv ə soul,
bət it teiks sʌmwən tə kəm əraund tə šou ju hau.

šiz ðə tir in mai hɑrt, aim əlaiv,
šiz ðə tir in mai hɑrt, aim ɑn faiər,
šiz ðə tir in mai hɑrt, teik mi haiər,
ðən aiv evᵊr bin.

ðə sɒŋz ɑn ðə reidiou ər oukei,
bət mai teist in mjuzik s jər feis,
ənd it teiks ə sɒŋ tə kəm əraund tə šou ju hau.

šiz ðə tir in mai hɑrt, aim əlaiv,
šiz ðə tir in mai hɑrt, aim ɑn faiər,
šiz ðə tir in mai hɑrt, teik mi haiər,
ðən aiv evᵊr bin.

ðən aiv evᵊr bin
ðən aiv evᵊr bin
ðən aiv evᵊr bin

ju fel əslip in mai kɑr, ai drouv ðə houl taim,
bət ðæts oukei, ail ǰəst əvɔid ðə houlz sou ju slip fain,
aim draiviŋ hiər ai sit, kərsiŋ mai ɡʌvərmənt,
fər nɑt juziŋ mai tæksəz tə fil houlz wiθ mɔr səment.

ju fel əslip in mai kɑr, ai drouv ðə houl taim,
bət ðæts oukei, ail ǰəst əvɔid ðə houlz sou ju slip fain,
aim draiviŋ hiər ai sit, kərsiŋ mai ɡʌvərmənt,
fər nɑt juziŋ mai tæksəz tə fil houlz wiθ mɔr səment.

səmtaimz juv ɡɑt tə blid tə nou,
ðət jər əlaiv ənd həv ə soul,
bət it teiks sʌmwən tə kəm əraund tə šou ju hau.

šiz ðə tir in mai hɑrt, aim əlaiv,
šiz ðə tir in mai hɑrt, aim ɑn faiər,
šiz ðə tir in mai hɑrt, teik mi haiər,
ðən aiv evᵊr bin.

mai hɑrt s mai ɑrmər,
šiz ðə tir in mai hɑrt, šiz ə kɑrvər,
šiz ə bučər wiθ ə smail, kət mi fɑrðər,
ðən aiv evᵊr bin.

ðən aiv evᵊr bin
ðən aiv evᵊr bin
ðən aiv evᵊr bin

mai hɑrt s mai ɑrmər,
šiz ðə tir in mai hɑrt, šiz ə kɑrvər,
šiz ə bučər wiθ ə smail, kət mi fɑrðər,
ðən aiv evᵊr bin.

Sledgehammer-Rihanna-Pronunciación básica Letra y Video
Treat You Better-Shawn Mendes-Pronunciación Letra y Video

Pin It on Pinterest