Creedence Clearwater Revival: Have You Ever Seen The Rain?-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“Have You Ever Seen The Rain”

Someone told me long ago There’s a calm before the storm,
I know; It’s been comin’ for some time.
When it’s over, so they say, It’ll rain a sunny day,
I know; Shinin’ down like water.

[CHORUS:]
I want to know, Have you ever seen the rain?
I want to know, Have you ever seen the rain
Comin’ down on a sunny day?

Yesterday, and days before, Sun is cold and rain is hard,
I know; Been that way for all my time.
‘Til forever, on it goes Through the circle, fast and slow,
I know; It can’t stop, I wonder.

[CHORUS]
Yeah!
[CHORUS]

həv ju evə sin ðə rein

sʌmwʌn tould mi lɒŋ əɡou ðeəz ə kɑm bifɔ ðə stɔm,
ai nou; its bin <comin> fə səm taim.
wen its ouvə, sou ðei sei, itəl rein ə sʌni dei,
ai nou; <shinin> daun laik wɔtə.

<[chorus>: <]>
ai wɒnt tə nou, həv ju evə sin ðə rein?
ai wɒnt tə nou, həv ju evə sin ðə rein
<comin> daun ɒn ə sʌni dei?

jestədi, ənd deiz bifɔ, sʌn z kould ənd rein z hɑd,
ai nou; bin ðət wei fər ɔl mai taim.
til fərevə, ɒn it ɡouz θru ðə səkəl, fɑst ənd slou,
ai nou; it kɑnt stɒp, ai wʌndə.

<[chorus]>
jeə!
<[chorus]>

Find You On My Knees-Kari Jobe-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido
Wake Me Up Before You Go-Go-Wham!-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Pin It on Pinterest

Compártelo ahora y márcanos como tus favoritos por favor, necesitamos tu ayuda! Es solo para que www.pronunciaciones.com siga siendo GRATIS.

Compártelo AHORA!

COMPÁRTELO POR FAVOR QUE NO TE CUESTA NADA!

Compártelo AHORA!

Dale para escuchar el texto que sombreaste con su pronunciación en tiempo real!