You And I-Ingrid Michaelson-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido
Find You On My Knees-Kari Jobe-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Like I Can-Sam Smith-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“Like I Can”

He could be a sinner, or a gentleman
He could be a preacher when your soul is damned
He could be a lawyer on a witness stand
But he’ll never love you like I can, can

He could be a stranger you gave a second glance
He could be a trophy of a one night stand
He could have your humour, but I don’t understand
‘Cause he’ll never love you like I can, can, can

Why are you looking down all the wrong roads?
When mine is the heart and the salt of the soul
There may be lovers who hold out their hands
But they’ll never love you like I can, can, can
They’ll never love you like I can, can

A chance encounter of circumstance
Maybe he’s a mantra keeps your mind entranced
He could be the silence in this mayhem, but then again
He’ll never love you like I can, can, can

Why are you looking down all the wrong roads?
When mine is the heart and the salt of the soul
There may be lovers who hold out their hands
But they’ll never love you like I can, can, can
They’ll never love you like I can, can, can

They’ll never love you like I can, can, can

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

We both have demons, that we can’t stand
I love your demons, like devils can
If you’re self-seeking an honest man
Then stop deceiving,
Lord, please

Why are you looking down all the wrong roads?
When mine is the heart and the salt of the soul
There may be lovers who hold out their hands
But they’ll never love you like I can, can, can
They’ll never love you like I can, can, can
They’ll never love you like I can, can, can

laik ai kæn

hi kəd bi ə sinə, ɔr ə ǰentlmən
hi kəd bi ə pričə wen jə soul z dæmd
hi kəd bi ə lɔjər ɒn ə witnəs stænd
bət hil nevə lʌv ju laik ai kæn, kæn

hi kəd bi ə streinǰə ju ɡeiv ə sekənd ɡlɑns
hi kəd bi ə troufi əv ə wʌn nait stænd
hi kəd həv jə hjumə, bət ai dount ʌndəstænd
kɔz hil nevə lʌv ju laik ai kæn, kæn, kæn

wai ə ju lukiŋ daun ɔl ðə rɒŋ roudz?
wen main z ðə hɑt ənd ðə sɔlt əv ðə soul
ðə mei bi lʌvəz hu hould aut ðeə hændz
bət ðeil nevə lʌv ju laik ai kæn, kæn, kæn
ðeil nevə lʌv ju laik ai kæn, kæn

ə čɑns inkauntər əv səkəmstəns
meibi hiz ə mæntrə kips jə maind intrɑnst
hi kəd bi ðə sailəns in ðis meihem, bət ðen əɡen
hil nevə lʌv ju laik ai kæn, kæn, kæn

wai ə ju lukiŋ daun ɔl ðə rɒŋ roudz?
wen main z ðə hɑt ənd ðə sɔlt əv ðə soul
ðə mei bi lʌvəz hu hould aut ðeə hændz
bət ðeil nevə lʌv ju laik ai kæn, kæn, kæn
ðeil nevə lʌv ju laik ai kæn, kæn, kæn

ðeil nevə lʌv ju laik ai kæn, kæn, kæn

wi bouθ həv dimənz, ðət wi kɑnt stænd
ai lʌv jə dimənz, laik devəlz kæn
if jə self sikiŋ ən ɒnist mæn
ðen stɒp disiviŋ,
lɔd, pliz

wai ə ju lukiŋ daun ɔl ðə rɒŋ roudz?
wen main z ðə hɑt ənd ðə sɔlt əv ðə soul
ðə mei bi lʌvəz hu hould aut ðeə hændz
bət ðeil nevə lʌv ju laik ai kæn, kæn, kæn
ðeil nevə lʌv ju laik ai kæn, kæn, kæn
ðeil nevə lʌv ju laik ai kæn, kæn, kæn

You And I-Ingrid Michaelson-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido
Find You On My Knees-Kari Jobe-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido
Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Suscríbete/Regístrate al boletín de PRONUNCIACIONES.COM ARMY!

Únete a la Armada Latina/Hispana de Cantantes de Música en Inglés para recibir las últimas PRONUNCIACIONES de canciones en Inglés y para que tus canciones pedidas lleguen directas a tu correo electrónico!

EN UNOS MINUTOS TE ENVIAREMOS UN CORREO, NO TE OLVIDES DE ABRIRLO Y CONFIRMAR TU SUSCRIPCIÓN. GRACIAS!

Pin It on Pinterest

Compártelo ahora y márcanos como tus favoritos por favor.!

COMPÁRTELO AHORA! por favor, COMPARTE AGORA! Please SHARE IT NOW!