Shawn Mendes-Mercy-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

SHAWN MENDES LYRICS
“Mercy”

[Humming]

You’ve got a hold of me
Don’t even know your power
I stand a hundred feet
But I fall when I’m around you

Show me an open door
Then you go and slam it on me
I can’t take anymore
I’m saying baby

Please have mercy on me
Take it easy on my heart
Even though you don’t mean to hurt me
You keep tearing me apart
Would you please have mercy, mercy on my heart
Would you please have mercy, mercy on my heart

I’d drive through the night
Just to be near you baby
Heart old and testified
Tell me that I’m not crazy

I’m not asking for a lot
Just that you’re honest with me
My pride Is all I got
I’m saying baby

Please have mercy on me
Take it easy on my heart
Even though you don’t mean to hurt me
You keep tearing me apart
Would you please have mercy on me
I’m a puppet on your string
And even though you got good intentions
I need you to set me free
Would you please have mercy, mercy on my heart
Would you please have mercy, mercy on my heart

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Consuming all the air inside my lungs
Ripping all the skin from off my bones
I’m prepared to sacrifice my life
I would gladly do it twice
Consuming all the air inside my lungs
Ripping all the skin from off my bones
I’m prepared to sacrifice my life
I would gladly do it twice

Please have mercy on me
Take it easy on my heart
Even though you don’t mean to hurt me
You keep tearing me apart
Would you please have mercy on me
I’m a puppet on your string
And even though you got good intentions
I need you to set me free
I’m begging you for mercy, mercy
I’m begging you, begging you please baby
I’m begging you for mercy, mercy
Oh, I’m begging you, I’m begging you, yeah

[Humming]

#Pronunciación de Nivel Intermedio

šɒn meindes liriks
mərsi

<[humming]>

juv ɡɑt ə hould əv mi
dount ivən nou jər pauər
ai stænd ə hʌndrəd fit
bət ai fɑl hwen aim əraund ju

šou mi ən oupən dɔr
ðen ju ɡou ənd slæm it ɑn mi
ai kænt teik enimɔr
aim seiiŋ beibi

pliz həv mərsi ɑn mi
teik it izi ɑn mai hɑrt
ivən ðou ju dount min tə hərt mi
ju kip teriŋ mi əpɑrt
wud ju pliz həv mərsi, mərsi ɑn mai hɑrt
wud ju pliz həv mərsi, mərsi ɑn mai hɑrt

aid draiv θru ðə nait
ǰəst tə bi nir ju beibi
hɑrt ould ənd testəfaid
tel mi ðət aim nɑt kreizi

aim nɑt æskiŋ fər ə lɑt
ǰəst ðət jər ɑnəst wiθ mi
mai praid z ɔl ai ɡɑt
aim seiiŋ beibi

pliz həv mərsi ɑn mi
teik it izi ɑn mai hɑrt
ivən ðou ju dount min tə hərt mi
ju kip teriŋ mi əpɑrt
wud ju pliz həv mərsi ɑn mi
aim ə pʌpət ɑn jər striŋ
ənd ivən ðou ju ɡɑt ɡud intenčənz
ai nid ju tə set mi fri
wud ju pliz həv mərsi, mərsi ɑn mai hɑrt
wud ju pliz həv mərsi, mərsi ɑn mai hɑrt

kənsumiŋ ɔl ði er insaid mai ləŋz
ripiŋ ɔl ðə skin frəm ɒf mai bounz
aim priperd tə sækrəfais mai laif
ai wud ɡlædli də it twais
kənsumiŋ ɔl ði er insaid mai ləŋz
ripiŋ ɔl ðə skin frəm ɒf mai bounz
aim priperd tə sækrəfais mai laif
ai wud ɡlædli də it twais

pliz həv mərsi ɑn mi
teik it izi ɑn mai hɑrt
ivən ðou ju dount min tə hərt mi
ju kip teriŋ mi əpɑrt
wud ju pliz həv mərsi ɑn mi
aim ə pʌpət ɑn jər striŋ
ənd ivən ðou ju ɡɑt ɡud intenčənz
ai nid ju tə set mi fri
aim beɡiŋ ju fər mərsi, mərsi
aim beɡiŋ ju, beɡiŋ ju pliz beibi
aim beɡiŋ ju fər mərsi, mərsi
ou, aim beɡiŋ ju, aim beɡiŋ ju, jæ

<[humming]>