All In My Head(Flex)-Fifth Harmony-Fetty Wap-Pronunciación Letra y Video
To Ü -Jack U-AlunaGeorge-Pronunciación Letra y Video

Come Over-Clean Bandit-Stylo G-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en América

CLEAN BANDIT LYRICS
“Come Over”
(feat. Stylo G)

I never said any of this was gonna be simple
But sometimes all it takes is just a symbol, ooh oh
Because the place you want to reach is right in front of you
You’re getting stronger
So just keep on that bit longer
Ra pa pum

Girl come over
Mi want you closer
Tired of the rainy days
You bring me
Sun, sun, sun, sunshine
You bring me
Sun, sun, sun, sunshine

So before the night over
I want you to know that
I’m willing to change my ways
You bring me
Sun, sun, sun, sunshine
You bring me
Sun, sun, sun, sunshine

Come over, come over
Come over, come, come over
Come over, come over
Come over, come, come over

I guess you’re gonna run out luck love sooner or later
You better make time to sit down and put pen to paper
Because the things you want to do will slip away from you
It won’t be long now
So just keep on being strong now
Ra pa pum

Girl come over
Mi want you closer
I’m tired of the rainy days
You bring me
Sun, sun, sun, sunshine
You bring me
Sun, sun, sun, sunshine

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

So before the nights over
I want you to know that
I’m willing to change my ways
You bring me
Sun, sun, sun, sunshine
You bring me
Sun, sun, sun, sunshine

On regular she blow my mind
Nah tell no lie
Mi can’t live without you
Without you
Girl you got me weak at my knees
Seven days of the week
Mi stop think about you
About you

Come over, come over
Come over, come, come over
Come over, come over
Come over, come, come over

Sun sun sun sunshine

Come over, come over
Come over, come, come over
Come over, come over
Come over, come, come over

Look how much time mi tell you say mi sorry girl
About time now fi you spend the night over
90 days past and mi nu see you girl
Baby make we move on cause the fight over
Regular she curse me
Tell her friend dem bout she nu trust me
Well if a so it have to be so let it be
Since the last three months mi know you a fi me
Mi want pick up mi phone but mi can’t call you
Hold heap of questions mi a go ask you
Baby mi love you why you a go on so
Now you a show off a bag man want you
Mi want pick up the phone but mi can’t call you
Hold heap of questions mi a go ask you
Baby mi love you why you a go on so
Now you a show off a bag man want you

Ra pa pum

Girl come over
Mi want you closer
I’m tired of the rainy days
You bring me
Sun, sun, sun, sunshine
You bring me
Sun, sun, sun, sunshine

So before the nights over
I want you to know that
I’m willing to change my ways
You bring me
Sun, sun, sun, sunshine
You bring me
Sun, sun, sun, sunshine

Come over, come over
Come over, come, come over
Sun, sun, sun, sunshine
You bring me sun, sun, sun, sunshine
Come over, come over
Come over, come, come over
Sun, sun, sun, sunshine
You bring me sun, sun, sun, sunshine

#Pronunciación de Nivel Básico

Ai never sed eni of dis buas gona bi simpol
Bat somtaims ol et teiks is yost a simbol, ohh oh
Bikos de pleis yu buant tu rich is raig in front of yu
Yor geden estronger
So yost kip on dad bit longer
Ra pa pam
Gerl kom ouver
Mi buant yu clouser
Taird of de reinli deis
Yu brin mi
San, san, san, sanshain
Yu brin mi
San, san, san, sanshain
So bifor de naig ouver
Ai buant yu tu nou dad
Aim builen tu cheinch mai bueis
Yu brin mi
San, san, san, sanshain
Yu brin mi
San, san, san, sanshain
Kom ouver, kom uver
Kom ouver, kom, kom ouver
Kom ouver, kom uver
Kom ouver, kom, kom ouver
Ai ges yor gona ran aut lak lav suner or leider
Yu beder meik taim tu sit daun an put pen tu peiper
Bikos de zens yu buant tu du buil eslip abuei from yu
Et buont bi lon nau
So yost kip on bien estron nau
Ra pa pam
Gerl kom ouver
Mi buant yu clouser
Taird of de reinli deis
Yu brin mi
San, san, san, sanshain
Yu brin mi
San, san, san, sanshain
So bifor de naig ouver
Ai buant yu tu nou dad
Aim builen tu cheinch mai bueis
Yu brin mi
San, san, san, sanshain
Yu brin mi
San, san, san, sanshain
On regiular shi blou mai maind
Na tel nou lai
Mi kent liv buidaut yu
Buidaut yu
Gerl yu gat mi buik at mai nis
Seven deis of de buik
Mi estap zink abaut yu
Abaut yu
Kom ouver, kom uver
Kom ouver, kom, kom ouver
Kom ouver, kom uver
Kom ouver, kom, kom ouver
San san san sanshain
Kom ouver, kom uver
Kom ouver, kom, kom ouver
Kom ouver, kom uver
Kom ouver, kom, kom ouver
Luk jau mach taim mi tel yu sei mi sorri gerl
Abaut taim nau fi yu espend de naig ouver
Nainti deis past an mai na si yu gerl
Beibe meik bui muv on kos de faig ouver
Regiular shi kors mi
Tel er frend dem baut shi na trast mi
Buel if a so et jav tu bi so ledet bi
Sins de last tri monts mi nou yu a fi mi
Mi buant pik ap mi fon bat mi kent kol yu
Jold jip of kuestions mi a gou ask yu
Beibe mi lav yu buai yu a gou on so
Nau yu a shou af a bag men buant yu
Mi buant pik ap mi fon bat mi kent kol yu
Jold jip of kuestions mi a gou ask yu
Beibe mi lav yu buai yu a gou on so
Nau yu a shou af a bag men buant yu
Ra pa pam
Gerl kom ouver
Mi buant yu clouser
Taird of de reinli deis
Yu brin mi
San, san, san, sanshain
Yu brin mi
San, san, san, sanshain
So bifor de naig ouver
Ai buant yu tu nou dad
Aim builen tu cheinch mai bueis
Yu brin mi
San, san, san, sanshain
Yu brin mi
San, san, san, sanshain
Kom ouver, kom uver
Kom ouver, kom, kom ouver
San, san, san, sanshain
Yu brin mi san, san, san, sanshain
Kom ouver, kom uver
Kom ouver, kom, kom ouver
San, san, san, sanshain
Yu brin mi san, san, san, sanshain

#Pronunciación de Nivel Intermedio

klin bændət liriks
kəm ouvᵊr
fit. stailou ǰi

ai nevər sed eni əv ðis wəz ɡɑnə bi simpəl
bət səmtaimz ɔl it teiks iz ǰəst ə simbəl, u ou
bikɒz ðə pleis ju wɑnt tə rič iz rait in frənt əv ju
jər ɡetiŋ strɒŋər
sou ǰəst kip ɑn ðət bit lɔŋɡər
rɑ pɑ <pum>

ɡərl kəm ouvᵊr
mi wɑnt ju klousᵊr
taiərd əv ðə reini deiz
ju briŋ mi
sən, sən, sən, sʌnšain
ju briŋ mi
sən, sən, sən, sʌnšain

sou bifɔr ðə nait ouvᵊr
ai wɑnt ju tə nou ðæt
aim wiliŋ tə čeinǰ mai weiz
ju briŋ mi
sən, sən, sən, sʌnšain
ju briŋ mi
sən, sən, sən, sʌnšain

kəm ouvᵊr, kəm ouvᵊr
kəm ouvᵊr, kəm, kəm ouvᵊr
kəm ouvᵊr, kəm ouvᵊr
kəm ouvᵊr, kəm, kəm ouvᵊr

ai ɡes jər ɡɑnə rən aut lək lʌv sunər ɔr leitər
ju betər meik taim tə sit daun ənd put pen tə peipər
bikɒz ðə θiŋz ju wɑnt tə də wəl slip əwei frəm ju
it wount bi lɔŋ nau
sou ǰəst kip ɑn biiŋ strɒŋ nau
rɑ pɑ <pum>

ɡərl kəm ouvᵊr
mi wɑnt ju klousᵊr
aim taiərd əv ðə reini deiz
ju briŋ mi
sən, sən, sən, sʌnšain
ju briŋ mi
sən, sən, sən, sʌnšain

sou bifɔr ðə naits ouvᵊr
ai wɑnt ju tə nou ðæt
aim wiliŋ tə čeinǰ mai weiz
ju briŋ mi
sən, sən, sən, sʌnšain
ju briŋ mi
sən, sən, sən, sʌnšain

ɑn reɡjələr ši blou mai maind
nɑ tel nou lai
mi kænt laiv wiðaut ju
wiðaut ju
ɡərl ju ɡɑt mi wik ət mai niz
sevən deiz əv ðə wik
mi stɑp θiŋk əbaut ju
əbaut ju

kəm ouvᵊr, kəm ouvᵊr
kəm ouvᵊr, kəm, kəm ouvᵊr
kəm ouvᵊr, kəm ouvᵊr
kəm ouvᵊr, kəm, kəm ouvᵊr

sən sən sən sʌnšain

kəm ouvᵊr, kəm ouvᵊr
kəm ouvᵊr, kəm, kəm ouvᵊr
kəm ouvᵊr, kəm ouvᵊr
kəm ouvᵊr, kəm, kəm ouvᵊr

luk hau mʌč taim mi tel ju sei mi sɑri ɡərl
əbaut taim nau fai ju spend ðə nait ouvᵊr
nainti deiz pæst ənd mi nu si ju ɡərl
beibi meik wi muv ɑn kəz ðə fait ouvᵊr
reɡjələr ši kərs mi
tel hər frend dem baut ši nu trəst mi
wel if ə sou it həv tə bi sou let it bi
sins ðə læst θri mənθs mi nou ju ə fai mi
mi wɑnt pik ʌp mi foun bət mi kænt kɒl ju
hould hip əv kwesčənz mi ə ɡou æsk ju
beibi mi lʌv ju wai ju ə ɡou ɑn sou
nau ju ə šou ɒf ə bæɡ mæn wɑnt ju
mi wɑnt pik ʌp ðə foun bət mi kænt kɒl ju
hould hip əv kwesčənz mi ə ɡou æsk ju
beibi mi lʌv ju wai ju ə ɡou ɑn sou
nau ju ə šou ɒf ə bæɡ mæn wɑnt ju

rɑ pɑ <pum>

ɡərl kəm ouvᵊr
mi wɑnt ju klousᵊr
aim taiərd əv ðə reini deiz
ju briŋ mi
sən, sən, sən, sʌnšain
ju briŋ mi
sən, sən, sən, sʌnšain

sou bifɔr ðə naits ouvᵊr
ai wɑnt ju tə nou ðæt
aim wiliŋ tə čeinǰ mai weiz
ju briŋ mi
sən, sən, sən, sʌnšain
ju briŋ mi
sən, sən, sən, sʌnšain

kəm ouvᵊr, kəm ouvᵊr
kəm ouvᵊr, kəm, kəm ouvᵊr
sən, sən, sən, sʌnšain
ju briŋ mi sən, sən, sən, sʌnšain
kəm ouvᵊr, kəm ouvᵊr
kəm ouvᵊr, kəm, kəm ouvᵊr
sən, sən, sən, sʌnšain
ju briŋ mi sən, sən, sən, sʌnšain

All In My Head(Flex)-Fifth Harmony-Fetty Wap-Pronunciación Letra y Video
To Ü -Jack U-AlunaGeorge-Pronunciación Letra y Video
Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Suscríbete/Regístrate al boletín de PRONUNCIACIONES.COM ARMY!

Únete a la Armada Latina/Hispana de Cantantes de Música en Inglés para recibir las últimas PRONUNCIACIONES de canciones en Inglés y para que tus canciones pedidas lleguen directas a tu correo electrónico!

EN UNOS MINUTOS TE ENVIAREMOS UN CORREO, NO TE OLVIDES DE ABRIRLO Y CONFIRMAR TU SUSCRIPCIÓN. GRACIAS!

Pin It on Pinterest

Compártelo ahora y márcanos como tus favoritos por favor.!

COMPÁRTELO AHORA! por favor, COMPARTE AGORA! Please SHARE IT NOW!