Dua Lipa - Lost In Your Light-Miguel-Pronunciación Letra Traducción
Sleep Tight - Hello Sleepwalkers-Pronunciación Letra Traducción

Dua Lipa – Bad Together-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Dua Lipa Lyrics
“Bad Together”

Know you’re bad for me, but you know I am too
Me and you together like a loved up bruise
I’ll make you an offer that you can’t refuse
Baby, you’re okay
(Baby, you’re okay)
No, you won’t, won’t go breaking my heart
You’ve seen that we got the same pain, same scar
Felt that when we got closer in the dark
Baby, I’m okay
(Baby, I’m okay)

Baby, when, when you’re far away
I promise you I’ll be good
I guess we’re misunderstood
So baby, please, don’t hear what people say
‘Cause I’ve heard things ‘bout you too
Makes me know that I’m for you

Oh, no, I don’t care what’s been done here before me
I don’t give a damn, just as long as you care
‘Cause, baby, I’ve been bad, but the heavens forgave me
You don’t need to ask ‘cause I’m already there
Let’s be bad together, baby, you and I
Let’s be bad together, if only for a while
Let’s be bad together, make the devil smile
Let’s be bad together, let’s be bad together, ooh yeah

Nothing can stop us, we got it all
The love, the passion, but most of all
We mess up, but run from the scene
But I throw my hands up, if you know what I mean
‘Cause I’m not afraid to tell you when you’re wrong
And I know that you miss me when I’m gone
We make a great team
With you, I’m better than I’ve ever been

Baby, when, when you’re far away
I promise you I’ll be good
I guess we’re misunderstood
So baby, please, don’t hear what people say
‘Cause I’ve heard things ‘bout you too
Makes me know that I’m for you

Oh, no, I don’t care what’s been done here before me
I don’t give a damn, just as long as you care
‘Cause, baby, I’ve been bad, but the heavens forgave me
You don’t need to ask ‘cause I’m already there
Let’s be bad together, baby, you and I
Let’s be bad together, if only for a while
Let’s be bad together, make the devil smile
Let’s be bad together, let’s be bad together, ooh yeah

Let’s be bad, babe, let’s be bad
Let’s be bad, babe, let’s be bad
Let’s be bad, babe, let’s be bad
Let’s be bad, babe

Oh, no, I don’t care what’s been done here before me
I don’t give a damn, just as long as you care
‘Cause, baby, I’ve been bad, but the heavens forgave me
You don’t need to ask ‘cause I’m already there
Let’s be bad together, baby, you and I
Let’s be bad together, if only for a while
Let’s be bad together, make the devil smile
Let’s be bad together, let’s be bad together, ooh yeah

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

#Pronunciación de la Canción

<dua> lipə liriks
bæd təɡeðər

nou jər bæd fər mi, bət ju nou ai əm tu
mi ənd ju təɡeðər laik ə lʌvd ʌp bruz
ail meik ju ən ɒfər ðət ju kænt rəfjuz
beibi, jər oukei
beibi, jər oukei
nou, ju wount, wount ɡou breikiŋ mai hɑrt
juv sin ðət wi ɡɑt ðə seim pein, seim skɑr
felt ðət hwen wi ɡɑt klousᵊr in ðə dɑrk
beibi, aim oukei
beibi, aim oukei

beibi, hwen, hwen jər fɑr əwei
ai prɑməs ju ail bi ɡud
ai ɡes wir misəndərstud
sou beibi, pliz, dount hir hwʌt pipəl sei
kəz aiv hərd θiŋz baut ju tu
meiks mi nou ðət aim fər ju

ou, nou, ai dount ker hwʌts bin dən hiər bifɔr mi
ai dount ɡiv ə dæm, ǰəst əz lɔŋ əz ju ker
kəz, beibi, aiv bin bæd, bət ðə hevənz fərɡeiv mi
ju dount nid tə æsk kəz aim ɒlredi ðer
lets bi bæd təɡeðər, beibi, ju ənd ai
lets bi bæd təɡeðər, if ounli fər ə wail
lets bi bæd təɡeðər, meik ðə devəl smail
lets bi bæd təɡeðər, lets bi bæd təɡeðər, u jæ

nʌθiŋ kən stɑp əz, wi ɡɑt it ɔl
ðə lʌv, ðə pæšən, bət moust əv ɔl
wi mes ʌp, bət rən frəm ðə sin
bət ai θrou mai hændz ʌp, if ju nou hwʌt ai min
kəz aim nɑt əfreid tə tel ju hwen jər rɒŋ
ənd ai nou ðət ju mis mi hwen aim ɡɒn
wi meik ə ɡreit tim
wiθ ju, aim betər ðən aiv evᵊr bin

beibi, hwen, hwen jər fɑr əwei
ai prɑməs ju ail bi ɡud
ai ɡes wir misəndərstud
sou beibi, pliz, dount hir hwʌt pipəl sei
kəz aiv hərd θiŋz baut ju tu
meiks mi nou ðət aim fər ju

ou, nou, ai dount ker hwʌts bin dən hiər bifɔr mi
ai dount ɡiv ə dæm, ǰəst əz lɔŋ əz ju ker
kəz, beibi, aiv bin bæd, bət ðə hevənz fərɡeiv mi
ju dount nid tə æsk kəz aim ɒlredi ðer
lets bi bæd təɡeðər, beibi, ju ənd ai
lets bi bæd təɡeðər, if ounli fər ə wail
lets bi bæd təɡeðər, meik ðə devəl smail
lets bi bæd təɡeðər, lets bi bæd təɡeðər, u jæ

lets bi bæd, beib, lets bi bæd
lets bi bæd, beib, lets bi bæd
lets bi bæd, beib, lets bi bæd
lets bi bæd, beib

ou, nou, ai dount ker hwʌts bin dən hiər bifɔr mi
ai dount ɡiv ə dæm, ǰəst əz lɔŋ əz ju ker
kəz, beibi, aiv bin bæd, bət ðə hevənz fərɡeiv mi
ju dount nid tə æsk kəz aim ɒlredi ðer
lets bi bæd təɡeðər, beibi, ju ənd ai
lets bi bæd təɡeðər, if ounli fər ə wail
lets bi bæd təɡeðər, meik ðə devəl smail
lets bi bæd təɡeðər, lets bi bæd təɡeðər, u jæ

Dua Lipa - Lost In Your Light-Miguel-Pronunciación Letra Traducción
Sleep Tight - Hello Sleepwalkers-Pronunciación Letra Traducción
Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Suscríbete/Regístrate al boletín de PRONUNCIACIONES.COM ARMY!

Únete a la Armada Latina/Hispana de Cantantes de Música en Inglés para recibir las últimas PRONUNCIACIONES de canciones en Inglés y para que tus canciones pedidas lleguen directas a tu correo electrónico!

EN UNOS MINUTOS TE ENVIAREMOS UN CORREO, NO TE OLVIDES DE ABRIRLO Y CONFIRMAR TU SUSCRIPCIÓN. GRACIAS!

Pin It on Pinterest

Compártelo ahora y márcanos como tus favoritos por favor.!

COMPÁRTELO AHORA! por favor, COMPARTE AGORA! Please SHARE IT NOW!