Skan & Krale – No Glory-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

[Verse 1: M.I.M.E]
Found a little bit a light, tryna find my heart
Funny when I’m bright, gotta lifestyle dark
Hundy when I write, get a tight flow spark
With a physco chart, playing dice go start
Oh who are you, better know yourself
Know your soul gotta know your wealth
Slow your role, getta a hold don’t melt
And don’t you fall, when it feel like hell

[Bridge: M.I.M.E]
Oh who am I, M.I.M.E I’m not the one you wanna fuck wit
Late nights messin’ up my sleep so I’m flustered
Taking out aggression wit my pen because I trust it
Writing tryna get myself a lam color custard

[Pre-drop: M.I.M.E]
For the game
Leave ‘em hanging by his chain
Click bang, feel enraged
Feel it firin’ my brain. Feel insane
Enda story, feel the flame
45 to the brain, praying lord please help
No Glory

[Instrumental Drop]

#Pronunciación de la Canción

<[verse> wʌn: em. ai. em. <e]>
faund ə litəl bit ə lait, <tryna> faind mai hɑrt
fʌni hwen aim brait, ɡɑtə laifstail dɑrk
<hundy> hwen ai rait, ɡet ə tait flou spɑrk
wiθ ə <physco> čɑrt, pleiiŋ dais ɡou stɑrt
ou hu ər ju, betər nou jərself
nou jər soul ɡɑtə nou jər welθ
slou jər roul, <getta> ə hould dount melt
ənd dount ju fɑl, hwen it fil laik hel
<[bridge>: em. ai. em. <e]>
ou hu əm ai, em. ai. em. i aim nɑt ðə wʌn ju wɑnə fək wit
leit naits <messin> ʌp mai slip sou aim flʌstərd
teikiŋ aut əɡrešən wit mai pen bikɒz ai trəst it
raitiŋ <tryna> ɡet maiself ə læm kʌlər kʌstərd
<[pre-drop>: em. ai. em. <e]>
fər ðə ɡeim
liv <em> hæŋiŋ bai iz čein
klik bæŋ, fil enreiǰd
fil it <firin> mai brein. fil insein
<enda> stɔri, fil ðə fleim
fɔrti faiv tə ðə brein, preiiŋ lɔrd pliz help
nou ɡlɔri
<[instrumental> <drop]>