Mumford & Sons – Guiding Light-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Mumford & Sons Lyrics
“Guiding Light”

1, 2, 3

All day permanent red
The glaze on my eyes
When I heard your voice
The distance caught me by surprise again

And I know you claim
That you’re alright
But fix your eyes on me
I guess I’m all you have
And I swear you’ll see the dawn again

Well I know I had it all on the line
But don’t just sit with folded hands and become blind
Cos even when there is no star in sight
You’ll always be my only guiding light

Relate to my youth
Well I’m still in awe of you
Discover some new truth
That was always wrapped around you

But don’t just slip away
In the night
Don’t just hurl
Your words from on high

Well I know I had it all on the line
But don’t just sit with folded hands and become blind
Cos even when there is no star in sight
You’ll always be my only guiding light

If we come back and we’re broken
Unworthy and ashamed
Give us something to believe in
And you know we’ll go your way

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Cos I know I had it all on the line
But don’t just sit with folded hands and become blind
Cos even when there is no star in sight
You’ll always be my only guiding light

And I know I had it all on the line
But don’t just sit with folded hands and become blind
Cos even when there is no star in sight
You’ll always be my only guiding light

#Pronunciación de la Canción

məmfərd ənd sənz liriks
ɡaidiŋ lait

wʌn, tu, θri

ɔl dei pərmənənt red
ðə ɡleiz ɑn mai aiz
hwen ai hərd jər vɔis
ðə distəns kɔt mi bai sərpraiz əɡen

ənd ai nou ju kleim
ðət jər ɒlrait
bət fiks jər aiz ɑn mi
ai ɡes aim ɔl ju hæv
ənd ai swer jul si ðə dɒn əɡen

wel ai nou ai həd it ɔl ɑn ðə lain
bət dount ǰəst sit wiθ fouldid hændz ənd bikʌm blaind
kɒs ivən hwen ðər z nou stɑr in sait
jul ɔlweiz bi mai ounli ɡaidiŋ lait

rəleit tə mai juθ
wel aim stil in ɑ əv ju
diskəvər səm nu truθ
ðət wəz ɔlweiz ræpt əraund ju

bət dount ǰəst slip əwei
in ðə nait
dount ǰəst hərl
jər wərdz frəm ɑn hai

wel ai nou ai həd it ɔl ɑn ðə lain
bət dount ǰəst sit wiθ fouldid hændz ənd bikʌm blaind
kɒs ivən hwen ðər z nou stɑr in sait
jul ɔlweiz bi mai ounli ɡaidiŋ lait

if wi kəm bæk ənd wir broukən
ʌnwərði ənd əšeimd
ɡiv əz sʌmθiŋ tə bəliv in
ənd ju nou wil ɡou jər wei

kɒs ai nou ai həd it ɔl ɑn ðə lain
bət dount ǰəst sit wiθ fouldid hændz ənd bikʌm blaind
kɒs ivən hwen ðər z nou stɑr in sait
jul ɔlweiz bi mai ounli ɡaidiŋ lait

ənd ai nou ai həd it ɔl ɑn ðə lain
bət dount ǰəst sit wiθ fouldid hændz ənd bikʌm blaind
kɒs ivən hwen ðər z nou stɑr in sait
jul ɔlweiz bi mai ounli ɡaidiŋ lait