Avril Lavigne Rock 'N' Roll-Pronunciación Letra y Video
Never Be Like You-Flume-Kai-Pronunciación Letra y Video

Kent Jones-Don’t Mind-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

KENT JONES LYRICS
“Don’t Mind”

Hola, hola na

She telling me this
And telling me that
You said once you take me with you, I’ll never go back
Now I got a lesson that I want to teach
I’mma show you that where you from don’t matter to me
She said, “Hola. ¿Cómo estás?” She said, “Konnichiwa.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour, Madame.”
Then she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
No matter where I go, you know I love ‘em all
She said, “Hola. ¿Como estás?” She said, “Konnichiwa.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour, Madame.”
Then she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
No matter where I go you know I love them all

African American for sure
I told that baby coming rock a rodeo
Every time I come around, man, I go for broke
She gives me desktop til I overload
Now, baby, you gon’ go where you supposed to go
‘Cause I ain’t got time for you every day
She said she got a man keep it on the low
I said he don’t speak English, fuck he gon’ say (aye)

Telling me this
And telling me that
You said once you take me with you, I’ll never go back
Now I got a lesson that I want to teach ya
I’mma show you that where you from don’t matter to me
She said, “Hola. ¿Cómo estás?” She said, “Konnichiwa.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour, Madame.”
Then she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
No matter where I go, you know I love ‘em all
She said, “Hola. ¿Como estás?” She said, “Konnichiwa.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour, Madame.”
Then she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
No matter where I go you know I love them all

She from Africa but she fucks me like she Haitian
Ass black, but the eyes looking Asian
I give her the can in Kansas;
I got it on tape; she on candid camera
OKC I forgot we met in Oklahoma
I use to smoke Regina, she from Arizona
Then I met a girl in Cali I never disowned her;
She got that high grade
Her weed come with diplomas, I want her
But she keep

Telling me this
And telling me that
You said once you take me with you, I’ll never go back
Now I got a lesson that I want to teach ya
I’mma show you that where you from don’t matter to me
She said, “Hola. ¿Cómo estás?” She said, “Konnichiwa.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour, Madame.”
And she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
No matter where I go, you know I love ‘em all
She said, “Hola. ¿Como estás?” She said, “Konnichiwa.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour, Madame.”
And she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
No matter where I go you know I love them all
She said, “Hola. ¿Cómo estás?” She said, “Konnichiwa.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour, Madame.”
And she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
No matter where I go, you know I love ‘em all
She said, “Hola. ¿Como estás?” She said, “Konnichiwa.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour, Madame.”
And she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
No matter where I go you know I love them all

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!


kent ǰounz liriks
dount maind

<hola>, <hola> nɑ

ši teliŋ mi ðis
ənd teliŋ mi ðæt
ju sed wəns ju teik mi wiθ ju, ail nevər ɡou bæk
nau ai ɡɑt ə lesən ðət ai wɑnt tə tič
<imma> šou ju ðət hweᵊr ju frəm dount mætər tə mi
ši sed, <hola>. <¿cómo> <estás>? ši sed, <konnichiwa>.
ši sed, pɑrdən mai frenč, ai sed, bənžur, mædəm.
ðen ši sed, sæk <pase>, ənd ai sed, <nap> bul.
nou mætər hweᵊr ai ɡou, ju nou ai lʌv <em> ɔl
ši sed, <hola>. <¿como> <estás>? ši sed, <konnichiwa>.
ši sed, pɑrdən mai frenč, ai sed, bənžur, mædəm.
ðen ši sed, sæk <pase>, ənd ai sed, <nap> bul.
nou mætər hweᵊr ai ɡou ju nou ai lʌv ðəm ɔl

æfrikən əmerikən fər šur
ai tould ðət beibi kʌmiŋ rɑk ə rodiou
evri taim ai kəm əraund, mæn, ai ɡou fər brouk
ši ɡivz mi desktɑp til ai ouvəloud
nau, beibi, ju <gon> ɡou hweᵊr ju səpouzd tə ɡou
kəz ai eint ɡɑt taim fər ju evri dei
ši sed ši ɡɑt ə mæn kip it ɑn ðə lou
ai sed hi dount spik iŋɡliš, fək hi <gon> sei ai

teliŋ mi ðis
ənd teliŋ mi ðæt
ju sed wəns ju teik mi wiθ ju, ail nevər ɡou bæk
nau ai ɡɑt ə lesən ðət ai wɑnt tə tič jɑ
<imma> šou ju ðət hweᵊr ju frəm dount mætər tə mi
ši sed, <hola>. <¿cómo> <estás>? ši sed, <konnichiwa>.
ši sed, pɑrdən mai frenč, ai sed, bənžur, mædəm.
ðen ši sed, sæk <pase>, ənd ai sed, <nap> bul.
nou mætər hweᵊr ai ɡou, ju nou ai lʌv <em> ɔl
ši sed, <hola>. <¿como> <estás>? ši sed, <konnichiwa>.
ši sed, pɑrdən mai frenč, ai sed, bənžur, mædəm.
ðen ši sed, sæk <pase>, ənd ai sed, <nap> bul.
nou mætər hweᵊr ai ɡou ju nou ai lʌv ðəm ɔl

ši frəm æfrikə bət ši fəks mi laik ši heišən
æs blæk, bət ði aiz lukiŋ eižən
ai ɡiv hər ðə kən in kænzəs;
ai ɡɑt it ɑn teip; ši ɑn kændəd kæmərə
<okc> ai fərɡɑt wi met in oukləhomə
ai juz tə smouk riǰinə, ši frəm erəzounə
ðen ai met ə ɡərl in kɑli ai nevər disound hər;
ši ɡɑt ðət hai ɡreid
hər wid kəm wiθ diplouməz, ai wɑnt hər
bət ši kip

teliŋ mi ðis
ənd teliŋ mi ðæt
ju sed wəns ju teik mi wiθ ju, ail nevər ɡou bæk
nau ai ɡɑt ə lesən ðət ai wɑnt tə tič jɑ
<imma> šou ju ðət hweᵊr ju frəm dount mætər tə mi
ši sed, <hola>. <¿cómo> <estás>? ši sed, <konnichiwa>.
ši sed, pɑrdən mai frenč, ai sed, bənžur, mædəm.
ənd ši sed, sæk <pase>, ənd ai sed, <nap> bul.
nou mætər hweᵊr ai ɡou, ju nou ai lʌv <em> ɔl
ši sed, <hola>. <¿como> <estás>? ši sed, <konnichiwa>.
ši sed, pɑrdən mai frenč, ai sed, bənžur, mædəm.
ənd ši sed, sæk <pase>, ənd ai sed, <nap> bul.
nou mætər hweᵊr ai ɡou ju nou ai lʌv ðəm ɔl
ši sed, <hola>. <¿cómo> <estás>? ši sed, <konnichiwa>.
ši sed, pɑrdən mai frenč, ai sed, bənžur, mædəm.
ənd ši sed, sæk <pase>, ənd ai sed, <nap> bul.
nou mætər hweᵊr ai ɡou, ju nou ai lʌv <em> ɔl
ši sed, <hola>. <¿como> <estás>? ši sed, <konnichiwa>.
ši sed, pɑrdən mai frenč, ai sed, bənžur, mædəm.
ənd ši sed, sæk <pase>, ənd ai sed, <nap> bul.
nou mætər hweᵊr ai ɡou ju nou ai lʌv ðəm ɔl

Avril Lavigne Rock 'N' Roll-Pronunciación Letra y Video
Never Be Like You-Flume-Kai-Pronunciación Letra y Video
Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Suscríbete/Regístrate al boletín de PRONUNCIACIONES.COM ARMY!

Únete a la Armada Latina/Hispana de Cantantes de Música en Inglés para recibir las últimas PRONUNCIACIONES de canciones en Inglés y para que tus canciones pedidas lleguen directas a tu correo electrónico!

EN UNOS MINUTOS TE ENVIAREMOS UN CORREO, NO TE OLVIDES DE ABRIRLO Y CONFIRMAR TU SUSCRIPCIÓN. GRACIAS!

Pin It on Pinterest

Compártelo ahora y márcanos como tus favoritos por favor.!

COMPÁRTELO AHORA! por favor, COMPARTE AGORA! Please SHARE IT NOW!