Say It Right-Nelly Furtado-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Say It Right”

In the day
In the night
Say it right
Say it all
You either got it
Or you don’t
You either stand or you fall
When your will is broken
When it slips from your hand
When there’s no time for joking
There’s a hole in the plan

Oh you don’t mean nothing at all to me
No you don’t mean nothing at all to me
But you got what it takes to set me free
Oh you could mean everything to me

I can’t say that I’m not lost and at fault
I can’t say that I don’t love the light and the dark
I can’t say that I don’t know that I am alive
And all of what I feel I could show
You tonight you tonight

Oh you don’t mean nothing at all to me
No you don’t mean nothing at all to me
But you got what it takes to set me free
Oh you could mean everything to me

From my hands I could give you
Something that I made
From my mouth I could sing you another brick that I laid
From my body I could show you a place God knows
You should know the space is holy
Do you really want to go?

sei it rait

in ðə dei
in ðə nait
sei it rait
sei it ɔl
ju iðər ɡɑt it
ɔr ju dount
ju iðər stænd ɔr ju fɑl
hwen jər wəl z broukən
hwen it slips frəm jər hænd
hwen ðerz nou taim fər ǰoukiŋ
ðerz ə houl in ðə plæn

ou ju dount min nʌθiŋ ət ɔl tə mi
nou ju dount min nʌθiŋ ət ɔl tə mi
bət ju ɡɑt hwʌt it teiks tə set mi fri
ou ju kəd min evriθiŋ tə mi

ai kænt sei ðət aim nɑt lɒst ənd ət fɒlt
ai kænt sei ðət ai dount lʌv ðə lait ənd ðə dɑrk
ai kænt sei ðət ai dount nou ðət ai əm əlaiv
ənd ɔl əv hwʌt ai fil ai kəd šou
ju tənait ju tənait

ou ju dount min nʌθiŋ ət ɔl tə mi
nou ju dount min nʌθiŋ ət ɔl tə mi
bət ju ɡɑt hwʌt it teiks tə set mi fri
ou ju kəd min evriθiŋ tə mi

frəm mai hændz ai kəd ɡiv ju
sʌmθiŋ ðət ai meid
frəm mai mauθ ai kəd siŋ ju ənʌðᵊr brik ðət ai leid
frəm mai bɑdi ai kəd šou ju ə pleis ɡɑd nouz
ju šəd nou ðə speis iz houli
də ju rili wɑnt tə ɡou?

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS