Fast Car-Tracy Chapman-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido
Messin' Around Enrique Iglesias Pitbull-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Try Everything-Shakira-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Try Everything”

Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh

I messed up tonight, I lost another fight
I still mess up but I’ll just start again
I keep falling down, I keep on hitting the ground
I always get up now to see what’s next

Birds don’t just fly, they fall down and get up
Nobody learns without getting it wrong

I won’t give up, no I won’t give in
‘Til I reach the end and then I’ll start again
No I won’t leave, I wanna try everything
I wanna try even though I could fail
I won’t give up, no I won’t give in
‘Til I reach the end and then I’ll start again
No, I won’t leave, I wanna try everything
I wanna try even though I could fail

Oh, oh, oh, oh, oh
Try everything
Oh, oh, oh, oh, oh
Try everything
Oh, oh, oh, oh, oh
Try everything
Oh, oh, oh, oh, oh

Look how far you’ve come, you filled your heart with love
Baby you’ve done enough, take a deep breath
Don’t beat yourself up, don’t need to run so fast
Sometimes we come last, but we did our best

I won’t give up, no I won’t give in
‘Til I reach the end and then I’ll start again
No I won’t leave, I wanna try everything
I wanna try even though I could fail
I won’t give up, no I won’t give in
‘Til I reach the end and then I’ll start again
No I won’t leave, I wanna try everything
I wanna try even though I could fail

I’ll keep on making those new mistakes
I’ll keep on making them every day
Those new mistakes

Oh, oh, oh, oh, oh
Try everything
Oh, oh, oh, oh, oh
Try everything
Oh, oh, oh, oh, oh
Try everything
Oh, oh, oh, oh, oh

Try everything

trai evriθiŋ

ou, ou, ou, ou, ou
ou, ou, ou, ou, ou
ou, ou, ou, ou, ou
ou, ou, ou, ou, ou

ai mest ʌp tənait, ai lɒst ənʌðᵊr fait
ai stil mes ʌp bət ail ǰəst stɑrt əɡen
ai kip fɑliŋ daun, ai kip ɑn hitiŋ ðə ɡraund
ai ɔlweiz ɡet ʌp nau tə si hwʌts nekst

bərdz dount ǰəst flai, ðei fɑl daun ənd ɡet ʌp
noubədi lərnz wiðaut ɡetiŋ it rɒŋ

ai wount ɡiv ʌp, nou ai wount ɡiv in
til ai rič ði end ənd ðen ail stɑrt əɡen
nou ai wount liv, ai wɑnə trai evriθiŋ
ai wɑnə trai ivən ðou ai kəd feil
ai wount ɡiv ʌp, nou ai wount ɡiv in
til ai rič ði end ənd ðen ail stɑrt əɡen
nou, ai wount liv, ai wɑnə trai evriθiŋ
ai wɑnə trai ivən ðou ai kəd feil

ou, ou, ou, ou, ou
trai evriθiŋ
ou, ou, ou, ou, ou
trai evriθiŋ
ou, ou, ou, ou, ou
trai evriθiŋ
ou, ou, ou, ou, ou

luk hau fɑr juv kəm, ju fild jər hɑrt wiθ lʌv
beibi juv dən ənəf, teik ə dip breθ
dount bit jərself ʌp, dount nid tə rən sou fæst
səmtaimz wi kəm læst, bət wi did auər best

ai wount ɡiv ʌp, nou ai wount ɡiv in
til ai rič ði end ənd ðen ail stɑrt əɡen
nou ai wount liv, ai wɑnə trai evriθiŋ
ai wɑnə trai ivən ðou ai kəd feil
ai wount ɡiv ʌp, nou ai wount ɡiv in
til ai rič ði end ənd ðen ail stɑrt əɡen
nou ai wount liv, ai wɑnə trai evriθiŋ
ai wɑnə trai ivən ðou ai kəd feil

ail kip ɑn meikiŋ ðouz nu misteiks
ail kip ɑn meikiŋ ðəm evri dei
ðouz nu misteiks

ou, ou, ou, ou, ou
trai evriθiŋ
ou, ou, ou, ou, ou
trai evriθiŋ
ou, ou, ou, ou, ou
trai evriθiŋ
ou, ou, ou, ou, ou

trai evriθiŋ

Fast Car-Tracy Chapman-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido
Messin' Around Enrique Iglesias Pitbull-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Pin It on Pinterest