Kill ‘em With Kindness-Selena Gomez-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Kill Em With Kindness”

The world can be a nasty place
You know it, I know it, yeah
We don’t have to fall from grace
Put down the weapons you fight with

And kill ‘em with kindness
Kill ‘em with kindness
Kill ‘em, kill ‘em, kill ‘em with kindness
Kill ‘em with kindness
Kill ‘em with kindness
Go ahead, go ahead, go ahead now

We’re running out of time
Chasing the lies
Every day a small piece of you dies
Always somebody
You’re willing to fight, to be right

Your lies are bullets
Your mouth’s a gun
And no war in anger
Was ever won
Put out the fire before igniting
Next time you’re fighting

Kill ‘em with kindness
Kill ‘em with kindness
Kill ‘em, kill ‘em, kill ‘em with kindness
Kill ‘em with kindness
Kill ‘em with kindness
Go ahead, go ahead, go ahead now

Go ahead, go ahead now
Go ahead, go ahead now

Your lies are bullets
Your mouth’s a gun
And no war in anger
Was ever won
Put out the fire before igniting
Next time you’re fighting

Kill ‘em with kindness
Kill ‘em with kindness
Kill ‘em, kill ‘em, kill ‘em with kindness
Kill ‘em with kindness
Kill ‘em with kindness
Go ahead, go ahead, go ahead now

Go ahead, go ahead now
Go ahead, go ahead now
Go ahead, go ahead now


kil em wiθ kaindnəs

ðə wərld kən bi ə næsti pleis
ju nou it, ai nou it, jæ
wi dount həv tə fɑl frəm ɡreis
put daun ðə wepənz ju fait wiθ

ənd kil <em> wiθ kaindnəs
kil <em> wiθ kaindnəs
kil <em>, kil <em>, kil <em> wiθ kaindnəs
kil <em> wiθ kaindnəs
kil <em> wiθ kaindnəs
ɡou əhed, ɡou əhed, ɡou əhed nau

wir rʌniŋ aut əv taim
čeisiŋ ðə laiz
evri dei ə smɒl pis əv ju daiz
ɔlweiz sʌmbɑdi
jər wiliŋ tə fait, tə bi rait

jər laiz ər buləts
jər mauθiz ə ɡən
ənd nou wɔr in æŋɡər
wəz evᵊr wən
put aut ðə faiər bifɔr ignaitiŋ
nekst taim jər faitiŋ

kil <em> wiθ kaindnəs
kil <em> wiθ kaindnəs
kil <em>, kil <em>, kil <em> wiθ kaindnəs
kil <em> wiθ kaindnəs
kil <em> wiθ kaindnəs
ɡou əhed, ɡou əhed, ɡou əhed nau

ɡou əhed, ɡou əhed nau
ɡou əhed, ɡou əhed nau

jər laiz ər buləts
jər mauθiz ə ɡən
ənd nou wɔr in æŋɡər
wəz evᵊr wən
put aut ðə faiər bifɔr ignaitiŋ
nekst taim jər faitiŋ

kil <em> wiθ kaindnəs
kil <em> wiθ kaindnəs
kil <em>, kil <em>, kil <em> wiθ kaindnəs
kil <em> wiθ kaindnəs
kil <em> wiθ kaindnəs
ɡou əhed, ɡou əhed, ɡou əhed nau

ɡou əhed, ɡou əhed nau
ɡou əhed, ɡou əhed nau
ɡou əhed, ɡou əhed nau

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS