Trevor Jackson-I’ll Be Who You Love-This Christmas-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

TREVOR JACKSON LYRICS
“I’ll Be Who You Love (This Christmas)”

She say her body so cold
Girl I can heat it up

By the fireplace we’ll be safe from the snow
Baby you’ve waited long enough
And I’d hate to see you alone
Cause December is the time to cuddle up
Everybody needs someone cause one is only half the fun

Santa knew what you wanted all along
He’d come and told me gone and write this song
And right your wrongs babe
Cause it’s been too long
Since your heart has been mine to hold on to
And right now, it’s so cold
Girl if you let me, This Christmas I’ll be
Who you love [3x]
This Christmas I’ll be
Who you love [2x]
This Christmas I’ll be, I promise I’ll be
Who you love

That mistletoe can only do so much
Cause my baby needs everything
And I’m willing to give her that much
If she’s ready cause I’m ready
Girl can’t nobody do Christmas like this
Like this, this, yeah
And I meant your body is the greatest gift

Santa knew what you wanted all along
He’d come and told me gone and write this song
And right your wrongs babe
Cause it’s been too long
Since your heart has been mine to hold on to
And right now, it’s so cold
Girl if you let me, This Christmas I’ll be
Who you love [3x]
This Christmas I’ll be
Who you love [2x]
This Christmas I’ll be, I promise I’ll be
Who you love

All I want for Christmas is her
All she wants for Christmas is me
All we want for Christmas is us
Baby girl that’s all we gone need

Cause it’s been too long
Since your heart has been mine to hold on to
And right now, it’s so cold
Girl if you let me, This Christmas I’ll be
Who you love [3x]
This Christmas I’ll be
Who you love [2x]
This Christmas I’ll be, I promise I’ll be
Who you love

All I want for Christmas is her
All she wants for Christmas is me
All we want for Christmas is us
Baby girl that’s all we gone need [2x]

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

 
trevər ǰæksən liriks
ail bi hu ju lʌv ðis krisməs

ši sei hər bɑdi sou kould
ɡərl ai kən hit it ʌp
bai ðə faiərples wil bi seif frəm ðə snou
beibi juv weitəd lɔŋ ənəf
ənd aid heit tə si ju əloun
kəz dəsembər z ðə taim tə kʌdəl ʌp
evribɑdi nidz sʌmwən kəz wʌn z ounli hæf ðə fən

sæntə nu hwʌt ju wɒntəd ɔl əlɔŋ
hid kəm ənd tould mi ɡɒn ənd rait ðis sɒŋ
ənd rait jər rɒŋz beib
kəz its bin tu lɔŋ
sins jər hɑrt həz bin main tə hould ɑn tu
ənd rait nau, its sou kould
ɡərl if ju let mi, ðis krisməs ail bi
hu ju lʌv <[3x]>
ðis krisməs ail bi
hu ju lʌv <[2x]>
ðis krisməs ail bi, ai prɑməs ail bi
hu ju lʌv

ðət misəltou kən ounli də sou mʌč
kəz mai beibi nidz evriθiŋ
ənd aim wiliŋ tə ɡiv hər ðət mʌč
if šiz redi kəz aim redi
ɡərl kænt noubədi də krisməs laik ðis
laik ðis, ðis, jæ
ənd ai ment jər bɑdi z ðə ɡreitəst ɡift

sæntə nu hwʌt ju wɒntəd ɔl əlɔŋ
hid kəm ənd tould mi ɡɒn ənd rait ðis sɒŋ
ənd rait jər rɒŋz beib
kəz its bin tu lɔŋ
sins jər hɑrt həz bin main tə hould ɑn tu
ənd rait nau, its sou kould
ɡərl if ju let mi, ðis krisməs ail bi
hu ju lʌv <[3x]>
ðis krisməs ail bi
hu ju lʌv <[2x]>
ðis krisməs ail bi, ai prɑməs ail bi
hu ju lʌv

ɔl ai wɑnt fər krisməs iz hər
ɔl ši wɑnts fər krisməs iz mi
ɔl wi wɑnt fər krisməs iz əz
beibi gɜ:l ðæts ɔl wi ɡɒn nid

kəz its bin tu lɔŋ
sins jər hɑrt həz bin main tə hould ɑn tu
ənd rait nau, its sou kould
ɡərl if ju let mi, ðis krisməs ail bi
hu ju lʌv <[3x]>
ðis krisməs ail bi
hu ju lʌv <[2x]>
ðis krisməs ail bi, ai prɑməs ail bi
hu ju lʌv

ɔl ai wɑnt fər krisməs iz hər
ɔl ši wɑnts fər krisməs iz mi
ɔl wi wɑnt fər krisməs iz əz
beibi gɜ:l ðæts ɔl wi ɡɒn nid <[2x]>

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS