Fleetwood Mac – Everywhere-Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

Fleetwood Mac Lyrics
“Everywhere”

Can you hear me calling
Out your name?
You know that I’m falling
And I don’t know what to say
I’ll speak a little louder
I’ll even shout
You know that I’m proud
And I can’t get the words out

Oh I…
I want to be with you everywhere
Oh I…
I want to be with you everywhere
(Wanna be with you everywhere)
Something’s happening
Happening to me
My friends say I’m acting peculiarly
C’mon baby
We better make a start
You better make it soon
Before you break my heart
Oh I…
I want to be with you everywhere
Oh I…
I want to be with you everywhere
(Wanna be with you everywhere)
Can you hear me calling
Out your name?
You know that I’m falling
And I don’t know what to say
Come along baby
We better make a start
You better make it soon
Before you break my heart
Oh I…
I want to be with you everywhere
Oh I…
I want to be with you everywhere
Oh I…
I want to be with you everywhere
Oh I…
I want to be with you everywhere
(Wanna be with you everywhere)

#Pronunciación de la Canción

 

 

flitwud mæk liriks
evriwer

kən ju hir mi kɒliŋ
aut jər neim?
ju nou ðət aim fɑliŋ
ənd ai dount nou hwʌt tə sei
ail spik ə litəl laudər
ail ivən šaut
ju nou ðət aim praud
ənd ai kænt ɡet ðə wərdz aut
ou ai…
ai wɑnt tə bi wiθ ju evriwer
ou ai…
ai wɑnt tə bi wiθ ju evriwer
wɑnə bi wiθ ju evriwer
sʌmθiŋz hæpəniŋ
hæpəniŋ tə mi
mai frendz sei aim æktiŋ pikjuljərli
kəmɑn beibi
wi betər meik ə stɑrt
ju betər meik it sun
bifɔr ju breik mai hɑrt
ou ai…
ai wɑnt tə bi wiθ ju evriwer
ou ai…
ai wɑnt tə bi wiθ ju evriwer
wɑnə bi wiθ ju evriwer
kən ju hir mi kɒliŋ
aut jər neim?
ju nou ðət aim fɑliŋ
ənd ai dount nou hwʌt tə sei
kəm əlɔŋ beibi
wi betər meik ə stɑrt
ju betər meik it sun
bifɔr ju breik mai hɑrt
ou ai…
ai wɑnt tə bi wiθ ju evriwer
ou ai…
ai wɑnt tə bi wiθ ju evriwer
ou ai…
ai wɑnt tə bi wiθ ju evriwer
ou ai…
ai wɑnt tə bi wiθ ju evriwer
wɑnə bi wiθ ju evriwer