Trippie Redd – Dark Knight Dummo-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Trippie Redd Lyrics
“Dark Knight Dummo”
(feat. Travis Scott)

[Trippie Redd:]
Oh my God
Honorable C.N.O.T.E
Oh my God
Yeah, Big 14 know what the fuck goin’ on
Aye

Hold up
Take a moment, count my guap, count my guap
All these racks bomin’ in, they bomin’ in (hold up)
Aye, count my guap, count my guap
Cannot stop comin’ in, comin’ in
Pull up in a drop top, she drop dead
I pulled up in a drop top, she drop dead
My diamonds dancing, hopscotch, they holding hands
My diamonds dancing, hopscotch, they holding hands

Yeah, hold up
I don’t know what planet I’m on
I’m a king, lil bitch watch the throne
I feel like Bono, I’ll chop off your arms (off your arms, yuh)
Steady causing havoc, yeah
Bitch I’m ballin’ hard just like a Maverick
Money stretch long lil bitch, like elastic
Now that bitch steady calling me Mr Fantastic, yeah, ayy
Know I keep a ratchet (alright)
If you play, boy I’ll turn your ass to ashes, yeah
Automatic, doo, doo, doo, doo, bitch, I’m blasting yeah
Ooh, put you in a casket, yeah
Money stretch long, it’s elastic
I don’t know what planet I’m on (I’m on Mars)
I’m a king, lil bitch watch the throne
I feel like Bono I’ll chop off your arms (yuh)

[Trippie Redd (Travis Scott):]
Hold up
Take a moment, count my guap, count my guap (yeah)
All these racks bomin’ in, they bomin’ in (hold up, it’s lit)
Ayy, count my guap, count my guap (straight up)
Cannot stop comin’ in, comin’ in (yeah)
Pull up in a drop top, she drop dead (alright)
I pulled up in a drop top, she drop dead (yeah)
My diamond’s dancing, hopscotch, they holding hands (yeah)
My diamond’s dancing, hopscotch, they holding hands (yeah)

[Travis Scott (Trippie Redd):]
Astroworld’s my planet, my home (yeah)
Car’s too hot, the fumes too strong (yeah, yeah, it’s lit)
Mixed this cup for way too long (yeah, yeah, alright)
Add it up, don’t subtract it (yeah, yeah)
Pour this eighth with me and let’s get blasted (straight up)
Lambo drive like a dragon (skrrt, skrrt)
Can’t fall asleep at night ‘cause they attacking, yeah
I, hop in the coupe, go insane
I, disappear, go David Blaine
We, don’t do the same
I, feed all my bitches the cane (white)
I, double cup to drown the pain (drank)
Like a octane (gas)
I’ma put six in the Lambo and jet to the plane (skrrt, skrrt)
Move for this chain with your elbow, I hope you got aim
Don’t need no more stains, or get hot like my name (La Flame)
Yeah, hide out in the trees with the bumblebees
Please say the name three times, we gon’ pop up on you
Like I’m Bloody Mary, man

[Trippie Redd:]
Hold up
Take a moment, count my guap, count my guap
All these racks bomin’ in, they bomin’ in (hold up)
Aye, count my guap, count my guap
Cannot stop comin’ in, comin’ in
Pull up in a drop top, she drop dead
I pulled up in a drop top, she drop dead
My diamonds dancing, hopscotch, they holding hands
My diamonds dancing, hopscotch, they holding hands
Yeah

#Pronunciación de la Canción

<trippie> red liriks
dɑrk nait <dummo>
fit. trævis skɑt
<[trippie> red: <]>
ou mai ɡɑd
ɑnərəbəl si. en. ou. ti. i
ou mai ɡɑd
jæ, biɡ fɔrtin nou hwʌt ðə fək ɡɔin ɑn
ai
hould ʌp
teik ə moumənt, kaunt mai <guap>, kaunt mai <guap>
ɔl ðiz ræks <bomin> in, ðei <bomin> in hould ʌp
ai, kaunt mai <guap>, kaunt mai <guap>
kænɑt stɑp <comin> in, <comin> in
pul ʌp in ə drɑp tɑp, ši drɑp ded
ai puld ʌp in ə drɑp tɑp, ši drɑp ded
mai daiməndz dænsiŋ, hɑpskɑč, ðei houldiŋ hændz
mai daiməndz dænsiŋ, hɑpskɑč, ðei houldiŋ hændz
jæ, hould ʌp
ai dount nou hwʌt plænət aim ɑn
aim ə kiŋ, lil bič wɑč ðə θroun
ai fil laik bounou, ail čɑp ɒf jər ɑrmz ɒf jər ɑrmz, <yuh>
stedi kɑziŋ hævək, jæ
bič aim bælin hɑrd ǰəst laik ə mævərik
mʌni streč lɔŋ lil bič, laik əlæstik
nau ðət bič stedi kɒliŋ mi mistər fæntæstik, jæ, <ayy>
nou ai kip ə ræčət ɒlrait
if ju plei, bɔi ail tərn jər æs tə æšəz, jæ
ɒtəmætik, du, du, du, du, bič, aim blæstiŋ jæ
u, put ju in ə kæskət, jæ
mʌni streč lɔŋ, its əlæstik
ai dount nou hwʌt plænət aim ɑn aim ɑn mɑrz
aim ə kiŋ, lil bič wɑč ðə θroun
ai fil laik bounou ail čɑp ɒf jər ɑrmz <yuh>
<[trippie> red trævis skɑt: <]>
hould ʌp
teik ə moumənt, kaunt mai <guap>, kaunt mai <guap> jæ
ɔl ðiz ræks <bomin> in, ðei <bomin> in hould ʌp, its lit
<ayy>, kaunt mai <guap>, kaunt mai <guap> streit ʌp
kænɑt stɑp <comin> in, <comin> in jæ
pul ʌp in ə drɑp tɑp, ši drɑp ded ɒlrait
ai puld ʌp in ə drɑp tɑp, ši drɑp ded jæ
mai daiməndz dænsiŋ, hɑpskɑč, ðei houldiŋ hændz jæ
mai daiməndz dænsiŋ, hɑpskɑč, ðei houldiŋ hændz jæ
<[travis> skɑt <trippie> red: <]>
<astroworld>iz mai plænət, mai houm jæ
kɑrz tu hɑt, ðə fjumz tu strɒŋ jæ, jæ, its lit
mikst ðis kʌp fər wei tu lɔŋ jæ, jæ, ɒlrait
æd it ʌp, dount səbtrækt it jæ, jæ
pɔr ðis eitθ wiθ mi ənd lets ɡet blæstəd streit ʌp
<lambo> draiv laik ə dræɡən <skrrt>, <skrrt>
kænt fɑl əslip ət nait kəz ðei ətækiŋ, jæ
ai, hɑp in ðə kup, ɡou insein
ai, disəpir, ɡou deivəd blein
wi, dount də ðə seim
ai, fid ɔl mai bičəz ðə kein wait
ai, dʌbəl kʌp tə draun ðə pein dræŋk
laik ə ɑkten ɡæs
<ima> put siks in ðə <lambo> ənd ǰet tə ðə plein <skrrt>, <skrrt>
muv fər ðis čein wiθ jər elbou, ai houp ju ɡɑt eim
dount nid nou mɔr steinz, ɔr ɡet hɑt laik mai neim lɑ fleim
jæ, haid aut in ðə triz wiθ ðə bʌmblbiz
pliz sei ðə neim θri taimz, wi <gon> pɑp ʌp ɑn ju
laik aim blʌdi meri, mæn
<[trippie> red: <]>
hould ʌp
teik ə moumənt, kaunt mai <guap>, kaunt mai <guap>
ɔl ðiz ræks <bomin> in, ðei <bomin> in hould ʌp
ai, kaunt mai <guap>, kaunt mai <guap>
kænɑt stɑp <comin> in, <comin> in
pul ʌp in ə drɑp tɑp, ši drɑp ded
ai puld ʌp in ə drɑp tɑp, ši drɑp ded
mai daiməndz dænsiŋ, hɑpskɑč, ðei houldiŋ hændz
mai daiməndz dænsiŋ, hɑpskɑč, ðei houldiŋ hændz

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!