Ricky Martin-Come With Me-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

RICKY MARTIN LYRICS
“Come With Me”

I can tell that you’re a sinner
From behind your angel eyes
A beautiful deceiver
But I can handle anything you try

Your finger’s on my trigger
You play it like a winner
You’re pulling me tight

Let’s stop talking about it
Just stop thinking about it
Let’s get crazy about it

I got you now
I’m gonna take you to the edge tonight
I, I’ll show you how
So won’t you come with me tonight
Come with me tonight, oh oh oh
Come with me tonight

There’s no limit to forever
And there’s no ceiling in the sky
We’ll hit the finish line together
Way beyond the morning light

Your finger’s on my trigger
You play it like a winner
You’re pulling me tight

Let’s stop talking about it
Just stop thinking about it
Let’s get crazy about it

I got you now
I’m gonna take you to the edge tonight
I, I’ll show you how
So won’t you come with me tonight
Come with me tonight, oh oh oh
Come with me tonight

Oh oh oh
Tonight, tonight
Come with me tonight
Tonight,
Come with me
Come with me
Come with me
Come with me
Tonight,
Come with me
Tonight,
Come with me

Are you coming?

I got you now
I’m gonna take you to the edge tonight
I, I’ll show you how
So won’t you come with me tonight, oh oh oh
Come with me tonight, oh oh oh
Come with me tonight.
(Come with me tonight)
Come with me tonight
(Come with me tonight)
Come with me tonight
(Come with me tonight)

#Pronunciación de Nivel Intermedio

riki mɑrtən liriks
kəm wiθ mi

ai kən tel ðət jər ə sinər
frəm bəhaind jər einǰəl aiz
ə bjutəfəl disivər
bət ai kən hændəl eniθiŋ ju trai

jər fiŋɡəriz ɑn mai triɡər
ju plei it laik ə winər
jər puliŋ mi tait

lets stɑp tɔkiŋ əbaut it
ǰəst stɑp θiŋkiŋ əbaut it
lets ɡet kreizi əbaut it

ai ɡɑt ju nau
aim ɡɑnə teik ju tə ði eǰ tənait
ai, ail šou ju hau
sou wount ju kəm wiθ mi tənait
kəm wiθ mi tənait, ou ou ou
kəm wiθ mi tənait

ðerz nou limət tə fərevər
ənd ðerz nou siliŋ in ðə skai
wil hit ðə finiš lain təɡeðər
wei biɑnd ðə mɔrniŋ lait

jər fiŋɡəriz ɑn mai triɡər
ju plei it laik ə winər
jər puliŋ mi tait

lets stɑp tɔkiŋ əbaut it
ǰəst stɑp θiŋkiŋ əbaut it
lets ɡet kreizi əbaut it

ai ɡɑt ju nau
aim ɡɑnə teik ju tə ði eǰ tənait
ai, ail šou ju hau
sou wount ju kəm wiθ mi tənait
kəm wiθ mi tənait, ou ou ou
kəm wiθ mi tənait

ou ou ou
tənait, tənait
kəm wiθ mi tənait
tənait,
kəm wiθ mi
kəm wiθ mi
kəm wiθ mi
kəm wiθ mi
tənait,
kəm wiθ mi
tənait,
kəm wiθ mi

ər ju kʌmiŋ?

ai ɡɑt ju nau
aim ɡɑnə teik ju tə ði eǰ tənait
ai, ail šou ju hau
sou wount ju kəm wiθ mi tənait, ou ou ou
kəm wiθ mi tənait, ou ou ou
kəm wiθ mi tənait.
kəm wiθ mi tənait
kəm wiθ mi tənait
kəm wiθ mi tənait
kəm wiθ mi tənait
kəm wiθ mi tənait

 

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS