Metallica-Moth Into Flame-Pronunciación Letra y Video

Metallica-Moth Into Flame-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

 
mətælikə liriks
mɒθ intu fleim

blækt aut
pɑp kwin, æmfetəmin
ðə skrimz kræšt intu sailəns

tæpt aut
daust in ðə ɡæsəlin
ðə hai taimz ɡouiŋ taimləs

dekədəns
deθ əv ði inəsəns
ðə pæθwe stɑrts tə spairəl

infəmi
ɔl fər pʌblisəti
dəstrəkšən ɡouiŋ vairəl

lait it ʌp
ɑ, lait it ʌp
ənʌðᵊr hit ireisəz ɔl ðə pein
bulətpruf
ɑ, kil ðə truθ
jər fɑliŋ, bət ju θiŋk jər flaiiŋ hai
hai əɡen

sould jər soul
bilt ə haiər wɒl
jestᵊrdi
nau jər θroun əwei

seim raiz ənd fɑl
hu kerz ət ɔl?
sədust bai feim
ə mɒθ intu ðə fleim

twistəd
<backstabbing> wikəd
ðə dəlužən æbsəlušən

pərǰərər
feim z ðə mərdərər
sədus ju intu ruən

lait it ʌp
ɑ, lait it ʌp
ənʌðᵊr hit ireisəz ɔl ðə pein
bulətpruf
ɑ, tel ðə truθ
jər fɑliŋ, bət ju θiŋk jər flaiiŋ hai
hai əɡen

sould jər soul
bilt ðə haiər wɒl
jestᵊrdi
nau jər θroun əwei

seim raiz ənd fɑl
hu kerz ət ɔl?
sədust bai feim
ə mɒθ intu ðə fleim
bərn

ɡerənti jər neim, ju ɡou ənd kil jərself
ðə vʌlčərz fist əraund ju stil
ouvədous ɑn šeim ənd insikjurəti
if wʌn wount də ðət fistfəl wil

deθ sin
blæk hərs ðə liməzin
ə ɡreiv fild wiθ sədəkšən

væksin
feim dəz ðə mərdəriŋ
ši bildz ʌp fər dəstrəkšən

sou lait it ʌp
ɑ, lait it ʌp
ənʌðᵊr hit ireisəz ɔl ðə pein
bulətpruf
ɑ, nou ikskjus
jər fɑliŋ, bət ju θiŋk jər flaiiŋ hai
hai əɡen

sould jər soul
bilt ðə haiər wɒl
jestᵊrdi
nau jər θroun əwei

seim raiz ənd fɑl
hu kerz ət ɔl?
sədust bai feim
ə mɒθ intu ðə fleim

ədiktəd tə ði:
feim

METALLICA LYRICS
“Moth Into Flame”

Blacked out
Pop queen, amphetamine
The screams crashed into silence

Tapped out
Doused in the gasoline
The high times going timeless

Decadence
Death of the innocence
The pathway starts to spiral

Infamy
All for publicity
Destruction going viral

Light it up
Ah, light it up
Another hit erases all the pain
Bulletproof
Ah, kill the truth
You’re falling, but you think you’re flying high
High again

Sold your soul
Built a higher wall
Yesterday
Now you’re thrown away

Same rise and fall
Who cares at all?
Seduced by fame
A moth into the flame

Twisted
Backstabbing wicked
The delusion absolution

Perjurer
Fame is the murderer
Seduce you into ruin

Light it up
Ah, light it up
Another hit erases all the pain
Bulletproof
Ah, tell the truth
You’re falling, but you think you’re flying high
High again

Sold your soul
Built the higher wall
Yesterday
Now you’re thrown away

Same rise and fall
Who cares at all?
Seduced by fame
A moth into the flame
Burn

Guarantee your name, you go and kill yourself
The vultures feast around you still
Overdose on shame and insecurity
If one won’t do that fistful will

Death scene
Black hearse the limousine
A grave filled with seduction

Vaccine
Fame does the murdering
She builds up for destruction

So light it up
Ah, light it up
Another hit erases all the pain
Bulletproof
Ah, no excuse
You’re falling, but you think you’re flying high
High again

Sold your soul
Built the higher wall
Yesterday
Now you’re thrown away

Same rise and fall
Who cares at all?
Seduced by fame
A moth into the flame

Addicted to the
Fame

Bon Iver-715-CR∑∑KS-Pronunciación Letra y Video-creeks
Niall Horan-This Town-Pronunciación Letra y Video

Pronunciaciones Originales por:: Manuel Ruiz

POR FAVOR COMPARTIR LAS PRONUNCIACIONES CON AQUELLOS QUE CONOZCAS Y QUE LE GUSTE CANTAR ESPECIALMENTE EN INGLÉS. GRACIAS ;)

Deja un Comentario o Pide una Pronunciación de cualquier canción en Inglés que quieras aprender a cantar. Leemos todos los comentarios, publicamos el 99.5% de pedidos y contestamos rápido! Ahora las pronunciaciones son Gratis! Gracias ;)

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

La moderación de comentarios está activada. Su comentario podría tardar cierto tiempo en aparecer.

Pin It on Pinterest

Compártelo ahora y márcanos como tus favoritos por favor, necesitamos tu ayuda! Es solo para que www.pronunciaciones.com siga siendo GRATIS.

Compártelo AHORA!

COMPÁRTELO POR FAVOR QUE NO TE CUESTA NADA!

Compártelo AHORA!

Dale para escuchar el texto que sombreaste con su pronunciación en tiempo real!