Action Bronson & Dan Auerbach-Mark Ronson-Standing In The Rain-Pronunciación Letra y Video
6 INCH-BEYONCE-THE WEEKND-Pronunciación Letra y Video

Kings Of Leon-Sex on Fire-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

KINGS OF LEON LYRICS
“Sex On Fire”

Lay where you’re laying
Don’t make a sound
I know they’re watching
They’re watching

All the commotion
the kiddie like play
Has people talking
Talking

You
Your sex is on fire

The dark of the alley
The break of the day
Head while I’m driving
I’m driving

Soft lips are open
Them knuckles are pale
Feels like you’re dying
You’re dying

You
Your sex is on fire
Consumed
With what’s just transpired

Hot as a fever
Rattling bones
I could just taste it
Taste it

But it’s not forever
But it’s just tonight
Oh we’re still the greatest
The greatest
The greatest

You
your sex is on fire

You
Your sex is on fire

Consumed
With what’s just transpired

And You
Your sex is on fire

Consumed
With what’s just transpired


kiŋz əv lian liriks
seks ɑn faiər

lei hweᵊr jər leiiŋ
dount meik ə saund
ai nou ðer wɑčiŋ
ðer wɑčiŋ

ɔl ðə kəmoušən
ðə kidi laik plei
həz pipəl tɔkiŋ
tɔkiŋ

ju
jər seks iz ɑn faiər

ðə dɑrk əv ði æli
ðə breik əv ðə dei
hed wail aim draiviŋ
aim draiviŋ

sɑft lips ər oupən
ðəm nʌkəlz ər peil
filz laik jər daiiŋ
jər daiiŋ

ju
jər seks iz ɑn faiər
kənsumd
wiθ hwʌts ǰəst trænspaiərd

hɑt əz ə fivər
rætliŋ bounz
ai kəd ǰəst teist it
teist it

bət its nɑt fərevər
bət its ǰəst tənait
ou wir stil ðə ɡreitəst
ðə ɡreitəst
ðə ɡreitəst

ju
jər seks iz ɑn faiər

ju
jər seks iz ɑn faiər

kənsumd
wiθ hwʌts ǰəst trænspaiərd

ənd ju
jər seks iz ɑn faiər

kənsumd
wiθ hwʌts ǰəst trænspaiərd

Action Bronson & Dan Auerbach-Mark Ronson-Standing In The Rain-Pronunciación Letra y Video
6 INCH-BEYONCE-THE WEEKND-Pronunciación Letra y Video

Pin It on Pinterest