Queen-Crazy Little Thing Called Love-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

#Pronunciación de Nivel Intermedio

kwin liriks
kreizi litəl θiŋ kɒld lʌv

ðis θiŋ kɒld lʌv ai ǰəst kænt hændəl it
ðis θiŋ kɒld lʌv ai məst ɡet raund tə it
ai eint redi
kreizi litəl θiŋ kɒld lʌv
ðis ðis θiŋ kɒld lʌv
kɒld lʌv
it kraiz laik ə beibi
in ə kreidəl ɔl nait
it swiŋz wu wu
it ǰaivz wu wu
it šeiks ɔl ouvᵊr laik ə ǰeli fiš,
ai kində laik it
kreizi litəl θiŋ kɒld lʌv

ðər ɡouz mai beibi
ši nouz hau tə rɑk <n> roul

ši draivz mi kreizi
ši ɡivz mi hɑt ənd kould fivər
ðen ši livz mi in ə kul kul swet

ai ɡɑtə bi kul rəlæks, ɡet hip
ɡet ɑn mai træks
teik ə bæk si:t, hičhaik
ənd teik ə lɔŋ raid ɑn mai moutə baik
ʌntil aim redi
kreizi litəl θiŋ kɒld lʌv

ai ɡɑtə bi kul rəlæks, ɡet hip
ɡet ɑn mai træks
teik ə bæk si:t, hičhaik
ənd teik ə lɔŋ raid ɑn mai moutə baik
ʌntil aim redi redi fredi
kreizi litəl θiŋ kɒld lʌv

ðis θiŋ kɒld lʌv ai ǰəst kænt hændəl it
ðis θiŋ kɒld lʌv ai məst ɡet raund tə it
ai eint redi
kreizi litəl θiŋ kɒld lʌv

QUEEN LYRICS
“Crazy Little Thing Called Love”

This thing called love I just can’t handle it
this thing called love I must get round to it
I ain’t ready
Crazy little thing called love
This (This Thing) called love
(Called Love)
It cries (Like a baby)
In a cradle all night
It swings (Woo Woo)
It jives (Woo Woo)
It shakes all over like a jelly fish,
I kinda like it
Crazy little thing called love

There goes my baby
She knows how to Rock n’ roll
She drives me crazy
She gives me hot and cold fever
Then she leaves me in a cool cool sweat

I gotta be cool relax, get hip
Get on my track’s
Take a back seat, hitch-hike
And take a long ride on my motor bike
Until I’m ready
Crazy little thing called love

I gotta be cool relax, get hip
Get on my track’s
Take a back seat, hitch-hike
And take a long ride on my motor bike
Until I’m ready (Ready Freddie)
Crazy little thing called love

This thing called love I just can’t handle it
this thing called love I must get round to it
I ain’t ready
Crazy little thing called love

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS