Fun Fun – Baila Bolero-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Baila Bolero
Fun Fun
You gonna look him up to see him carry on
I feel the music hot under the descending sun
A never ending desire

Will never know your name
And every move you inspire
A word cannot explain
The long and staring sight
Into his planet eyes
And you were safe with me
You dance the night away
Baila bolero
Another dance for me
You take my heart, hasta luego
Don’t be afraid to give your latin love to me
Don’t ever set me free
Afraid of look him up to find my dream has gone
Until tomorrow comes you’ll be the only one
You turn my soul into fire
An ever burnin’ flame
Your love could be so fun
Don’t wanna change my mind
And do a serenade
You dance the night away
Baila bolero
And take a chance with me
You take my heart, hasta luego
Don’t be afraid to give your latin love to me
Baila bolero
Another dance for me
You take my heart, hasta luego
Don’t be afraid to give your latin love to me
Don’t ever set me free
Baila, baila
Baila bolero
You take my heart, hasta luego

#Pronunciación de la Canción

<baila> bolerou
fən fən
ju ɡɑnə luk im ʌp tə si im kæri ɑn
ai fil ðə mjuzik hɑt ʌndᵊr ðə dəsendiŋ sən
ə nevər endiŋ dəzaiər
wəl nevər nou jər neim
ənd evri muv ju inspair
ə wərd kænɑt iksplein
ðə lɔŋ ənd steriŋ sait
intu iz plænət aiz
ənd ju wər seif wiθ mi
ju dæns ðə nait əwei
<baila> bolerou
ənʌðᵊr dæns fər mi
ju teik mai hɑrt, hæstə <luego>
dount bi əfreid tə ɡiv jər lætən lʌv tə mi
dount evᵊr set mi fri
əfreid əv luk im ʌp tə faind mai drim həz ɡɒn
ʌntil təmɑrou kəmz jul bi ði ounli wʌn
ju tərn mai soul intu faiər
ən evᵊr <burnin> fleim
jər lʌv kəd bi sou fən
dount wɑnə čeinǰ mai maind
ənd də ə serəneid
ju dæns ðə nait əwei
<baila> bolerou
ənd teik ə čæns wiθ mi
ju teik mai hɑrt, hæstə <luego>
dount bi əfreid tə ɡiv jər lætən lʌv tə mi
<baila> bolerou
ənʌðᵊr dæns fər mi
ju teik mai hɑrt, hæstə <luego>
dount bi əfreid tə ɡiv jər lætən lʌv tə mi
dount evᵊr set mi fri
<baila>, <baila>
<baila> bolerou
ju teik mai hɑrt, hæstə <luego>