Pink-Fuckin' Perfect-Pronunciación Letra y Video
Shakira-Illegal-Santana-Pronunciación Letra y Video

Shakira-Islands-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

SHAKIRA LYRICS
“Islands”
(originally by The XX)

I don’t have to leave anymore
What I have is right here
Spend my nights and days before
Searching the world for what’s right here

Underneath and unexplored
Islands and cities I have looked
Here I saw
Something I couldn’t over look

I am yours now
So now I don’t ever have to leave
I’ve been found out
So now I’ll never explore
See what I’ve done
That bridge is on fire
Going back to where I’ve been
I’m froze by desire
No need to leave

Where would I be
IF this were to go under
It’s a risk I’d take
I’m froze by desire
As if a choice I’d make?

I am yours now
So now I don’t ever have to leave
I’ve been found out
So now I’ll never explore
[x2]

See what I’ve done…

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<shakira> liriks
ailəndz
əriǰənəli bai ðə ekses

ai dount həv tə liv enimɔr
hwʌt ai həv z rait hiər
spend mai naits ənd deiz bifɔr
sərčiŋ ðə wərld fər hwʌts rait hiər

ʌndərniθ ənd ʌniksplɔrd
ailəndz ənd sitiz ai həv lukt
hiər ai sɔ
sʌmθiŋ ai kudənt ouvᵊr luk

ai əm jurz nau
sou nau ai dount evᵊr həv tə liv
aiv bin faund aut
sou nau ail nevər iksplɔr
si hwʌt aiv dən
ðət briǰ iz ɑn faiər
ɡouiŋ bæk tə hweᵊr aiv bin
aim frouz bai dəzaiər
nou nid tə liv

hweᵊr wud ai bi
if ðis wər tə ɡou ʌndᵊr
its ə risk aid teik
aim frouz bai dəzaiər
əz if ə čɔis aid meik?

ai əm jurz nau
sou nau ai dount evᵊr həv tə liv
aiv bin faund aut
sou nau ail nevər iksplɔr
<[x2]>

si hwʌt aiv dən…

Pink-Fuckin' Perfect-Pronunciación Letra y Video
Shakira-Illegal-Santana-Pronunciación Letra y Video

Pin It on Pinterest