Coldplay – Orphans- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Coldplay – Orphans- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Coldplay Lyrics
“Orphans”

(I want to know when I can go)
(Back and get drunk with my friends?)

Boom boom ka, buba de ka
Boom boom ka, buba de ka
Boom boom ka, buba de ka

Rosaleen of the Damascene
Yes, she had eyes like the moon
Would have been on the silver screen
But for the missile monsoon
She went, “Woo woo, woo woo oo-oo-oo”
Indigo go up to heaven today
Woo woo, woo woo oo-oo-oo
With bombs going boom ba-boom-boom
She say

I want to know when I can go
Back and get drunk with my friends
I want to know when I can go
Back and be young again

Baba would go where the flowers grow
Almond and peach trees in bloom
And he would know just when and what to sow
So golden and opportune
He went, “Woo woo, woo woo oo-oo-oo”
Tulips the colour of honey today
It’s true true, woo woo oo-oo-oo
With bombs going boom ba-boom-boom
He say

I want to know when I can go
Back and get drunk with my friends
I want to know when I can go
Back and be young again (yeah)

Woo woo, woo woo oo-oo-oo
Woo woo, woo woo oo-oo-oo

Cherubim seraphim soon
Come sailing us home by the light of the moon

Oh I want to know when I can go
Back and get drunk with my friends
I want to know when I can go
Back and feel home again

Woo woo, woo woo oo-oo-oo
I guess we’ll be raised on our own then
Woo woo, woo woo oo-oo-oo
I want to be with you ’til the world ends
I want to be with you ’til the whole world ends

Boom boom ka, buba de ka
Boom boom ka, buba de ka
Boom boom ka, buba de ka
Boom boom ka, buba de ka
Boom

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

<coldplay> liriks
ɔrfənz

ai wɑnt tə nou hwen ai kən ɡou
bæk ənd ɡet drəŋk wiθ mai frendz?

bum bum kɑ, <buba> di kɑ
bum bum kɑ, <buba> di kɑ
bum bum kɑ, <buba> di kɑ

<rosaleen> əv ðə dæməsin
jes, ši həd aiz laik ðə mun
wud həv bin ɑn ðə silvər skrin
bət fər ðə misəl mansun
ši went, wu wu, wu wu <u-u-u>
indəɡou ɡou ʌp tə hevən tədei
wu wu, wu wu <u-u-u>
wiθ bɑmz ɡouiŋ bum <ba-boom-boom>
ši sei

ai wɑnt tə nou hwen ai kən ɡou
bæk ənd ɡet drəŋk wiθ mai frendz
ai wɑnt tə nou hwen ai kən ɡou
bæk ənd bi jəŋ əɡen

bɑbə wud ɡou hweᵊr ðə flauərz ɡrou
ɑmənd ənd pič triz in blum
ənd hi wud nou ǰəst hwen ənd hwʌt tə sau
sou ɡouldən ənd ɑpərtun
hi went, wu wu, wu wu <u-u-u>
tuləps ðə kʌlər əv hʌni tədei
its tru tru, wu wu <u-u-u>
wiθ bɑmz ɡouiŋ bum <ba-bum-bum>
hi sei

ai wɑnt tə nou hwen ai kən ɡou
bæk ənd ɡet drəŋk wiθ mai frendz
ai wɑnt tə nou hwen ai kən ɡou
bæk ənd bi jəŋ əɡen jæ

wu wu, wu wu <u-u-u>
wu wu, wu wu <u-u-u>

čerəb serəfim sun
kəm seiliŋ əz houm bai ðə lait əv ðə mun

ou ai wɑnt tə nou hwen ai kən ɡou
bæk ənd ɡet drəŋk wiθ mai frendz
ai wɑnt tə nou hwen ai kən ɡou
bæk ənd fil houm əɡen

wu wu, wu wu <u-u-u>
ai ɡes wil bi reizd ɑn auər oun ðen
wu wu, wu wu <u-u-u>
ai wɑnt tə bi wiθ ju til ðə wərld endz
ai wɑnt tə bi wiθ ju til ðə houl wərld endz

bum bum kɑ, <buba> di kɑ
bum bum kɑ, <buba> di kɑ
bum bum kɑ, <buba> di kɑ
bum bum kɑ, <buba> di kɑ
bum

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!