Treat You Better Shawn Mendes-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Treat You Better Shawn Mendes-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Treat You Better”

I won’t lie to you
I know he’s just not right for you
And you can tell me if I’m off
But I see it on your face
When you say that he’s the one that you want
And you’re spending all your time
In this wrong situation
And anytime you want it to stop

I know I can treat you better
Than he can
And any girl like you deserves a gentleman
Tell me why are we wasting time
On all your wasted crime
When you should be with me instead
I know I can treat you better
Better than he can

I’ll stop time for you
The second you say you’d like me too
I just wanna give you the loving that you’re missing
Baby, just to wake up with you
Would be everything I need and this could be so different
Tell me what you want to do

Cause I know I can treat you better
Than he can
And any girl like you deserves a gentleman
Tell me why are we wasting time
And all on your wasted crime
When you should be with me instead
I know I can treat you better
Better than he can

Better than he can

Give me a sign
Take my hand, we’ll be fine
Promise I won’t let you down
Just know that you don’t
Have to do this alone
Promise I’ll never let you down

Cause I know I can treat you better
Than he can
And any girl like you deserves a gentleman
Tell me why are we wasting time
And all on your wasted crime
When you should be with me instead
I know I can treat you better
Better than he can

Better than he can
Better than he can

trit ju betər

ai wount lai tə ju
ai nou hiz ǰəst nɑt rait fər ju
ənd ju kən tel mi if aim ɒf
bət ai si it ɑn jər feis
hwen ju sei ðət hiz ðə wʌn ðət ju wɑnt
ənd jər spendiŋ ɔl jər taim
in ðis rɒŋ sičueišən
ənd enitaim ju wɑnt it tə stɑp

ai nou ai kən trit ju betər
ðən hi kæn
ənd eni ɡərl laik ju dəzərvz ə ǰentəlmən
tel mi wai ər wi weistiŋ taim
ɑn ɔl jər weistəd kraim
hwen ju šəd bi wiθ mi insted
ai nou ai kən trit ju betər
betər ðən hi kæn

ail stɑp taim fər ju
ðə sekənd ju sei jud laik mi tu
ai ǰəst wɑnə ɡiv ju ðə lʌviŋ ðət jər misiŋ
beibi, ǰəst tə weik ʌp wiθ ju
wud bi evriθiŋ ai nid ənd ðis kəd bi sou difərənt
tel mi hwʌt ju wɑnt tə du

kəz ai nou ai kən trit ju betər
ðən hi kæn
ənd eni ɡərl laik ju dəzərvz ə ǰentəlmən
tel mi wai ər wi weistiŋ taim
ənd ɔl ɑn jər weistəd kraim
hwen ju šəd bi wiθ mi insted
ai nou ai kən trit ju betər
betər ðən hi kæn

betər ðən hi kæn

ɡiv mi ə sain
teik mai hænd, wil bi fain
prɑməs ai wount let ju daun
ǰəst nou ðət ju dount
həv tə də ðis əloun
prɑməs ail nevər let ju daun

kəz ai nou ai kən trit ju betər
ðən hi kæn
ənd eni ɡərl laik ju dəzərvz ə ǰentəlmən
tel mi wai ər wi weistiŋ taim
ənd ɔl ɑn jər weistəd kraim
hwen ju šəd bi wiθ mi insted
ai nou ai kən trit ju betər
betər ðən hi kæn

betər ðən hi kæn
betər ðən hi kæn

Too Good Drake Featuring Rihanna-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido
Oui Jeremih-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Pronunciaciones Originales por:: Manuel Ruiz

POR FAVOR COMPARTIR LAS PRONUNCIACIONES CON AQUELLOS QUE CONOZCAS Y QUE LE GUSTE CANTAR ESPECIALMENTE EN INGLÉS. GRACIAS ;)

Deja un Comentario o Pide una Pronunciación de cualquier canción en Inglés que quieras aprender a cantar. Leemos todos los comentarios, publicamos el 99.5% de pedidos y contestamos rápido! Ahora las pronunciaciones son Gratis! Gracias ;)

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

La moderación de comentarios está activada. Su comentario podría tardar cierto tiempo en aparecer.

Pin It on Pinterest

Compártelo ahora y márcanos como tus favoritos por favor, necesitamos tu ayuda! Es solo para que www.pronunciaciones.com siga siendo GRATIS.

Compártelo AHORA!

COMPÁRTELO POR FAVOR QUE NO TE CUESTA NADA!

Compártelo AHORA!

Dale para escuchar el texto que sombreaste con su pronunciación en tiempo real!