One Direction - If I Could Fly-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido
The Story - Sara Ramirez-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

My Demons – Starset-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

STARSET LYRICS
“My Demons”

Mayday! Mayday!
The ship is slowly sinking
They think I’m crazy but they don’t know the feeling
They’re all around me,
Circling like vultures
They wanna break me and wash away my colors
Wash away my colors

Take me high and I’ll sing
Oh you make everything okay, okay, okay
‘Kay, Okay, Okay
We are one in the same
Oh you take all of the pain away, away, away
‘Way, away, away
Save me if I become
My demons

I cannot stop this sickness taking over
It takes control and drags me into nowhere
I need your help, I can’t fight this forever
I know you’re watching,
I can feel you out there

Take me high and I’ll sing
Oh you make everything okay, okay, okay
‘Kay, Okay, Okay
We are one in the same
Oh you take all of the pain away, away, away
‘Way, away, away
Save me if I become
My demons

Take me over the walls below
Fly forever
Don’t let me go
I need a savior to heal my pain
When I become my worst enemy
The enemy

Take me high and I’ll sing
Oh you make everything okay
We are one in the same
Oh you take all of the pain away

Take me high and I’ll sing
Oh you make everything okay, okay, okay
‘Kay, Okay, Okay
We are one in the same
Oh you take all of the pain away, away, away
‘Way, away, away
Save me if I become
My demons

Take me high and I’ll sing
Oh you make everything okay, okay, okay
‘Kay, Okay, Okay
We are one in the same
Oh you take all of the pain away, away, away
‘Way, away, away
Save me if I become
My demons


<starset> liriks
mai dimənz

meide! meide!
ðə šip s slouli siŋkiŋ
ðei θiŋk aim kreizi bət ðei dount nou ðə filiŋ
ðer ɔl əraund mi,
sərkəliŋ laik vʌlčərz
ðei wɑnə breik mi ənd wɑš əwei mai kʌlərz
wɑš əwei mai kʌlərz

teik mi hai ənd ail siŋ
ou ju meik evriθiŋ oukei, oukei, oukei
kei, oukei, oukei
wi ər wʌn in ðə seim
ou ju teik ɔl əv ðə pein əwei, əwei, əwei
wei, əwei, əwei
seiv mi if ai bikʌm
mai dimənz

ai kænɑt stɑp ðis siknəs teikiŋ ouvᵊr
it teiks kəntroul ənd dræɡz mi intu nouweə
ai nid jər help, ai kænt fait ðis fərevər
ai nou jər wɑčiŋ,
ai kən fil ju aut ðer

teik mi hai ənd ail siŋ
ou ju meik evriθiŋ oukei, oukei, oukei
kei, oukei, oukei
wi ər wʌn in ðə seim
ou ju teik ɔl əv ðə pein əwei, əwei, əwei
wei, əwei, əwei
seiv mi if ai bikʌm
mai dimənz

teik mi ouvᵊr ðə wɒlz bəlou
flai fərevər
dount let mi ɡou
ai nid ə seivjər tə hil mai pein
hwen ai bikʌm mai wərst enəmi
ði enəmi

teik mi hai ənd ail siŋ
ou ju meik evriθiŋ oukei
wi ər wʌn in ðə seim
ou ju teik ɔl əv ðə pein əwei

teik mi hai ənd ail siŋ
ou ju meik evriθiŋ oukei, oukei, oukei
kei, oukei, oukei
wi ər wʌn in ðə seim
ou ju teik ɔl əv ðə pein əwei, əwei, əwei
wei, əwei, əwei
seiv mi if ai bikʌm
mai dimənz

teik mi hai ənd ail siŋ
ou ju meik evriθiŋ oukei, oukei, oukei
kei, oukei, oukei
wi ər wʌn in ðə seim
ou ju teik ɔl əv ðə pein əwei, əwei, əwei
wei, əwei, əwei
seiv mi if ai bikʌm
mai dimənz

One Direction - If I Could Fly-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido
The Story - Sara Ramirez-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Pin It on Pinterest