Diamonds-Sia-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Diamonds”

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond

Find light in the beautiful sea
I choose to be happy
You and I, you and I
We’re like diamonds in the sky

You’re a shooting star I see
A vision of ecstasy
When you hold me, I’m alive
We’re like diamonds in the sky

I knew that we’d become one right away
Oh, right away
At first sight I felt the energy of sun rays
I saw the life inside your eyes

So shine bright tonight, you and I
We’re beautiful like diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We’re beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
We’re beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
We’re beautiful like diamonds in the sky

Palms rise to the universe
As we moonshine and molly
Feel the warmth, we’ll never die
We’re like diamonds in the sky

You’re a shooting star I see
A vision of ecstasy
When you hold me, I’m alive
We’re like diamonds in the sky

At first sight I felt the energy of sun rays
I saw the life inside your eyes

So shine bright tonight, you and I
We’re beautiful like diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We’re beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
We’re beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
We’re beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond

So shine bright tonight, you and I
We’re beautiful like diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We’re beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Oh, yeah
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond

 

daiməndz

šain brait laik ə daimənd
šain brait laik ə daimənd

faind lait in ðə bjutəfəl si
ai čuz tə bi hæpi
ju ənd ai, ju ənd ai
wir laik daiməndz in ðə skai

jər ə šutiŋ stɑr ai si
ə vižən əv ekstəsi
hwen ju hould mi, aim əlaiv
wir laik daiməndz in ðə skai

ai nu ðət wid bikʌm wʌn rait əwei
ou, rait əwei
ət fərst sait ai felt ði enərǰi əv sən reiz
ai sɔ ðə laif insaid jər aiz

sou šain brait tənait, ju ənd ai
wir bjutəfəl laik daiməndz in ðə skai
ai tə ai, sou əlaiv
wir bjutəfəl laik daiməndz in ðə skai

šain brait laik ə daimənd
šain brait laik ə daimənd
šain brait laik ə daimənd
wir bjutəfəl laik daiməndz in ðə skai

šain brait laik ə daimənd
šain brait laik ə daimənd
šain brait laik ə daimənd
wir bjutəfəl laik daiməndz in ðə skai

pɑmz raiz tə ðə junivərs
əz wi munšain ənd mɑli
fil ðə wɔrmθ, wil nevər dai
wir laik daiməndz in ðə skai

jər ə šutiŋ stɑr ai si
ə vižən əv ekstəsi
hwen ju hould mi, aim əlaiv
wir laik daiməndz in ðə skai

ət fərst sait ai felt ði enərǰi əv sən reiz
ai sɔ ðə laif insaid jər aiz

sou šain brait tənait, ju ənd ai
wir bjutəfəl laik daiməndz in ðə skai
ai tə ai, sou əlaiv
wir bjutəfəl laik daiməndz in ðə skai

šain brait laik ə daimənd
šain brait laik ə daimənd
šain brait laik ə daimənd
wir bjutəfəl laik daiməndz in ðə skai

šain brait laik ə daimənd
šain brait laik ə daimənd
šain brait laik ə daimənd
wir bjutəfəl laik daiməndz in ðə skai

šain brait laik ə daimənd
šain brait laik ə daimənd
šain brait laik ə daimənd

sou šain brait tənait, ju ənd ai
wir bjutəfəl laik daiməndz in ðə skai
ai tə ai, sou əlaiv
wir bjutəfəl laik daiməndz in ðə skai

šain brait laik ə daimənd
šain brait laik ə daimənd
šain brait laik ə daimənd
ou, jæ
šain brait laik ə daimənd
šain brait laik ə daimənd
šain brait laik ə daimənd
šain brait laik ə daimənd

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS