Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Of Monsters And Men – Little Talks- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Of Monsters And Men – Little Talks- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Of Monsters And Men Lyrics
“Little Talks”

Hey! Hey! Hey!
I don’t like walking around this old and empty house
So hold my hand, I’ll walk with you, my dear
The stairs creak as you sleep, it’s keeping me awake
It’s the house telling you to close your eyes

And some days I can’t even dress myself
It’s killing me to see you this way

‘Cause though the truth may vary
This ship will carry our bodies safe to shore

Hey! Hey! Hey!

There’s an old voice in my head that’s holding me back
Well tell her that I miss our little talks
Soon it will be over and buried with our past
We used to play outside when we were young
And full of life and full of love.

Some days I don’t know if I am wrong or right
Your mind is playing tricks on you, my dear

‘Cause though the truth may vary
This ship will carry our bodies safe to shore

Hey!
Don’t listen to a word I say
Hey!
The screams all sound the same
Hey!

Though the truth may vary
This ship will carry our bodies safe to shore

Hey!
Hey!

You’re gone, gone, gone away
I watched you disappear
All that’s left is a ghost of you.
Now we’re torn, torn, torn apart,
There’s nothing we can do
Just let me go we’ll meet again soon
Now wait, wait, wait for me
Please hang around
I’ll see you when I fall asleep

Hey!
Don’t listen to a word I say
Hey!
The screams all sound the same
Hey!
Though the truth may vary
This ship will carry our bodies safe to shore

Don’t listen to a word I say
Hey!
The screams all sound the same
Hey!

Though the truth may vary
This ship will carry our bodies safe to shore

Though the truth may vary
This ship will carry our bodies safe to shore

Though the truth may vary
This ship will carry our bodies safe to shore

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

əv mɑnstərz ənd men liriks
litəl tɑks

hei! hei! hei!
ai dount laik wɔkiŋ əraund ðis ould ənd empti haus
sou hould mai hænd, ail wɑk wiθ ju, mai dir
ðə sterz krik əz ju slip, its kipiŋ mi əweik
its ðə haus teliŋ ju tə klouz jər aiz

ənd səm deiz ai kænt ivən dres maiself
its kiliŋ mi tə si ju ðis wei

kəz ðou ðə truθ mei veri
ðis šip wəl kæri auər bɑdiz seif tə šɔr

hei! hei! hei!

ðerz ən ould vɔis in mai hed ðæts houldiŋ mi bæk
wel tel hər ðət ai mis auər litəl tɑks
sun it wəl bi ouvᵊr ənd berid wiθ auər pæst
wi just tə plei autsaid hwen wi wər jəŋ
ənd ful əv laif ənd ful əv lʌv.

səm deiz ai dount nou if ai əm rɒŋ ɔr rait
jər maind z pleiiŋ triks ɑn ju, mai dir

kəz ðou ðə truθ mei veri
ðis šip wəl kæri auər bɑdiz seif tə šɔr

hei!
dount lisən tə ə wərd ai sei
hei!
ðə skrimz ɔl saund ðə seim
hei!

ðou ðə truθ mei veri
ðis šip wəl kæri auər bɑdiz seif tə šɔr

hei!
hei!

jər ɡɒn, ɡɒn, ɡɒn əwei
ai wɑčt ju disəpir
ɔl ðæts left s ə ɡoust əv ju.
nau wir tɔrn, tɔrn, tɔrn əpɑrt,
ðerz nʌθiŋ wi kən du
ǰəst let mi ɡou wil mit əɡen sun
nau weit, weit, weit fər mi
pliz hæŋ əraund
ail si ju hwen ai fɑl əslip

hei!
dount lisən tə ə wərd ai sei
hei!
ðə skrimz ɔl saund ðə seim
hei!
ðou ðə truθ mei veri
ðis šip wəl kæri auər bɑdiz seif tə šɔr

dount lisən tə ə wərd ai sei
hei!
ðə skrimz ɔl saund ðə seim
hei!

ðou ðə truθ mei veri
ðis šip wəl kæri auər bɑdiz seif tə šɔr

ðou ðə truθ mei veri
ðis šip wəl kæri auər bɑdiz seif tə šɔr

ðou ðə truθ mei veri
ðis šip wəl kæri auər bɑdiz seif tə šɔr

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!