Welcome to Pronunciaciones.com   Click to listen highlighted text! Welcome to Pronunciaciones.com Powered By GSpeech

Say You’ll Stay-R5-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

R5 LYRICS
“Say You’ll Stay”

[Riker:]
It’s summertime, and you are all that’s on my mind, Everyday.
It seems like we, Could stay up and talk through the night.
Oh what do you say?

[Ross:]
Say you’ll stay ([R5:] hey-ey)
Heyy ([R5:] Sta-ay)
I just keep on wishing everyday. (hey-ey)
Hey ([R5:] Sta-ay)

No More running around, running around
([R5:] No more running around, no no no, no more running around, no no no)
Running around,
When I’m Around,
Just say you’ll stay.

[Riker:]
Ramona’s hair, ([R5:] Ramona’s Hair)
She looks so cute in the clothes she wears. ([Rocky:] Yep, So Cute Man)
Her lips so sweet ([R5:] Her lips so sweet)
And when I walk her to the door, I’m thinking,
Gee, Just give me one more kiss I’m begging please.

[Ross:]
Say you’ll stay ([R5:] hey-ey)
Heyy ([R5:] Sta-ay)
I just keep on wishing everyday. (hey-ey)
Hey ([R5:] Sta-ay)

No More running around, running around
([R5:] No more running around, no no no, no more running around, no no no)
Running around,
When I’m Around,
Just say you’ll stay.

([R5:] And who-oo)
[Ross:]
knows, when we are together,
We never wanna go, oh-oh.
([R5:] And you’re not)
For Any kind of weather.
I just need to know, to know,
That You,
You’ll be, there,
Everytime I need you.

[Ross:]
Say you’ll stay ([R5:] hey-ey)
Hey ([R5:] Sta-ay)
I just keep on wishing everyday. (hey-ey)
Hey ([R5:] Sta-ay)

No More running around

Say you’ll stay ([R5:] hey-ey)
Hey ([R5:] Sta-ay)
I just keep on wishing everyday. (hey-ey)
Hey ([R5:] Sta-ay)

No More running around, running around
([R5:] No more running around, no no no, no more running around, no no no)
Running around,
When I’m Around,
Just say you’ll stay.

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<r5> liriks
sei jul stei

<[riker>: <]>
its sʌmərtaim, ənd ju ər ɔl ðæts ɑn mai maind, evridei.
it simz laik wi, kəd stei ʌp ənd tɔk θru ðə nait.
ou hwʌt də ju sei?

<[ross>: <]>
sei jul stei <[r5>: <]> <hey-ey>
<heyy> <[r5>: <]> <sta-ay>
ai ǰəst kip ɑn wišiŋ evridei. <hey-ey>
hei <[r5>: <]> <sta-ay>

nou mɔr rʌniŋ əraund, rʌniŋ əraund
<[r5>: <]> nou mɔr rʌniŋ əraund, nou nou nou, nou mɔr rʌniŋ əraund, nou nou nou
rʌniŋ əraund,
hwen aim əraund,
ǰəst sei jul stei.

<[riker>: <]>
rəmounəiz her, <[r5>: <]> rəmounəiz her
ši luks sou kjut in ðə klouðz ši werz. <[rocky>: <]> jep, sou kjut mæn
hər lips sou swit <[r5>: <]> hər lips sou swit
ənd hwen ai wɑk hər tə ðə dɔr, aim θiŋkiŋ,
ǰi, ǰəst ɡiv mi wʌn mɔr kis aim beɡiŋ pliz.

<[ross>: <]>
sei jul stei <[r5>: <]> <hey-ey>
<heyy> <[r5>: <]> <sta-ay>
ai ǰəst kip ɑn wišiŋ evridei. <hey-ey>
hei <[r5>: <]> <sta-ay>

nou mɔr rʌniŋ əraund, rʌniŋ əraund
<[r5>: <]> nou mɔr rʌniŋ əraund, nou nou nou, nou mɔr rʌniŋ əraund, nou nou nou
rʌniŋ əraund,
hwen aim əraund,
ǰəst sei jul stei.

<[r5>: <]> ənd <who-oo>
<[ross>: <]>
nouz, hwen wi ər təɡeðər,
wi nevər wɑnə ɡou, <oh-oh>.
<[r5>: <]> ənd jər nɑt
fər eni kaind əv weðər.
ai ǰəst nid tə nou, tə nou,
ðət ju,
jul bi, ðer,
evritaim ai nid ju.

<[ross>: <]>
sei jul stei <[r5>: <]> <hey-ey>
hei <[r5>: <]> <sta-ay>
ai ǰəst kip ɑn wišiŋ evridei. <hey-ey>
hei <[r5>: <]> <sta-ay>

nou mɔr rʌniŋ əraund

sei jul stei <[r5>: <]> <hey-ey>
hei <[r5>: <]> <sta-ay>
ai ǰəst kip ɑn wišiŋ evridei. <hey-ey>
hei <[r5>: <]> <sta-ay>

nou mɔr rʌniŋ əraund, rʌniŋ əraund
<[r5>: <]> nou mɔr rʌniŋ əraund, nou nou nou, nou mɔr rʌniŋ əraund, nou nou nou
rʌniŋ əraund,
hwen aim əraund,
ǰəst sei jul stei.

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS

Dale para escuchar el texto sombreado en tiempo real! Implementado por pronunciaciones.com