Cinema-Benny Benassi-Gary Go-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

BENNY BENASSI LYRICS
“Cinema (Skrillex Remix)”
(feat. Gary Go)

I could watch you for a lifetime
You’re my favorite movie
A thousand endings
You mean everything to me
I never know what’s comin’
Forever fascinated
Hope you don’t stop runnin’ to me
‘Cause I’ll always be waitin’

You are my cinema
I could watch you forever
Action, thriller
I could watch you forever
You are my cinema
A Hollywood treasure
Love you just the way you are
My cinema, my cinema, my cinema…

[x3:]
Get up, get down
Three steps down
My DJ gonna break it down

Get up, get down
Lose that sound
Drop the bass

My cinema

Stars spell out your name
Like in a science fiction drama
Romance growing
Like a flower in the summer
You always keep me guessin’
Forever my wonderful
Hope you start undressin’
All my dreams and take me under

You are my cinema
I could watch you forever
Action, thriller
I could watch you forever
You are my cinema
A Hollywood treasure
Love you just the way you are
My cinema, my cinema, my cinema…

[x3:]
Get up, get down
Three steps down
My DJ gonna break it down

Get up, get down
Lose that sound
Drop the bass

A cinema

You are my cinema
I could watch you forever
Action, thriller
I could watch you forever
You are my cinema
A Hollywood treasure
Love you just the way you are
My cinema, my cinema, my cinema
My cinema, my cinema, my cinema
My cinema, my cinema, my cinema
My cinema, my cinema, my cinema

#Pronunciación de Nivel Básico

Ai kud buach yu for a laiftaim, yor mai feivoret muvi
A tausen endens, yu min ebrizen tu mi
Ai never nou buats komen, forever fasineided
Joup yu dont estap ranen, tu mi kos ail olbueis bi bueiden
Yu ar mai sinema, ai kud buach yu forever
Akshon, zriler, ai kud buach yu forever
Yu ar mai sinema, a jolibud treshar
Lav yu yost de buei yu ar
Mai sinema, mai sinema, mai sinema
Sinema, sinema, sinema
Get ap get daun
Lus dad saun
Mai diyei gona breiket daun
Get ap get daun
Lus dad saun
Mai diyei gona breiket daun
Get ap get daun
Lus dad saun
Mai diyei gona breiket daun
Get ap get daun
Lus dad saun
Drap de beis
Mai sinema
Estars espel aut yor neim, laik in a sains fikshon drama
Romens grouen, laik a flabuer in de samer
Yu olbueis kip mi gesen, forever mai buonder
Joup yu estar andresen, ol mai drims an teik mi ander
Yu ar mai sinema, ai kud buach yu forever
Akshon, zriler, ai kud buach yu forever
Yu ar mai sinema, a jolibud treshar
Lav yu yost de buei yu ar
Mai sinema, mai sinema, mai sinema
Sinema, sinema, sinema
Get ap get daun
Lus dad saun
Mai diyei gona breiket daun
Get ap get daun
Lus dad saun
Mai diyei gona breiket daun
Get ap get daun
Lus dad saun
Mai diyei gona breiket daun
Get ap get daun
Lus dad saun
Drap de beis
Mai sinema
Yu ar mai sinema, ai kud buach yu forever
Akshon, zriler, ai kud buach yu forever
Yu ar mai sinema, a jolibud treshar
Lav yu yost de buei yu ar
Mai sinema, mai sinema, mai sinema
Sinema, sinema, sinema

#Pronunciación de Nivel Intermedio

beni benɑsi liriks
sinəmə <skrillex> rimiks
fit. ɡeri ɡou

ai kəd wɑč ju fər ə laiftaim
jər mai feivərət muvi
ə θauzənd endiŋz
ju min evriθiŋ tə mi
ai nevər nou hwʌts <comin>
fərevər fæsənetəd
houp ju dount stɑp <runnin> tə mi
kəz ail ɔlweiz bi <waitin>

ju ər mai sinəmə
ai kəd wɑč ju fərevər
ækšən, θrilər
ai kəd wɑč ju fərevər
ju ər mai sinəmə
ə hɑliwud trežər
lʌv ju ǰəst ðə wei ju ɑr
mai sinəmə, mai sinəmə, mai sinəmə…

<[x3>: <]>
ɡet ʌp, ɡet daun
θri steps daun
mai diǰei ɡɑnə breik it daun

ɡet ʌp, ɡet daun
luz ðət saund
drɑp ðə bæs

mai sinəmə

stɑrz spel aut jər neim
laik in ə saiəns fikšən drɑmə
roumæns ɡrouiŋ
laik ə flauər in ðə sʌmər
ju ɔlweiz kip mi <guessin>
fərevər mai wʌndərfəl
houp ju stɑrt <undressin>
ɔl mai drimz ənd teik mi ʌndᵊr

ju ər mai sinəmə
ai kəd wɑč ju fərevər
ækšən, θrilər
ai kəd wɑč ju fərevər
ju ər mai sinəmə
ə hɑliwud trežər
lʌv ju ǰəst ðə wei ju ɑr
mai sinəmə, mai sinəmə, mai sinəmə…

<[x3>: <]>
ɡet ʌp, ɡet daun
θri steps daun
mai diǰei ɡɑnə breik it daun

ɡet ʌp, ɡet daun
luz ðət saund
drɑp ðə bæs

ə sinəmə

ju ər mai sinəmə
ai kəd wɑč ju fərevər
ækšən, θrilər
ai kəd wɑč ju fərevər
ju ər mai sinəmə
ə hɑliwud trežər
lʌv ju ǰəst ðə wei ju ