The Weather Girls – It’s Raining Men-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

The Weather Girls Lyrics
“It’s Raining Men”

Hi (Hi!) We’re your Weather Girls (Ah-huh)
And have we got news for you (You better listen)
Get ready, all you lonely girls
And leave those umbrellas at home (Alright!)

Humidity is rising (mmm rising)
Barometer’s getting low (How low, girl?) (uh-oh)
According to all sources (What sources, now?)
The street’s the place to go (We’d better hurry up)
Cause tonight for the first time
Just about half-past ten
For the first time in history
It’s gonna start raining men! (Start raining men)

It’s raining men! Hallelujah!
It’s raining men! Amen!
I’m gonna go out to run and let myself get
Absolutely soaking wet!

It’s raining men! Hallelujah!
It’s raining men! Every specimen!
Tall, blonde, dark and lean
Rough and tough and strong and mean

God bless Mother Nature, she’s a single woman too
She took off to heaven and she did what she had to do
She taught every angel and rearranged the sky
So that each and every woman could find her perfect guy

It’s raining men! Hallelujah!
It’s raining men! Amen!
It’s raining men! Hallelujah!
It’s raining men! Amen!

I feel stormy weather moving in
About to begin (about to begin)
Hear (hear) the (the) thun (thun) der (der)
Don’t (don’t) you (you) lose (lose) your (your) head!
Rip off the roof and stay in bed
(Rip off the roof and stay in bed!)

God bless Mother Nature, she’s a single woman too
She took off to heaven and she did what she had to do
She taught every angel; she rearranged the sky
So that each and every woman could find her perfect guy
It’s Raining Men! Yeah!

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Humidity is rising (Humidity is rising)
Barometer’s getting low (It’s getting low low low low)
According to all sources (According to all sources)
The street’s the place to go
‘Cause tonight for the first time
Just about half-past ten
For the first time in history
It’s gonna start raining men!

It’s raining men! Hallelujah!
It’s raining men! Amen!
It’s raining men! Hallelujah!
It’s raining men! Amen!

It’s raining men! Hallelujah!
It’s raining men! Amen!
It’s raining men! Hallelujah!
It’s raining men! Amen!
(Tall, blonde, dark and lean)
(Rough and tough and strong and mean)
She taught every angel
She rearranged the sky
Hallelujah!

#Pronunciación de la Canción

ðə weðər ɡərlz liriks
its reiniŋ men
hai hai! wir jər weðər ɡərlz <ah-huh>
ənd həv wi ɡɑt nuz fər ju ju betər lisən
ɡet redi, ɔl ju lounli ɡərlz
ənd liv ðouz ʌmbreləz ət houm ɒlrait!
hjumidəti z raiziŋ θri θauzənd raiziŋ
bərɑmətəriz ɡetiŋ lou hau lou, ɡərl? ʔəʔou
əkɔrdiŋ tə ɔl sɔrsəz hwʌt sɔrsəz, nau?
ðə strits ðə pleis tə ɡou wid betər həri ʌp
kəz tənait fər ðə fərst taim
ǰəst əbaut <half-past> ten
fər ðə fərst taim in histᵊri
its ɡɑnə stɑrt reiniŋ men! stɑrt reiniŋ men
its reiniŋ men! hæləlujə!
its reiniŋ men! emen!
aim ɡɑnə ɡou aut tə rən ənd let maiself ɡet
æbsəlutli soukiŋ wet!
its reiniŋ men! hæləlujə!
its reiniŋ men! evri spesəmən!
tɒl, blɑnd, dɑrk ənd lin
rəf ənd təf ənd strɒŋ ənd min
ɡɑd bles mʌðᵊr neičər, šiz ə siŋɡəl wumən tu
ši tuk ɒf tə hevən ənd ši did hwʌt ši həd tə du
ši tɒt evri einǰəl ənd riəreinǰd ðə skai
sou ðət ič ənd evri wumən kəd faind hər pərfekt ɡai
its reiniŋ men! hæləlujə!
its reiniŋ men! emen!
its reiniŋ men! hæləlujə!
its reiniŋ men! emen!
ai fil stɔrmi weðər muviŋ in
əbaut tə biɡin əbaut tə biɡin
hir hir ðə ðə θən θən dər dər
dount dount ju ju luz luz jər jər hed!
rip ɒf ðə ruf ənd stei in bed
rip ɒf ðə ruf ənd stei in bed!
ɡɑd bles mʌðᵊr neičər, šiz ə siŋɡəl wumən tu
ši tuk ɒf tə hevən ənd ši did hwʌt ši həd tə du
ši tɒt evri einǰəl; ši riəreinǰd ðə skai
sou ðət ič ənd evri wumən kəd faind hər pərfekt ɡai
its reiniŋ men! jæ!
hjumidəti z raiziŋ hjumidəti z raiziŋ
bərɑmətəriz ɡetiŋ lou its ɡetiŋ lou lou lou lou
əkɔrdiŋ tə ɔl sɔrsəz əkɔrdiŋ tə ɔl sɔrsəz
ðə strits ðə pleis tə ɡou
kəz tənait fər ðə fərst taim
ǰəst əbaut <half-past> ten
fər ðə fərst taim in histᵊri
its ɡɑnə stɑrt reiniŋ men!
its reiniŋ men! hæləlujə!
its reiniŋ men! emen!
its reiniŋ men! hæləlujə!
its reiniŋ men! emen!
its reiniŋ men! hæləlujə!
its reiniŋ men! emen!
its reiniŋ men! hæləlujə!
its reiniŋ men! emen!
tɒl, blɑnd, dɑrk ənd lin
rəf ənd təf ənd strɒŋ ənd min
ši tɒt evri einǰəl
ši riəreinǰd ðə skai
hæləlujə!