Into You-Ariana Grande -Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Into You”

[Verse 1:]
I’m so into you, I can barely breathe
And all I wanna do is to fall in deep
But close ain’t close enough ‘til we cross the line, baby
So name a game to play, and I’ll roll the dice, hey

[Pre-Chorus:]
Oh baby, look what you started
The temperature’s rising in here
Is this gonna happen?
Been waiting and waiting for you to make a move
(Woo, oh, oh, oh)
Before I make a move
(Woo, oh, oh, oh)

[Chorus:]
So baby, come light me up and maybe I’ll let you on it
A little bit dangerous, but baby, that’s how I want it
A little less conversation, and a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you
Got everyone watchin’ us, so baby, let’s keep it secret
A little bit scandalous, but baby, don’t let them see it
A little less conversation and a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you, oh yeah

[Verse 2:]
This could take some time, hey
I made too many mistakes
Better get this right, right, baby

[Pre-Chorus:]
Oh baby, look what you started
The temperature’s rising in here
Is this gonna happen?
Been waiting and waiting for you to make a move
(Woo, oh, oh, oh)
Before I make a move
(Woo, oh, oh, oh)

[Chorus:]
So baby, come light me up and maybe I’ll let you on it
A little bit dangerous, but baby, that’s how I want it
A little less conversation, and a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you
Got everyone watchin’ us, so baby, let’s keep it secret
A little bit scandalous, but baby, don’t let them see it
A little less conversation and a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you

[Bridge:]
Tell me what you came here for
Cause I can’t, I can’t wait no more
I’m on the edge with no control
And I need, I need you to know
You to know, oh

[Chorus:]
So baby, come light me up and maybe I’ll let you on it
A little bit dangerous, but baby, that’s how I want it
A little less conversation, and a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you
Got everyone watchin’ us, so baby, let’s keep it secret
A little bit scandalous, but baby, don’t let them see it
A little less conversation and a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you

[Outro:]
So come light me up, so come light me up my baby
A little dangerous, a little dangerous my baby
A little less conversation and a little more touch my body
Cause I’m so into you, into you, into you

intu ju

<[verse> wʌn: <]>
aim sou intu ju, ai kən berli brið
ənd ɔl ai wɑnə də z tə fɑl in dip
bət klouz eint klouz ənəf til wi krɑs ðə lain, beibi
sou neim ə ɡeim tə plei, ənd ail roul ðə dais, hei

<[pre-chorus>: <]>
ou beibi, luk hwʌt ju stɑrtəd
ðə temprəčəriz raiziŋ in hiər
iz ðis ɡɑnə hæpən?
bin weitiŋ ənd weitiŋ fər ju tə meik ə muv
wu, ou, ou, ou
bifɔr ai meik ə muv
wu, ou, ou, ou

<[chorus>: <]>
sou beibi, kəm lait mi ʌp ənd meibi ail let ju ɑn it
ə litəl bit deinǰərəs, bət beibi, ðæts hau ai wɑnt it
ə litəl les kɑnvərseišən, ənd ə litəl mɔr təč mai bɑdi
kəz aim sou intu ju, intu ju, intu ju
ɡɑt evriwʌn <watchin> əz, sou beibi, lets kip it sikrət
ə litəl bit skændələs, bət beibi, dount let ðəm si it
ə litəl les kɑnvərseišən ənd ə litəl mɔr təč mai bɑdi
kəz aim sou intu ju, intu ju, intu ju, ou jæ

<[verse> tu: <]>
ðis kəd teik səm taim, hei
ai meid tu meni misteiks
betər ɡet ðis rait, rait, beibi

<[pre-chorus>: <]>
ou beibi, luk hwʌt ju stɑrtəd
ðə temprəčəriz raiziŋ in hiər
iz ðis ɡɑnə hæpən?
bin weitiŋ ənd weitiŋ fər ju tə meik ə muv
wu, ou, ou, ou
bifɔr ai meik ə muv
wu, ou, ou, ou

<[chorus>: <]>
sou beibi, kəm lait mi ʌp ənd meibi ail let ju ɑn it
ə litəl bit deinǰərəs, bət beibi, ðæts hau ai wɑnt it
ə litəl les kɑnvərseišən, ənd ə litəl mɔr təč mai bɑdi
kəz aim sou intu ju, intu ju, intu ju
ɡɑt evriwʌn <watchin> əz, sou beibi, lets kip it sikrət
ə litəl bit skændələs, bət beibi, dount let ðəm si it
ə litəl les kɑnvərseišən ənd ə litəl mɔr təč mai bɑdi
kəz aim sou intu ju, intu ju, intu ju

<[bridge>: <]>
tel mi hwʌt ju keim hiər fɔr
kəz ai kænt, ai kænt weit nou mɔr
aim ɑn ði eǰ wiθ nou kəntroul
ənd ai nid, ai nid ju tə nou
ju tə nou, ou

<[chorus>: <]>
sou beibi, kəm lait mi ʌp ənd meibi ail let ju ɑn it
ə litəl bit deinǰərəs, bət beibi, ðæts hau ai wɑnt it
ə litəl les kɑnvərseišən, ənd ə litəl mɔr təč mai bɑdi
kəz aim sou intu ju, intu ju, intu ju
ɡɑt evriwʌn <watchin> əz, sou beibi, lets kip it sikrət
ə litəl bit skændələs, bət beibi, dount let ðəm si it
ə litəl les kɑnvərseišən ənd ə litəl mɔr təč mai bɑdi
kəz aim sou intu ju, intu ju, intu ju

<[outro>: <]>
sou kəm lait mi ʌp, sou kəm lait mi ʌp mai beibi
ə litəl deinǰərəs, ə litəl deinǰərəs mai beibi
ə litəl les kɑnvərseišən ənd ə litəl mɔr təč mai bɑdi
kəz aim sou intu ju, intu ju, intu ju