Lykke Li-Possibility-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

LYKKE LI LYRICS
“Possibility”

There’s a possibility,
There’s a possibility,
All that I had, was all I’m gonn’ get.

mmmmmmm……

There’s a possibility,
There’s a possibility,
All I’m gonn’ get is gone with your stare.
All I’m gonn’ get is gone with your stare.

So tell me when you hear my heart stop
You’re the only one who knows.
Tell me when you hear my silence.
There’s a possibility I wouldn’t know

mmmmmmm….
mmmmmmm….

Know that when you leave,
Know that when you leave,
by blood and by me, you walk like a thief,
by blood and by me, I fall when you leave.

So tell me when you hear my heart stop.
You’re the only one who knows.
Tell me when you hear my silence,
There’s a possibility I wouldn’t know.

So tell me when my sorrows over
You’re the reason why I’m closed
Tell me when you hear me falling.
There’s a possibility it wouldn’t show.

mmmmmm…..
mmmmmm…..

By blood and by me, I’ll fall when you leave.
By blood and by me, I’ll follow your lead.

mmmmm…..
mmmmm…..
mmmmm…..
mmmmm…..

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<lykke> li liriks
pɑsəbiləti

ðerz ə pɑsəbiləti,
ðerz ə pɑsəbiləti,
ɔl ðət ai hæd, wəz ɔl aim <gonn> ɡet.

<mmmmmmm>……

ðerz ə pɑsəbiləti,
ðerz ə pɑsəbiləti,
ɔl aim <gonn> ɡet s ɡɒn wiθ jər ster.
ɔl aim <gonn> ɡet s ɡɒn wiθ jər ster.

sou tel mi hwen ju hir mai hɑrt stɑp
jər ði ounli wʌn hu nouz.
tel mi hwen ju hir mai sailəns.
ðerz ə pɑsəbiləti ai wudənt nou

<mmmmmmm>….
<mmmmmmm>….

nou ðət hwen ju liv,
nou ðət hwen ju liv,
bai bləd ənd bai mi, ju wɑk laik ə θif,
bai bləd ənd bai mi, ai fɑl hwen ju liv.

sou tel mi hwen ju hir mai hɑrt stɑp.
jər ði ounli wʌn hu nouz.
tel mi hwen ju hir mai sailəns,
ðerz ə pɑsəbiləti ai wudənt nou.

sou tel mi hwen mai sɔrouz ouvᵊr
jər ðə rizən wai aim klouzd
tel mi hwen ju hir mi fɑliŋ.
ðerz ə pɑsəbiləti it wudənt šou.

<mmmmmm>…..
<mmmmmm>…..

bai bləd ənd bai mi, ail fɑl hwen ju liv.
bai bləd ənd bai mi, ail fɑlou jər led.

<mmmmm>…..
<mmmmm>…..
<mmmmm>…..
<mmmmm>…..

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS