CLASES DE CANTO Y SERVICIOS DE PRONUNCIACIONES.COM

HOLA SOY MISS LEYLA JOLLY Y SE QUE TE ENCANTA CANTAR, ESTA ES TU GRAN OPORTUNIDAD PARA DAR EL GRAN SALTO Y TOMARTE EL CANTO EN SERIO. NUESTRO EQUIPO DE PROFESORES Y MAESTRAS DE CANTO BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO TE ENSEÑARÁN LAS TÉCNICAS PRECISAS PARA QUE EN POCO TIEMPO, SÚPER RÁPIDO PUEDAS DEJAR DE SER UNA CANTANTE PRINCIPIANTE Y CONVERTIRTE EN UNA VERDADERA ESTRELLA DEL CANTO DE TU LOCALIDAD, NACIONAL Y POR QUÉ NO, INTERNACIONAL!. APRENDE CON NUESTRO MÉTODO TU SABES QUE ES RÁPIDO Y FÁCIL! APOYEN QUE NO QUEREMOS CERRAR!!! HÁGANLE CLICK A LOS ANUNCIOS AUNQUE SEA!!! AYÚDENNOS!!! HELP US!!! JELPAS!!! PLIIS!!! AUNQUE SEA COMPARTE NUESTRA PÁGINA CON TUS AMIGOS, AMIGAS Y FAMILIARES DILES SOBRE NOSOTROS, DILES QUE ENTREN TAMBIÉN A WWW.PRONUNCIACIONES.COM NO ESTAMOS PIDIENDO DINERO O UN ME GUSTA SOLO NO QUEREMOS CERRAR ESTA PÁGINA DE EDUCACION GRATIS PARA TODOS LOS LATINOS E HISPANOS DEL MUNDO. OH! Si tienes algún pedido puedes escribir tu canción en un comentario de cualquier canción. HAZ CLICK AQUÍ

Travis Scott – SICKO MODE-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Travis Scott Lyrics
“SICKO MODE”
(feat. Drake)

[Part I]

[Drake:]
Astro, yeah

Sun is down, freezin’ cold
That’s how we already know winter’s here
My dawg would prolly do it for a Louis belt
That’s just all he know, he don’t know nothin’ else
I tried to show ‘em, yeah
I tried to show ‘em, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah
Gone on you with the pick and roll
Young LaFlame, he in sicko mode

[Part II]

[Travis Scott:]
Woo, made this here with all the ice on in the booth
At the gate outside, when they pull up, they get me loose
Yeah, Jump Out boys, that’s Nike boys, hoppin’ out coupes
This shit way too big, when we pull up give me the loot (gimme the loot!)
Was off the Remy, had to Papoose
Had to hit my old town to duck the news
Two-four hour on lockdown, we make no moves
Now it’s 4AM and I’m back up poppin’ with the crew
I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba juice
Different colored chains, see my jeweler really sellin’ fruits
And they chokin’, man, know the crackers wish it was a noose

[Juicy J (Swae Lee):]
(Some-some-some, someone said)
To win the retreat, we all in too deep
Playin’ for keeps, don’t play us for weak (Someone said)
To win the retreat, we all in too deep
P-p-playin’ for keeps, don’t play us for weak

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

[Travis Scott:]
This shit way too formal, ya’ll know I don’t follow suit
Stacy Dash, most these of girls ain’t got a clue
All of these hoes I made off records I produced
I might take all my exes and put ‘em all in a group
Hit my eses, I need the booch
‘Bout to turn this function to Bonnaroo
Told her “hop in, you comin’ too”
In the 305, bitches treat me like I’m Uncle Luke (don’t stop, pop that pussy)
Had to slop the top off, it’s just a roof
She said “where we goin’?” I said “the moon”
We ain’t even make it to the room
She thought it was the ocean, it’s just the pool
Now I got her open, it’s just the Goose
Who put this shit together? I’m the glue
(Someone said)
Shorty FaceTimed me out the blue

[Juicy J (Swae Lee):]
(Someone said)
To win the retreat, we all in too deep
Playin’ for keeps, don’t play us for weak (Someone said)
To win the retreat, we all in too deep
Playin’ for keeps, don’t play us for weak

[Part III]

[Travis Scott:]
Yeah
[Drake:]
Astro
Yeah, yeah
[Lil Juice:]
Tay Keith, fuck these niggas up
[Drake:]
Ay, ay

[Drake (Travis Scott):]
She’s in love with who I am
Back in high school, I used to bust it to the dance (yeah)
Now I hit that epioo with duffles in my hands
I did half a Xan, thirteen hours ‘til I land
Had me out like a light, ayy, yeah
Like a light, ayy, yeah
Like a light, ayy

