Fix You Coldplay-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Fix You”

When you try your best, but you don’t succeed
When you get what you want, but not what you need
When you feel so tired, but you can’t sleep
Stuck in reverse
And the tears come streaming down your face
When you lose something you can’t replace
When you love someone, but it goes to waste
Could it be worse?

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

And high up above or down below
When you’re too in love to let it go
But if you never try you’ll never know
Just what you’re worth

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

Tears stream down your face
When you lose something you cannot replace
Tears stream down your face and I
Tears stream down your face
I promise you I will learn from my mistakes
Tears stream down your face and I

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

fiks ju

hwen ju trai jər best, bət ju dount səksid
hwen ju ɡet hwʌt ju wɑnt, bət nɑt hwʌt ju nid
hwen ju fil sou taiərd, bət ju kænt slip
stək in rivərs
ənd ðə tirz kəm strimiŋ daun jər feis
hwen ju luz sʌmθiŋ ju kænt ripleis
hwen ju lʌv sʌmwən, bət it ɡouz tə weist
kəd it bi wərs?

laits wəl ɡaid ju houm
ənd ignait jər bounz
ənd ai wəl trai tə fiks ju

ənd hai ʌp əbʌv ɔr daun bəlou
hwen jər tu in lʌv tə let it ɡou
bət if ju nevər trai jul nevər nou
ǰəst hwʌt jər wərθ

laits wəl ɡaid ju houm
ənd ignait jər bounz
ənd ai wəl trai tə fiks ju

tirz strim daun jər feis
hwen ju luz sʌmθiŋ ju kænɑt ripleis
tirz strim daun jər feis ənd ai
tirz strim daun jər feis
ai prɑməs ju ai wəl lərn frəm mai misteiks
tirz strim daun jər feis ənd ai

laits wəl ɡaid ju houm
ənd ignait jər bounz
ənd ai wəl trai tə fiks ju

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS