Last Train To London-Electric Light Orchestra-ELO-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“Last Train To London”

It was 9-29,9-29 back street big city.
The sun was going’ down,there was music all around
It felt so right.

It was one of those nights,one of those nights when
you feel the world stop turnin’,you were standing
There,there was music in the air.I should have been
Away,but I knew I’d have to stay.

[CHORUS]
Last train to London,just headin’ out,
Last train to London,just leavin’ town.
But I really want tonight to last forever
I really wanna be with you.
Let the music play on down the line tonight.

It was one of those nights,one of those nights when
You feel the fire is burnin’,everybody was there,
Everybody to share,it felt so right.

There you were on your own,lookin’ like you were
The only one around,I had to be with you,
Nothin’ else that I could do,
I should have been away,but I knew I’d have to say.

[Repeat Chorus]

Underneath a starry sky,time was still but hours
Must really have rushed by,I didn’t realize
But love was in your eyes I really should have
Gone,but love went on and on…

[Repeat Chorus]


læst trein tə lʌndən

it wəz <nain tuenynain>, <nain tuenynain> bæk strit biɡ siti.
ðə sən wəz ɡouiŋ daun, ðər wəz mjuzik ɔl əraund
it felt sou rait.

it wəz wʌn əv ðouz naits, wʌn əv ðouz naits hwen
ju fil ðə wərld stɑp <turnin>, ju wər stændiŋ
ðer, ðər wəz mjuzik in ði er. ai šəd həv bin
əwei, bət ai nu aid həv tə stei.

<[chorus]>
læst trein tə lʌndən, ǰəst <headin> aut,
læst trein tə lʌndən, ǰəst <leavin> taun.
bət ai rili wɑnt tənait tə læst fərevər
ai rili wɑnə bi wiθ ju.
let ðə mjuzik plei ɑn daun ðə lain tənait.

it wəz wʌn əv ðouz naits, wʌn əv ðouz naits hwen
ju fil ðə faiər z <burnin>, evribɑdi wəz ðer,
evribɑdi tə šer, it felt sou rait.

ðər ju wər ɑn jər oun, <lookin> laik ju wər
ði ounli wʌn əraund, ai həd tə bi wiθ ju,
nəθən els ðət ai kəd du,
ai šəd həv bin əwei, bət ai nu aid həv tə sei.

<[repeat> <chorus]>

ʌndərniθ ə stɑri skai, taim wəz stil bət auərz
məst rili həv rəšt bai, ai didənt rilaiz
bət lʌv wəz in jər aiz ai rili šəd hæv
ɡɒn, bət lʌv went ɑn ənd ɑn…

<[repeat> <chorus]>

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS