What Do I Have to Do-R5-Pronunciación Letra y Video
I Have a Dream-Abba-Pronunciación Letra y Video

Say You’ll Stay-R5-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

R5 LYRICS
“Say You’ll Stay”

[Riker:]
It’s summertime, and you are all that’s on my mind, Everyday.
It seems like we, Could stay up and talk through the night.
Oh what do you say?

[Ross:]
Say you’ll stay ([R5:] hey-ey)
Heyy ([R5:] Sta-ay)
I just keep on wishing everyday. (hey-ey)
Hey ([R5:] Sta-ay)

No More running around, running around
([R5:] No more running around, no no no, no more running around, no no no)
Running around,
When I’m Around,
Just say you’ll stay.

[Riker:]
Ramona’s hair, ([R5:] Ramona’s Hair)
She looks so cute in the clothes she wears. ([Rocky:] Yep, So Cute Man)
Her lips so sweet ([R5:] Her lips so sweet)
And when I walk her to the door, I’m thinking,
Gee, Just give me one more kiss I’m begging please.

[Ross:]
Say you’ll stay ([R5:] hey-ey)
Heyy ([R5:] Sta-ay)
I just keep on wishing everyday. (hey-ey)
Hey ([R5:] Sta-ay)

No More running around, running around
([R5:] No more running around, no no no, no more running around, no no no)
Running around,
When I’m Around,
Just say you’ll stay.

([R5:] And who-oo)
[Ross:]
knows, when we are together,
We never wanna go, oh-oh.
([R5:] And you’re not)
For Any kind of weather.
I just need to know, to know,
That You,
You’ll be, there,
Everytime I need you.

[Ross:]
Say you’ll stay ([R5:] hey-ey)
Hey ([R5:] Sta-ay)
I just keep on wishing everyday. (hey-ey)
Hey ([R5:] Sta-ay)

No More running around

Say you’ll stay ([R5:] hey-ey)
Hey ([R5:] Sta-ay)
I just keep on wishing everyday. (hey-ey)
Hey ([R5:] Sta-ay)

No More running around, running around
([R5:] No more running around, no no no, no more running around, no no no)
Running around,
When I’m Around,
Just say you’ll stay.

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<r5> liriks
sei jul stei

<[riker>: <]>
its sʌmərtaim, ənd ju ər ɔl ðæts ɑn mai maind, evridei.
it simz laik wi, kəd stei ʌp ənd tɔk θru ðə nait.
ou hwʌt də ju sei?

<[ross>: <]>
sei jul stei <[r5>: <]> <hey-ey>
<heyy> <[r5>: <]> <sta-ay>
ai ǰəst kip ɑn wišiŋ evridei. <hey-ey>
hei <[r5>: <]> <sta-ay>

nou mɔr rʌniŋ əraund, rʌniŋ əraund
<[r5>: <]> nou mɔr rʌniŋ əraund, nou nou nou, nou mɔr rʌniŋ əraund, nou nou nou
rʌniŋ əraund,
hwen aim əraund,
ǰəst sei jul stei.

<[riker>: <]>
rəmounəiz her, <[r5>: <]> rəmounəiz her
ši luks sou kjut in ðə klouðz ši werz. <[rocky>: <]> jep, sou kjut mæn
hər lips sou swit <[r5>: <]> hər lips sou swit
ənd hwen ai wɑk hər tə ðə dɔr, aim θiŋkiŋ,
ǰi, ǰəst ɡiv mi wʌn mɔr kis aim beɡiŋ pliz.

<[ross>: <]>
sei jul stei <[r5>: <]> <hey-ey>
<heyy> <[r5>: <]> <sta-ay>
ai ǰəst kip ɑn wišiŋ evridei. <hey-ey>
hei <[r5>: <]> <sta-ay>

nou mɔr rʌniŋ əraund, rʌniŋ əraund
<[r5>: <]> nou mɔr rʌniŋ əraund, nou nou nou, nou mɔr rʌniŋ əraund, nou nou nou
rʌniŋ əraund,
hwen aim əraund,
ǰəst sei jul stei.

<[r5>: <]> ənd <who-oo>
<[ross>: <]>
nouz, hwen wi ər təɡeðər,
wi nevər wɑnə ɡou, <oh-oh>.
<[r5>: <]> ənd jər nɑt
fər eni kaind əv weðər.
ai ǰəst nid tə nou, tə nou,
ðət ju,
jul bi, ðer,
evritaim ai nid ju.

<[ross>: <]>
sei jul stei <[r5>: <]> <hey-ey>
hei <[r5>: <]> <sta-ay>
ai ǰəst kip ɑn wišiŋ evridei. <hey-ey>
hei <[r5>: <]> <sta-ay>

nou mɔr rʌniŋ əraund

sei jul stei <[r5>: <]> <hey-ey>
hei <[r5>: <]> <sta-ay>
ai ǰəst kip ɑn wišiŋ evridei. <hey-ey>
hei <[r5>: <]> <sta-ay>

nou mɔr rʌniŋ əraund, rʌniŋ əraund
<[r5>: <]> nou mɔr rʌniŋ əraund, nou nou nou, nou mɔr rʌniŋ əraund, nou nou nou
rʌniŋ əraund,
hwen aim əraund,
ǰəst sei jul stei.

What Do I Have to Do-R5-Pronunciación Letra y Video
I Have a Dream-Abba-Pronunciación Letra y Video

Pin It on Pinterest