Needed Me Rihanna -Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido
Don't Mind Kent Jones-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

This Is What You Came For Calvin Harris Feat Rihanna-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“This Is What You Came For”
(feat. Rihanna)

Baby, this is what you came for
Lightning strikes every time she moves
And everybody’s watching her
But she’s looking at you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, oh, oh

Baby, this is what you came for
Lightning strikes every time she moves
And everybody’s watching her
But she’s looking at you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, oh, oh

We go fast ‘til they can’t replay
Who knows why it’s gotta be this way
We say nothing more than we need
I say “your place” when we leave

Baby, this is what you came for
Lightning strikes every time she moves
And everybody’s watching her
But she’s looking at you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, oh, oh

Baby, this is what you came for
Lightning strikes every time she moves
Yeah

Baby, this is what you came for
Lightning strikes every time she moves
And everybody’s watching her
But she’s looking at you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, you, oh, oh
You, oh, oh, oh, oh

ðis iz hwʌt ju keim fɔr
fit. <rihanna>

beibi, ðis iz hwʌt ju keim fɔr
laitəniŋ straiks evri taim ši muvz
ənd evribɒdiz wɑčiŋ hər
bət šiz lukiŋ ət ju, ou, ou
ju, ou, ou, ju, ou, ou
ju, ou, ou, ju, ou, ou
ju, ou, ou, ou, ou

beibi, ðis iz hwʌt ju keim fɔr
laitəniŋ straiks evri taim ši muvz
ənd evribɒdiz wɑčiŋ hər
bət šiz lukiŋ ət ju, ou, ou
ju, ou, ou, ju, ou, ou
ju, ou, ou, ju, ou, ou
ju, ou, ou, ou, ou

wi ɡou fæst til ðei kænt riplei
hu nouz wai its ɡɑtə bi ðis wei
wi sei nʌθiŋ mɔr ðən wi nid
ai sei jər pleis hwen wi liv

beibi, ðis iz hwʌt ju keim fɔr
laitəniŋ straiks evri taim ši muvz
ənd evribɒdiz wɑčiŋ hər
bət šiz lukiŋ ət ju, ou, ou
ju, ou, ou, ju, ou, ou
ju, ou, ou, ju, ou, ou
ju, ou, ou, ou, ou

beibi, ðis iz hwʌt ju keim fɔr
laitəniŋ straiks evri taim ši muvz

beibi, ðis iz hwʌt ju keim fɔr
laitəniŋ straiks evri taim ši muvz
ənd evribɒdiz wɑčiŋ hər
bət šiz lukiŋ ət ju, ou, ou
ju, ou, ou, ju, ou, ou
ju, ou, ou, ju, ou, ou
ju, ou, ou, ou, ou

Needed Me Rihanna -Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido
Don't Mind Kent Jones-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Pin It on Pinterest