Fall Out Boy – Immortals-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Fall Out Boy Lyrics
“Immortals”

They say we are what we are
But we don’t have to be.
I’m bad behavior but I do it in the best way.
I’ll be the watcher (watcher) of the eternal flame.
I’ll be the guard dog of all your fever dreams.

Oooooooh
I am the sand in the bottom half of the hourglass (glass, glass)
Oooooooh,
I try to picture me without you but I can’t

‘Cause we could be immortals, immortals
Just not for long, for long.
And live with me forever now,
You pull the blackout curtains down
Just not for long, for long.

We could be immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals.

Sometimes the only pay-off for having any faith
Is when it’s tested again and again everyday.
I’m still comparing your past to my future.
It might be your wound but they’re my sutures.

Oooooooh
I am the sand in the bottom half of the hourglass (glass, glass)
Oooooooh,
I try to picture me without you but I can’t

‘Cause we could be immortals, immortals
Just not for long, for long.
And live with me forever now,
You pull the blackout curtains down
Just not for long, for long.

We could be immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Immortals,
And live with me forever now,
Pull the blackout curtains down,

We could be immortals, immortals
Just not for long, for long.
We could be immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,
Immooooooo- immortals,
(Immortals)

#Pronunciación de la Canción

 

fɑl aut bɔi liriks
imɔrtəlz
ðei sei wi ər hwʌt wi ɑr
bət wi dount həv tə bi.
aim bæd bəheivjər bət ai də it in ðə best wei.
ail bi ðə wɑčər wɑčər əv ði itərnəl fleim.
ail bi ðə ɡɑrd dɔɡ əv ɔl jər fivər drimz.
<oooooooh>
ai əm ðə sænd in ðə bɑtəm hæf əv ði auərɡlæs ɡlæs, ɡlæs
<oooooooh>,
ai trai tə pikčər mi wiðaut ju bət ai kænt
kəz wi kəd bi imɔrtəlz, imɔrtəlz
ǰəst nɑt fər lɔŋ, fər lɔŋ.
ənd laiv wiθ mi fərevər nau,
ju pul ðə blækɑwt kərtənz daun
ǰəst nɑt fər lɔŋ, fər lɔŋ.
wi kəd bi <immooooooo> imɔrtəlz,
<immooooooo> imɔrtəlz,
<immooooooo> imɔrtəlz,
<immooooooo> imɔrtəlz.
səmtaimz ði ounli peiɒf fər hæviŋ eni feiθ
iz hwen its testid əɡen ənd əɡen evridei.
aim stil kəmperiŋ jər pæst tə mai fjučər.
it mait bi jər waund bət ðer mai sučərz.
<oooooooh>
ai əm ðə sænd in ðə bɑtəm hæf əv ði auərɡlæs ɡlæs, ɡlæs
<oooooooh>,
ai trai tə pikčər mi wiðaut ju bət ai kænt
kəz wi kəd bi imɔrtəlz, imɔrtəlz
ǰəst nɑt fər lɔŋ, fər lɔŋ.
ənd laiv wiθ mi fərevər nau,
ju pul ðə blækɑwt kərtənz daun
ǰəst nɑt fər lɔŋ, fər lɔŋ.
wi kəd bi <immooooooo> imɔrtəlz,
<immooooooo> imɔrtəlz,
imɔrtəlz,
ənd laiv wiθ mi fərevər nau,
pul ðə blækɑwt kərtənz daun,
wi kəd bi imɔrtəlz, imɔrtəlz
ǰəst nɑt fər lɔŋ, fər lɔŋ.
wi kəd bi <immooooooo> imɔrtəlz,
<immooooooo> imɔrtəlz,
<immooooooo> imɔrtəlz,
<immooooooo> imɔrtəlz,
imɔrtəlz