Marshmello – Bastille – Happier-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Marshmello & Bastille Lyrics
“Happier”

Lately, I’ve been, I’ve been thinking
I want you to be happier, I want you to be happier

When the morning comes
When we see what we’ve become
In the cold light of day we’re a flame in the wind
Not the fire that we’ve begun
Every argument, every word we can’t take back
‘Cause with all that has happened
I think that we both know the way that the story ends

Then only for a minute
I want to change my mind
‘Cause this just don’t feel right to me
I want to raise your spirits
I want to see you smile but
Know that means I’ll have to leave

Know that means I’ll have to leave
Lately, I’ve been, I’ve been thinking
I want you to be happier, I want you to be happier

When the evening falls
And I’m left there with my thoughts
And the image of you being with someone else
Well, it’s eating me up inside
But we ran our course, we pretended we’re okay
Now if we jump together at least we can swim
Far away from the wreck we made

Then only for a minute
I want to change my mind
‘Cause this just don’t feel right to me
I want to raise your spirits
I want to see you smile but
Know that means I’ll have to leave

Know that means I’ll have to leave
Lately, I’ve been, I’ve been thinking
I want you to be happier, I want you to be happier

So I’ll go, I’ll go
I will go, go, go
So I’ll go, I’ll go
I will go, go, go

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Lately, I’ve been, I’ve been thinking
I want you to be happier, I want you to be happier
Even though I might not like this
I think that you’ll be happier, I want you to be happier

Then only for a minute
I want to change my mind
‘Cause this just don’t feel right to me
I want to raise your spirits
I want to see you smile but
Know that means I’ll have to leave

Know that means I’ll have to leave
Lately, I’ve been, I’ve been thinking
I want you to be happier, I want you to be happier

So I’ll go, I’ll go
I will go, go, go

#Pronunciación de la Canción

<marshmello> ənd bæstil liriks
hæpiᵊr
leitli, aiv bin, aiv bin θiŋkiŋ
ai wɑnt ju tə bi hæpiᵊr, ai wɑnt ju tə bi hæpiᵊr
hwen ðə mɔrniŋ kəmz
hwen wi si hwʌt wiv bikʌm
in ðə kould lait əv dei wir ə fleim in ðə wind
nɑt ðə faiər ðət wiv biɡʌn
evri ɑrɡjəmənt, evri wərd wi kænt teik bæk
kəz wiθ ɔl ðət həz hæpənd
ai θiŋk ðət wi bouθ nou ðə wei ðət ðə stɔri endz
ðen ounli fər ə minət
ai wɑnt tə čeinǰ mai maind
kəz ðis ǰəst dount fil rait tə mi
ai wɑnt tə reiz jər spirəts
ai wɑnt tə si ju smail bʌt
nou ðət minz ail həv tə liv
nou ðət minz ail həv tə liv
leitli, aiv bin, aiv bin θiŋkiŋ
ai wɑnt ju tə bi hæpiᵊr, ai wɑnt ju tə bi hæpiᵊr
hwen ði ivəniŋ fɒlz
ənd aim left ðər wiθ mai θɔts
ənd ði iməǰ əv ju biiŋ wiθ sʌmwən els
wel, its itiŋ mi ʌp insaid
bət wi ræn auər kɔrs, wi pritendəd wir oukei
nau if wi ǰəmp təɡeðər ət list wi kən swim
fɑr əwei frəm ðə rek wi meid
ðen ounli fər ə minət
ai wɑnt tə čeinǰ mai maind
kəz ðis ǰəst dount fil rait tə mi
ai wɑnt tə reiz jər spirəts
ai wɑnt tə si ju smail bʌt
nou ðət minz ail həv tə liv
nou ðət minz ail həv tə liv
leitli, aiv bin, aiv bin θiŋkiŋ
ai wɑnt ju tə bi hæpiᵊr, ai wɑnt ju tə bi hæpiᵊr
sou ail ɡou, ail ɡou
ai wəl ɡou, ɡou, ɡou
sou ail ɡou, ail ɡou
ai wəl ɡou, ɡou, ɡou
leitli, aiv bin, aiv bin θiŋkiŋ
ai wɑnt ju tə bi hæpiᵊr, ai wɑnt ju tə bi hæpiᵊr
ivən ðou ai mait nɑt laik ðis
ai θiŋk ðət jul bi hæpiᵊr, ai wɑnt ju tə bi hæpiᵊr
ðen ounli fər ə minət
ai wɑnt tə čeinǰ mai maind
kəz ðis ǰəst dount fil rait tə mi
ai wɑnt tə reiz jər spirəts
ai wɑnt tə si ju smail bʌt
nou ðət minz ail həv tə liv
nou ðət minz ail həv tə liv
leitli, aiv bin, aiv bin θiŋkiŋ
ai wɑnt ju tə bi hæpiᵊr, ai wɑnt ju tə bi hæpiᵊr
sou ail ɡou, ail ɡou
ai wəl ɡou, ɡou, ɡou