[Drake {Travis Scott}:]
Slept through the flight, ayy
Knocked for the night, ayy, 767, man
This shit got double bedroom, man
I still got scores to settle, man
I crept down the block (down the block)
Made a right (yeah, right)
Cut the lights (yeah, what?)
Paid the price (yeah)
Niggas think it’s sweet (nah, nah)
It’s on sight (yeah, what?)
Nothin’ nice (yeah), baguettes in my ice (aww, man)
Jesus Christ (yeah), checks over stripes (yeah)
That’s what I like {yeah}, that’s what we like {yeah}
Lost my respect, you not a threat
When I shoot my shot, that shit wetty like I’m Sheck {bitch!}
See the shots that I took (ayy), wet like I’m booked (ayy)
Wet like I’m Lindsay, I be spending Folie’s
Circle blocks ‘til I’m dizzy (yeah, what?)
Like where is he? (Yeah, what?)
No one seen him (yeah, yeah)
I’m tryna clean ‘em (yeah)

[Drake (Travis Scott):]
She’s in love with who I am
Back in high school, I used to bust it to the dance
Now I hit the fbo with duffles in my hand (woo!)
I did half a Xan, thirteen hours ‘til I land
Had me out like a light (like a light)
Like a light (yeah, like a light)
Like a light (like a light)
Like a light

[Travis Scott:]
Yeah, pass the dawgs in celly
Sendin’ texts, ain’t sendin’ kites, yeah
He said “keep that on lock”
I said “you know this shit, it’s life”, yeah
It’s absolute (yeah), I’m back rebute (it’s lit!)
LaFerrari to Jamba juice, yeah (skrrt, skrrt)
We back on the road, they jumpin’ off, no parachute, yeah
Shorty in the back, she said she workin’ on her glutes, yeah (oh my God)
Ain’t by the book (yeah), this how it look (yeah)
‘Bout a check (yeah), just check the foots (yeah)
Passes to my daughter, I’ma show her what it took (yeah)
Baby mama cover Forbes, got these other bitches shook, yeah

#Pronunciación de la Canción

 

