Galway Girl-Ed Sheeran-Cursos Online Gratuitos

ED SHEERAN LYRICS
“Galway Girl”

She played the fiddle in an Irish band
But she fell in love with an English man
Kissed her on the neck and then I took her by the hand
Said, “Baby, I just want to dance”

I met her on Grafton street right outside of the bar
She shared a cigarette with me while her brother played the guitar
She asked me what does it mean the Gaelic ink on your arm?
Said it was one of my friend’s songs do you want to drink on?

She took Jamie as a chaser, Jack for the fun
She got Arthur on the table, with Johnny riding as shot gun
Chatted some more, one more drink at the bar
Then put Van on the jukebox, got up to dance, you know

She played the fiddle in an Irish band
But she fell in love with an English man
Kissed her on the neck and then I took her by the hand
Said, “Baby, I just want to dance”

With my pretty little Galway Girl
You’re my pretty little Galway Girl

You know she beat me at darts and then she beat me at pool
And then she kissed me like there was nobody else in the room
As last orders were called, was when she stood on the stool
After dancing to Cèilidh, singing to trad tunes
I never heard Carrickfergus ever sung so sweet
Acapella in the bar using her feet for a beat
Oh I could have that voice playing on repeat for a week
And in this packed out room, swear she was singing to me, you know

She played the fiddle in an Irish band
But she fell in love with an English man
Kissed her on the neck and then I took her by the hand
Said, “Baby, I just want to dance”

My pretty little Galway girl
My my my my my my my Galway girl
My my my my my my my Galway girl
My my my my my my my Galway girl

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Now we’ve outstayed our welcome and it’s closing time
I was holding her hand, her hand was holding mine
Our coats both smell of smoke, whisky and wine
As we fill up our lungs with the cold air of the night

I walked her home then she took me inside
Finish some Doritos and another bottle of wine
I swear I’m going to put you in a song that I write
About a Galway girl and a perfect night

She played the fiddle in an Irish band
But she fell in love with an English man
Kissed her on the neck and then I took her by the hand
Said, “Baby, I just want to dance”

My pretty little Galway girl
My my my my my my my Galway girl
My my my my my my my Galway girl
My my my my my my my Galway girl

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

ed širən liriks
ɡɑlwe ɡərl

ši pleid ðə fidəl in ən airiš bænd
bət ši fel in lʌv wiθ ən iŋɡliš mæn
kist hər ɑn ðə nek ənd ðen ai tuk hər bai ðə hænd
sed, beibi, ai ǰəst wɑnt tə dæns

ai met hər ɑn ɡræftən strit rait autsaid əv ðə bɑr
ši šerd ə siɡəret wiθ mi wail hər brʌðᵊr pleid ðə ɡətɑr
ši æskt mi hwʌt dəz it min ðə ɡeilik iŋk ɑn jər ɑrm?
sed it wəz wʌn əv mai frendz sɒŋz də ju wɑnt tə driŋk ɑn?

ši tuk ǰeimi əz ə čeisər, ǰæk fər ðə fən
ši ɡɑt ɑrθər ɑn ðə teibəl, wiθ ǰɑni raidiŋ əz šɑt ɡən
čætəd səm mɔr, wʌn mɔr driŋk ət ðə bɑr
ðen put væn ɑn ðə ǰukbɑks, ɡɑt ʌp tə dæns, ju nou

ši pleid ðə fidəl in ən airiš bænd
bət ši fel in lʌv wiθ ən iŋɡliš mæn
kist hər ɑn ðə nek ənd ðen ai tuk hər bai ðə hænd
sed, beibi, ai ǰəst wɑnt tə dæns

wiθ mai priti litəl ɡɑlwe ɡərl
jər mai priti litəl ɡɑlwe ɡərl

ju nou ši bit mi ət dɑrts ənd ðen ši bit mi ət pul
ənd ðen ši kist mi laik ðər wəz noubədi els in ðə rum
əz læst ɔrdərz wər kɒld, wəz hwen ši stud ɑn ðə stul
æftər dænsiŋ tə <cèilidh>, siŋiŋ tə træd tunz
ai nevər hərd <carrickfergus> evᵊr səŋ sou swit
<acapella> in ðə bɑr juziŋ hər fit fər ə bit
ou ai kəd həv ðət vɔis pleiiŋ ɑn rəpit fər ə wik
ənd in ðis pækt aut rum, swer ši wəz siŋiŋ tə mi, ju nou

ši pleid ðə fidəl in ən airiš bænd
bət ši fel in lʌv wiθ ən iŋɡliš mæn
kist hər ɑn ðə nek ənd ðen ai tuk hər bai ðə hænd
sed, beibi, ai ǰəst wɑnt tə dæns

mai priti litəl ɡɑlwe ɡərl
mai mai mai mai mai mai mai ɡɑlwe ɡərl
mai mai mai mai mai mai mai ɡɑlwe ɡərl
mai mai mai mai mai mai mai ɡɑlwe ɡərl

nau wiv autsteid auər welkəm ənd its klouziŋ taim
ai wəz houldiŋ hər hænd, hər hænd wəz houldiŋ main
auər kouts bouθ smel əv smouk, wiski ənd wain
əz wi fil ʌp auər ləŋz wiθ ðə kould er əv ðə nait

ai wɔkt hər houm ðen ši tuk mi insaid
finiš səm dɔritoz ənd ənʌðᵊr bɑtəl əv wain
ai swer aim ɡouiŋ tə put ju in ə sɒŋ ðət ai rait
əbaut ə ɡɑlwe ɡərl ənd ə pərfekt nait

ši pleid ðə fidəl in ən airiš bænd
bət ši fel in lʌv wiθ ən iŋɡliš mæn
kist hər ɑn ðə nek ənd ðen ai tuk hər bai ðə hænd
sed, beibi, ai ǰəst wɑnt tə dæns

mai priti litəl ɡɑlwe ɡərl
mai mai mai mai mai mai mai ɡɑlwe ɡərl
mai mai mai mai mai mai mai ɡɑlwe ɡərl
mai mai mai mai mai mai mai ɡɑlwe ɡərl