Gorillaz-Feel Good Inc.-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

“Feel Good Inc.”

Hahahahahahahahaha,
Feel good,
Feel good,
Feel good,
Feel good,
Feel good,
Feel good,
Feel good,
Feel good,
Feel good…

City’s breaking down on a camel’s back.
They just have to go ‘cause they don’t know wack
So all you fill the streets it’s appealing to see
You won’t get out the county, ‘cause you’re bad and free
You’ve got a new horizon it’s ephemeral style.
A melancholy town where we never smile.
And all I wanna hear is the message beep.
My dreams, they’ve got to kiss me ‘cause I don’t get sleep, no

[Chorus:]
Windmill, windmill for the land.
Turn forever hand in hand
Take it all in on your stride
It is sinking, falling down
Love forever, love is free
Let’s turn forever, you and me
Windmill, windmill for the land
Is everybody in?

Laughing gas these hazmats, fast cats,
Lining them up like ass cracks,
Lay these ponies at the track
It’s my chocolate attack.
Shit, I’m stepping in the heart of this here
Care bear reppin’ it harder this year
Watch me as I gravitate
Hahahahahahaa.

Yo, we gonna go ghost town,
This motown,
With your sound
You’re in the blink
Gonna bite the dust
Can’t fight with us
With your sound
You kill the INC.
So don’t stop, get it, get it
Until you jet ahead.
Yo, watch the way I navigate
Hahahahahhaa

Feel good, ahhhhahahahah [x4]

[Chorus]

Don’t stop, shit it, get it
We are your captains in it
Steady,
Watch me navigate,
Ahahahahahhaa.
Don’t stop, shit it, get it
We are your captains in it
Steady,
Watch me navigate
Ahahahahahhaa.

Feel good, ahhhhahahahaha
Feel good,
Feel good, ahhhhahahahaha
Feel good…


fil ɡud iŋk.

<hahahahahahahahaha>,
fil ɡud,
fil ɡud,
fil ɡud,
fil ɡud,
fil ɡud,
fil ɡud,
fil ɡud,
fil ɡud,
fil ɡud…

sitiz breikiŋ daun ɑn ə kæməlz bæk.
ðei ǰəst həv tə ɡou kəz ðei dount nou wæk
sou ɔl ju fil ðə strits its əpiliŋ tə si
ju wount ɡet aut ðə kaunti, kəz jər bæd ənd fri
juv ɡɑt ə nu həraizən its efemərəl stail.
ə melənkɑli taun hweᵊr wi nevər smail.
ənd ɔl ai wɑnə hir z ðə mesəǰ bip.
mai drimz, ðeiv ɡɑt tə kis mi kəz ai dount ɡet slip, nou

<[chorus>: <]>
windmil, windmil fər ðə lænd.
tərn fərevər hænd in hænd
teik it ɔl in ɑn jər straid
it s siŋkiŋ, fɑliŋ daun
lʌv fərevər, lʌv z fri
lets tərn fərevər, ju ənd mi
windmil, windmil fər ðə lænd
iz evribɑdi in?

læfiŋ ɡæs ðiz <hazmats>, fæst kæts,
lainiŋ ðəm ʌp laik æs kræks,
lei ðiz pouniz ət ðə træk
its mai čɒklət ətæk.
šit, aim stepiŋ in ðə hɑrt əv ðis hiər
ker ber <reppin> it hɑrdər ðis jiᵊr
wɑč mi əz ai ɡrævətet
<hahahahahahaa>.

jou, wi ɡɑnə ɡou ɡoust taun,
ðis motɑwn,
wiθ jər saund
jər in ðə bliŋk
ɡɑnə bait ðə dəst
kænt fait wiθ əz
wiθ jər saund
ju kil ði iŋk.
sou dount stɑp, ɡet it, ɡet it
ʌntil ju ǰet əhed.
jou, wɑč ðə wei ai nævəɡet
<hahahahahhaa>

fil ɡud, <ahhhhahahahah> <[x4]>

<[chorus]>

dount stɑp, šit it, ɡet it
wi ər jər kæptənz in it
stedi,
wɑč mi nævəɡet,
<ahahahahahhaa>.
dount stɑp, šit it, ɡet it
wi ər jər kæptənz in it
stedi,
wɑč mi nævəɡet
<ahahahahahhaa>.

fil ɡud, <ahhhhahahahaha>
fil ɡud,
fil ɡud, <ahhhhahahahaha>
fil ɡud…

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS