TENTACION – Angel-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

ANGEL* LYRICS
[Intro: Shiloh Dynasty]
Father forgive me, for you know that I’m sinning
I take no interest partying with liquor, fucking up my system
Excuse my language that’s a hang up on how shitty I’m feeling
I’m sorry I feel no attraction, I know that its been a minute

[Snippet: XXXTENTACION]
Stab wounds and now shorty you know that you hate love
Government and all the monasteries tryna throw shit off

#Pronunciación de la Canción

einǰəl liriks
<[intro>: šailou <dynasty]>
fɑðᵊr fərɡiv mi, fər ju nou ðət aim siniŋ
ai teik nou intrəst pɑrtiiŋ wiθ likər, fʌkiŋ ʌp mai sistəm
ikskjus mai læŋɡwiǰ ðæts ə hæŋ ʌp ɑn hau šiti aim filiŋ
aim sɑri ai fil nou ətrækšən, ai nou ðət its bin ə minət
<[snippet>: <xxxtentacion]>
stæb wundz ənd nau šɔrti ju nou ðət ju heit lʌv
ɡʌvərmənt ənd ɔl ðə mɑnəsteriz <tryna> θrou šit ɒf