Kelly Clarkson-Because Of You-Pronunciación Letra y Video
Tom Odell-Here I Am-Pronunciación Letra y Video

Lady Gaga-Perfect Illusion-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

LADY GAGA LYRICS
“Perfect Illusion”

Tryin’ to keep control
Pressure’s takin’ its toll
Stuck in the middle zone
I just want you alone
My guessing game is strong
Way too real to be wrong
Caught up in your show
Yeah, at least now I know

It wasn’t love, it wasn’t love
It was a perfect illusion (Perfect illusion)
Mistaken for love, it wasn’t love
It was a perfect illusion (Perfect illusion)
You were a perfect illusion

I don’t need eyes to see
I felt you touchin’ me
High like amphetamine
Maybe you’re just a dream
That’s what it means to crush
Now that I’m wakin’ up
I still feel the blow
But at least now I know

It wasn’t love, it wasn’t love
It was a perfect illusion (Perfect illusion)
Mistaken for love, it wasn’t love
It was a perfect illusion (Perfect illusion)

(Where are you?
Cause I can’t see you)
It was a perfect illusion
(But I feel you watchin’ me
Dilated, falling free
In a modern ecstasy)

(Where are you?
Cause I can’t see you)
It was a perfect illusion
(But I feel you watchin’ me
But I feel you watchin’ me)
Illusion
(But I feel you watchin’ me)
Mistaken for love
(Where were you
Cause I can’t see
But I feel you watchin’ me)
Mistaken for love
(Dilated, falling free
In a modern ecstasy)
Mistaken for love
(In a modern ecstasy
In a modern ecstasy)

I’m over the show
Yeah at least now I know

It wasn’t love, it wasn’t love
It was a perfect illusion (Perfect illusion)
Mistaken for love, it wasn’t love
It was a perfect illusion (Perfect illusion)
Ohhhh
You were a perfect illusion
Ohhhh
It was a perfect illusion
It was a perfect illusion
Somewhere in all the confusion
It was a perfect illusion, (illusion) (illusion)
It was a perfect illusion
Somewhere in all the confusion
You were so perfect
You were a, you were a perfect illusion

#Pronunciación de Nivel Intermedio

leidi ɡɑɡɑ liriks
pərfekt ilužən

<tryin> tə kip kəntroul
prešərz <takin> its toul
stək in ðə midəl zoun
ai ǰəst wɑnt ju əloun
mai ɡesiŋ ɡeim z strɒŋ
wei tu riəl tə bi rɒŋ
kɔt ʌp in jər šou
jæ, ət list nau ai nou

it wɑzənt lʌv, it wɑzənt lʌv
it wəz ə pərfekt ilužən pərfekt ilužən
misteikən fər lʌv, it wɑzənt lʌv
it wəz ə pərfekt ilužən pərfekt ilužən
ju wər ə pərfekt ilužən

ai dount nid aiz tə si
ai felt ju <touchin> mi
hai laik æmfetəmin
meibi jər ǰəst ə drim
ðæts hwʌt it minz tə krəš
nau ðət aim <wakin> ʌp
ai stil fil ðə blou
bət ət list nau ai nou

it wɑzənt lʌv, it wɑzənt lʌv
it wəz ə pərfekt ilužən pərfekt ilužən
misteikən fər lʌv, it wɑzənt lʌv
it wəz ə pərfekt ilužən pərfekt ilužən

hweᵊr ər ju?
kəz ai kænt si ju
it wəz ə pərfekt ilužən
bət ai fil ju <watchin> mi
daileitəd, fɑliŋ fri
in ə mɑdərn ekstəsi

hweᵊr ər ju?
kəz ai kænt si ju
it wəz ə pərfekt ilužən
bət ai fil ju <watchin> mi
bət ai fil ju <watchin> mi
ilužən
bət ai fil ju <watchin> mi
misteikən fər lʌv
hweᵊr wər ju
kəz ai kænt si
bət ai fil ju <watchin> mi
misteikən fər lʌv
daileitəd, fɑliŋ fri
in ə mɑdərn ekstəsi
misteikən fər lʌv
in ə mɑdərn ekstəsi
in ə mɑdərn ekstəsi

aim ouvᵊr ðə šou
jæ ət list nau ai nou

it wɑzənt lʌv, it wɑzənt lʌv
it wəz ə pərfekt ilužən pərfekt ilužən
misteikən fər lʌv, it wɑzənt lʌv
it wəz ə pərfekt ilužən pərfekt ilužən
<ohhhh>
ju wər ə pərfekt ilužən
<ohhhh>
it wəz ə pərfekt ilužən
it wəz ə pərfekt ilužən
sʌmwer in ɔl ðə kənfjužən
it wəz ə pərfekt ilužən, ilužən ilužən
it wəz ə pərfekt ilužən
sʌmwer in ɔl ðə kənfjužən
ju wər sou pərfekt
ju wər ei, ju wər ə pərfekt ilužən

Kelly Clarkson-Because Of You-Pronunciación Letra y Video
Tom Odell-Here I Am-Pronunciación Letra y Video

Pin It on Pinterest