Major Lazer & Showtek-Believer-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<[verse> wʌn: fritɑwn <collective]>
hwen ðə væli kudənt hould mi, ðei θrou mi in ðə rivər
θiŋkiŋ ai wud draun bət mæn ɑ ɡud swimər, ooou
hwen ðə rivər didənt draun mi, ðei θrou mi in ðə faiər
bət ðə faiər ǰəst kul, ai kəd nevər bərn, ooou

<[chorus>: fritɑwn <collective]>
kəz aim ə bəlivər, aim ə bəlivər
aim ə bəlivər, aim ə bəlivər
<[breakdown>: meiǰər leizər ənd <showtek]>
hould ʌp, pul ʌp

<[post-chorus>: fritɑwn <collective]>
fritɑwn z mai fæməli

mai fæməli
houl kəribiən fɑlou wi
fɑlou wi
evərɡrin laik ðə fɔrəst bi
terəbəl ðei kænt mænəǰ mi
<afrika> nou əpɑləǰi

<[breakdown>: meiǰər leizər ənd <showtek]>

<[verse> tu: fritɑwn <collective]>
hwen ðə væli kudənt hould mi, ðei θrou mi in ðə rivər
θiŋkiŋ ai wud draun bət mæn ɑ ɡud swimər, ooou
ðei sei hɑtər ðə bætəl, jei, wi dæns hwen wi kɑŋkər
its bin fərevər, it wount bi mʌč lɔŋɡər
stænd fərm, ju wəl bi mʌč strɒŋər, ooou

<[chorus>: fritɑwn <collective]>
aim ə bəlivər, aim ə bəlivər
aim ə bəlivər, aim ə bəlivər

<[post-chorus>: fritɑwn <collective]>
fritɑwn z mai fæməli
rəf si nevər bɑðᵊr mi
houl <carribbean> fɑlou wi
rut dipər ðən ə fɔrəstri
evərɡrin laik ðə fɔrəst bi
terəbəl ðei kænt mænəǰ mi
<afrika> nou əpɑləǰi
hould ʌp, pul ʌp

<[breakdown>: meiǰər leizər ənd <showtek]>

<[outro>: fritɑwn <collective]>
nevər fɑl daun jet, dount daiɡres
put əz əɡenst eni test, jei, nou stres
<ight>

[Verse 1: Freetown Collective]
When the valley couldn’t hold me, they throw me in the river
Thinking I would drown but man ah good swimmer, ohhh
When the river didn’t drown me, they throw me in the fire
But the fire just cool, I could never burn, ohhh

[Chorus: Freetown Collective]
Cause I’m a believer, I’m a believer
I’m a believer, I’m a believer
[Breakdown: Major Lazer & Showtek]
Hold up, pull up

[Post-Chorus: Freetown Collective]
Freetown is my family
(My family)
Whole caribbean follow we
(Follow we)
Evergreen like the forest be
Terrible they can’t manage me
Afrika no apology

[Breakdown: Major Lazer & Showtek]

[Verse 2: Freetown Collective]
When the valley couldn’t hold me, they throw me in the river
Thinking I would drown but man ah good swimmer, ohhh
They say hotter the battle, yea, we dance when we conquer
It’s been forever, it won’t be much longer
Stand firm, you will be much stronger, ohhh

[Chorus: Freetown Collective]
I’m a believer, I’m a believer
I’m a believer, I’m a believer

[Post-Chorus: Freetown Collective]
Freetown is my family
Rough sea never bother me
Whole carribbean follow we
Root deeper than a forestry
Evergreen like the forest be
Terrible they can’t manage me
Afrika no apology
Hold up, pull up

[Breakdown: Major Lazer & Showtek]

[Outro: Freetown Collective]
Never fall down yet, don’t digress
Put us against any test, yea, no stress
‘Ight

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS