Firework-Katy Perry-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Firework-Katy Perry-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés Fuegos Artificiales

“Firework”

Do you ever feel like a plastic bag
Drifting through the wind, wanting to start again?
Do you ever feel, feel so paper thin
Like a house of cards, one blow from caving in?

Do you ever feel already buried deep six feet under?
Screams but no one seems to hear a thing
Do you know that there’s still a chance for you
‘Cause there’s a spark in you?

You just gotta ignite the light and let it shine
Just own the night like the 4th of July

‘Cause, baby, you’re a firework
Come on, show ‘em what you’re worth
Make ‘em go, “Aah, aah, aah”
As you shoot across the sky-y-y

Baby, you’re a firework
Come on, let your colours burst
Make ‘em go, “Aah, aah, aah”
You’re gonna leave ‘em all in awe, awe, awe

You don’t have to feel like a wasted space
You’re original, cannot be replaced
If you only knew what the future holds
After a hurricane comes a rainbow

Maybe a reason why all the doors are closed
So you could open one that leads you to the perfect road
Like a lightning bolt, your heart will glow
And when it’s time you’ll know

You just gotta ignite the light and let it shine
Just own the night like the 4th of July

‘Cause, baby, you’re a firework
Come on, show ‘em what you’re worth
Make ‘em go, “Aah, aah, aah”
As you shoot across the sky-y-y

Baby, you’re a firework
Come on, let your colours burst
Make ‘em go, “Aah, aah, aah”
You’re gonna leave ‘em all in awe, awe, awe

Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon
It’s always been inside of you, you, you
And now it’s time to let it through-ough-ough

‘Cause, baby, you’re a firework
Come on, show ‘em what you’re worth
Make ‘em go, “Aah, aah, aah”
As you shoot across the sky-y-y

Baby, you’re a firework
Come on, let your colours burst
Make ‘em go, “Aah, aah, aah”
You’re gonna leave ‘em all in awe, awe, awe

Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon
Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon

fairwərk

də ju evᵊr fil laik ə plæstik bæɡ
driftiŋ θru ðə wind, wɑntiŋ tə stɑrt əɡen?
də ju evᵊr fil, fil sou peipər θin
laik ə haus əv kɑrdz, wʌn blou frəm keiviŋ in?

də ju evᵊr fil ɒlredi berid dip siks fit ʌndᵊr?
skrimz bət nou wʌn simz tə hir ə θiŋ
də ju nou ðət ðerz stil ə čæns fər ju
kəz ðerz ə spɑrk in ju?

ju ǰəst ɡɑtə ignait ðə lait ənd let it šain
ǰəst oun ðə nait laik ðə fɔrθ əv ǰulai

kəz, beibi, jər ə fairwərk
kəm ɑn, šou hwʌt jər wərθ
meik
ɡou, , ,
əz ju šut əkrɒs ðə eskay ay ay ay

beibi, jər ə fairwərk
kəm ɑn, let jər kʌlərz bərst
meik em ɡou, , ,
jər ɡɑnə liv em
ɔl in o o o

ju dount həv tə fil laik ə weistəd speis
jər əriǰənəl, kænɑt bi ripleist
if ju ounli nu hwʌt ðə fjučər houldz
æftər ə hərəken kəmz ə reinbou

meibi ə rizən wai ɔl ðə dɔrz ər klouzd
sou ju kəd oupən wʌn ðət lidz ju tə ðə pərfekt roud
laik ə laitəniŋ boult, jər hɑrt wəl ɡlou
ənd hwen its taim jul nou

ju ǰəst ɡɑtə ignait ðə lait ənd let it šain
ǰəst oun ðə nait laik ðə fɔrθ əv ǰulai

kəz, beibi, jər ə fairwərk
kəm ɑn, šou hwʌt jər wərθ
meik
ɡou, , ,
əz ju šut əkrɒs ðə eskay

beibi, jər ə fairwərk
kəm ɑn, let jər kʌlərz bərst
meik ɡou, , ,
jər ɡɑnə liv ɔl in ɑ, ɑ, ɑ

bum, bum, bum
ivən braitər ðən ðə mun, mun, mun
its ɔlweiz bin insaid əv ju, ju, ju
ənd nau its taim tə let it tru u u

 

kəz, beibi, jər ə fairwərk
kəm ɑn, šou hwʌt jər wərθ
meik ɡou, , ,
əz ju šut əkrɒs ðə eskay

beibi, jər ə fairwərk
kəm ɑn, let jər kʌlərz bərst
meik ɡou, , ,
jər ɡɑnə liv ɔl in ɑ, ɑ, ɑ

bum, bum, bum
ivən braitər ðən ðə mun, mun, mun
bum, bum, bum
ivən braitər ðən ðə mun, mun, mun

Taste The Feeling-Avicii-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido
It's time-Imagine Dragons-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Pronunciaciones Originales por:: Manuel Ruiz

POR FAVOR COMPARTIR LAS PRONUNCIACIONES CON AQUELLOS QUE CONOZCAS Y QUE LE GUSTE CANTAR ESPECIALMENTE EN INGLÉS. GRACIAS ;)

Deja un Comentario o Pide una Pronunciación de cualquier canción en Inglés que quieras aprender a cantar. Leemos todos los comentarios, publicamos el 99.5% de pedidos y contestamos rápido! Ahora las pronunciaciones son Gratis! Gracias ;)

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

La moderación de comentarios está activada. Su comentario podría tardar cierto tiempo en aparecer.

Pin It on Pinterest

Compártelo ahora y márcanos como tus favoritos por favor, necesitamos tu ayuda! Es solo para que www.pronunciaciones.com siga siendo GRATIS.

Compártelo AHORA!

COMPÁRTELO POR FAVOR QUE NO TE CUESTA NADA!

Compártelo AHORA!

Dale para escuchar el texto que sombreaste con su pronunciación en tiempo real!