LaBelle-Lady Marmalade-INGLÉS FÁCIL CON PRONUNCIACIONES DE CANCIONES

LABELLE LYRICS
“Lady Marmalade”

Hey Sister, Go Sister, Soul Sister, Go Sister [x2]
He met Marmalade down in Old New Orleans
Struttin’ her stuff on the street
She said ‘Hello,

Hey Joe, you wanna give it a go?
‘Mmm Hmmm Gitchi Gitchi Ya Ya Da Da [? ]
Gitchi Gitchi Ya Ya
Here [? ]
Mocca chocolata Ya Ya
Creole Lady Marmalade
Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
Voulez-vous coucher avec moi?
He savored her cool
While she freshed up
That boy drank all that magnolia wine
On the black satin sheets where
He started to freak
Gitchi Gitchi Ya Ya Da Da
Gitchi Gitchi Ya Ya Here
Mocca chocalata Ya Ya
Creole Lady Marmalade
Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
Voulez-vous coucher avec moi?
Heh, Heh, Hehhhh
Seeing her skin feeling silky smooth
Colour of cafe au lait
Made the savage beast inside
Roaring till it cried More, More, More
Now he’s at home doing 9 to 5
Living his brave life of lies
But when he turns off to sleep
All memories keep More, More, More
Gitchi Gitchi Ya Ya Da Da Da
Gitchi Gitchi Ya Ya here
Mocca chocolata Ya Ya
Creole Lady Marmalade
Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
Voulez-vous coucher avec moi?
Voulez-vous couchez avec moi ce soir?
Creole Lady Marmalade

#Pronunciación de Nivel Intermedio

 

ləbel liriks
leidi mɑrməled

hei sistər, ɡou sistər, soul sistər, ɡou sistər <[x2]>
hi met mɑrməled daun in ould nu ɔrliənz
<struttin> hər stəf ɑn ðə strit
ši sed həlou,
hei ǰou, ju wɑnə ɡiv it ə ɡou?
θri θauzənd hm <gitchi> <gitchi> jɑ jɑ dɑ dɑ <[>? <]>
<gitchi> <gitchi> jɑ jɑ
hiər <[>? <]>
<mocca> <chocolata> jɑ jɑ
krioul leidi mɑrməled
<voulez-vous> <coucher> <avec> mwɑ tsʰə sɔir?
<voulez-vous> <coucher> <avec> mwɑ?
hi seivərd hər kul
wail ši <freshed> ʌp
ðæt bɔi dræŋk ɔl ðət mægnouliə wain
ɑn ðə blæk sætən šits hweᵊr
hi stɑrtəd tə frik
<gitchi> <gitchi> jɑ jɑ dɑ dɑ
<gitchi> <gitchi> jɑ jɑ hiər
<mocca> <chocalata> jɑ jɑ
krioul leidi mɑrməled
<voulez-vous> <coucher> <avec> mwɑ tsʰə sɔir?
<voulez-vous> <coucher> <avec> mwɑ?
he, he, <hehhhh>
siiŋ hər skin filiŋ silki smuð
kʌlər əv kəfei ou lei
meid ðə sæviǰ bist insaid
rɔriŋ til it kraid mɔr, mɔr, mɔr
nau hiz ət houm duiŋ nain tə faiv
liviŋ iz breiv laif əv laiz
bət hwen hi tərnz ɒf tə slip
ɔl meməriz kip mɔr, mɔr, mɔr
<gitchi> <gitchi> jɑ jɑ dɑ dɑ dɑ
<gitchi> <gitchi> jɑ jɑ hiər
<mocca> <chocolata> jɑ jɑ
krioul leidi mɑrməled
<voulez-vous> <coucher> <avec> mwɑ tsʰə sɔir?
<voulez-vous> <coucher> <avec> mwɑ?
<voulez-vous> <couchez> <avec> mwɑ tsʰə sɔir?
krioul leidi mɑrməled