trævis skɑt liriks
<sicko> moud
fit. dreik
<[part> <i]>
<[drake>: <]>
æstrou, jæ
sən z daun, <freezin> kould
ðæts hau wi ɒlredi nou wintərz hiər
mai <dawg> wud <prolly> də it fər ə luəs belt
ðæts ǰəst ɔl hi nou, hi dount nou nəθən els
ai traid tə šou <em>, jæ
ai traid tə šou <em>, jæ, jæ
jæ, jæ, jæ
ɡɒn ɑn ju wiθ ðə pik ənd roul
jəŋ <laflame>, hi in <sicko> moud
<[part> <ii]>
<[travis> skɑt: <]>
wu, meid ðis hiər wiθ ɔl ði ais ɑn in ðə buθ
ət ðə ɡeit autsaid, hwen ðei pul ʌp, ðei ɡet mi lus
jæ, ǰəmp aut bɔiz, ðæts naiki bɔiz, <hoppin> aut kups
ðis šit wei tu biɡ, hwen wi pul ʌp ɡiv mi ðə lut ɡimi ðə lut!
wəz ɒf ðə remi, həd tə pæpus
həd tə hit mai ould taun tə dək ðə nuz
<two-four> auər ɑn lɑkdaun, wi meik nou muvz
nau its <4am> ənd aim bæk ʌp <poppin> wiθ ðə kru
ai ǰəst lændəd in, čeis bi miksəz pɑp laik <jamba> ǰus
difərənt kʌlərd čeinz, si mai ǰuələr rili selin fruts
ənd ðei <chokin>, mæn, nou ðə krækərz wiš it wəz ə nus
<[juicy> ǰei <swae> li: <]>
<some-some-some>, sʌmwən sed
tə win ðə ritrit, wi ɔl in tu dip
<playin> fər kips, dount plei əz fər wik sʌmwən sed
tə win ðə ritrit, wi ɔl in tu dip
<p-p-playin> fər kips, dount plei əz fər wik
<[travis> skɑt: <]>
ðis šit wei tu fɔrməl, jɑl nou ai dount fɑlou sut
steisi dæš, moust ðiz əv ɡərlz eint ɡɑt ə klu
ɔl əv ðiz houz ai meid ɒf rəkɔrdz ai prədust
ai mait teik ɔl mai eksəz ənd put <em> ɔl in ə ɡrup
hit mai <eses>, ai nid ðə <booch>
baut tə tərn ðis fʌŋkšən tə <bonnaroo>
tould hər hɑp in, ju <comin> tu
in ðə θri hʌndrəd faiv, bičəz trit mi laik aim ʌŋkəl luk dount stɑp, pɑp ðət pusi
həd tə slɑp ðə tɑp ɒf, its ǰəst ə ruf
ši sed hweᵊr wi ɡɔin? ai sed ðə mun
wi eint ivən meik it tə ðə rum
ši θɔt it wəz ði oušən, its ǰəst ðə pul
nau ai ɡɑt hər oupən, its ǰəst ðə ɡus
hu put ðis šit təɡeðər? aim ðə ɡlu
sʌmwən sed
šɔrti <facetimed> mi aut ðə blu
<[juicy> ǰei <swae> li: <]>
sʌmwən sed
tə win ðə ritrit, wi ɔl in tu dip
<playin> fər kips, dount plei əz fər wik sʌmwən sed
tə win ðə ritrit, wi ɔl in tu dip
<playin> fər kips, dount plei əz fər wik
<[part> <iii]>
<[travis> skɑt: <]>
<[drake>: <]>
æstrou
jæ, jæ
<[lil> ǰus: <]>
tei kiθ, fək ðiz <niggas> ʌp
<[drake>: <]>
ei, ei
<[drake> trævis skɑt: <]>
šiz in lʌv wiθ hu ai æm
bæk in hai skul, ai just tə bəst it tə ðə dæns jæ
nau ai hit ðət <epioo> wiθ <duffles> in mai hændz
ai did hæf ə <xan>, θərtin auərz til ai lænd
həd mi aut laik ə lait, <ayy>, jæ
laik ə lait, <ayy>, jæ
laik ə lait, <ayy>
<[drake> <{travis> <scott}>: <]>
slept θru ðə flait, <ayy>
nɑkt fər ðə nait, <ayy>, sevən hʌndrəd siksti sevən, mæn
ðis šit ɡɑt dʌbəl bedrum, mæn
ai stil ɡɑt skɔrz tə setəl, mæn
ai krept daun ðə blɑk daun ðə blɑk
meid ə rait jæ, rait
kət ðə laits jæ, hwʌt?
peid ðə prais jæ
<niggas> θiŋk its swit nɑ, nɑ
its ɑn sait jæ, hwʌt?
nəθən nais jæ, bæɡets in mai ais <aww>, mæn
ǰizəs kraist jæ, čeks ouvᵊr straips jæ
ðæts hwʌt ai laik <{yeah}>, ðæts hwʌt wi laik <{yeah}>
lɒst mai rəspekt, ju nɑt ə θret
hwen ai šut mai šɑt, ðət šit <wetty> laik aim šek <{bitch>! <}>
si ðə šɑts ðət ai tuk <ayy>, wet laik aim bukt <ayy>
wet laik aim lindzi, ai bi spendiŋ <folie>iz
sərkəl blɑks til aim dizi jæ, hwʌt?
laik hweᵊr z hi? jæ, hwʌt?
nou wʌn sin im jæ, jæ
aim <tryna> klin <em> jæ
<[drake> trævis skɑt: <]>
šiz in lʌv wiθ hu ai æm
bæk in hai skul, ai just tə bəst it tə ðə dæns
nau ai hit ðə <fbo> wiθ <duffles> in mai hænd wu!
ai did hæf ə <xan>, θərtin auərz til ai lænd
həd mi aut laik ə lait laik ə lait
laik ə lait jæ, laik ə lait
laik ə lait laik ə lait
laik ə lait
<[travis> skɑt: <]>
jæ, pæs ðə <dawgs> in <celly>
<sendin> teksts, eint <sendin> kaits, jæ
hi sed kip ðət ɑn lɑk
ai sed ju nou ðis šit, its <life”>, jæ
its æbsəlut jæ, aim bæk <rebute> its lit!
<laferrari> tə <jamba> ǰus, jæ <skrrt>, <skrrt>
wi bæk ɑn ðə roud, ðei <jumpin> ɒf, nou perišut, jæ
šɔrti in ðə bæk, ši sed ši <workin> ɑn hər <glutes>, jæ ou mai ɡɑd
eint bai ðə buk jæ, ðis hau it luk jæ
baut ə ček jæ, ǰəst ček ðə futs jæ
pæsəz tə mai dɒtər, <ima> šou hər hwʌt it tuk jæ
beibi mɑmə kʌvər fɔrbz, ɡɑt ðiz ʌðᵊr bičəz šuk, jæ