Out Of My Limit-5 Seconds Of Summer-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

5 SECONDS OF SUMMER LYRICS
“Out Of My Limit”

[Calum:]
Back in high school we used to take it slow
Red lipstick on and high heel stilettos
Had a job downtown working the servo
Had me waiting in line couldn’t even let go

‘Cause I never wanna be that guy
Who doesn’t even get a taste
No more having to chase
To win that prize

[Chorus:]
You’re just a little bit out of my limit
It’s been two years now you haven’t even seen the best of me
And in my mind now I’ve been over this a thousand times
But it’s almost over
Let’s start over

[Calum:]
Back in high school we used to make up plans
Called you up one day to meet split ends

‘Cause I never wanna be that guy
Who doesn’t even get a taste
No more having to chase
To win that prize

[Chorus 2x:]
You’re just a little bit out of my limit
It’s been two years now you haven’t even seen the best of me
And in my mind now I’ve been over this a thousand times
But it’s almost over
Let’s start over

#Pronunciación de Nivel Básico

Bak in ai eskul bui yusd tu teiket eslou
Red lipstek on an jai jil estiledos
Jad a yob dauntaun buorken de servou
Jad mi bueidin in lain kudent iven let gou

Kos ai never buana bi dad gai
Ju dasent iven get a taist
Nou mor javen tu cheis
Tu buin dad praiz

Yor yost a lirol bit aut of mai limet
Its bin tu yirs nau yu javent iven sin de best of mi
An in mai main nau aiv bin ouver dis a tauzen taims
Bat its olmost ouver
Lets estart ouver

Bak in ai eskul bui yusd tu meik ap plens
Kold yu ap guan dei tu mit esplit ends

Kos ai never buana bi dad gai
Ju dasent iven get a taist
Nou mor javen tu cheis
Tu buin dad praiz

Yor yost a lirol bit aut of mai limet
Its bin tu yirs nau yu javent iven sin de best of mi
An in mai main nau aiv bin ouver dis a tauzen taims
Bat its olmost ouver
Lets estart ouver

Yor yost a lirol bit aut of mai limet
Its bin tu yirs nau yu javent iven sin de best of mi
An in mai main nau aiv bin ouver dis a tauzen taims
Bat its olmost ouver
Lets estart ouver

#Pronunciación de Nivel Intermedio

faiv sekəndz əv sʌmər liriks
aut əv mai limət
<[calum>: <]>
bæk in hai skul wi just tə teik it slou
red lipstik ɑn ənd hai hil stiletouz
həd ə ǰɑb dauntaun wərkiŋ ðə sərvou
həd mi weitiŋ in lain kudənt ivən let ɡou

kəz ai nevər wɑnə bi ðət ɡai
hu dʌzənt ivən ɡet ə teist
nou mɔr hæviŋ tə čeis
tə win ðət praiz

<[chorus>: <]>
jər ǰəst ə litəl bit aut əv mai limət
its bin tu jiᵊrz nau ju hævənt ivən sin ðə best əv mi
ənd in mai maind nau aiv bin ouvᵊr ðis ə θauzənd taimz
bət its ɔlmoust ouvᵊr
lets stɑrt ouvᵊr

<[calum>: <]>
bæk in hai skul wi just tə meik ʌp plænz
kɒld ju ʌp wʌn dei tə mit split endz

kəz ai nevər wɑnə bi ðət ɡai
hu dʌzənt ivən ɡet ə teist
nou mɔr hæviŋ tə čeis
tə win ðət praiz

<[chorus> <2x>: <]>
jər ǰəst ə litəl bit aut əv mai limət
its bin tu jiᵊrz nau ju hævənt ivən sin ðə best əv mi
ənd in mai maind nau aiv bin ouvᵊr ðis ə θauzənd taimz
bət its ɔlmoust ouvᵊr
lets stɑrt ouvᵊr

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS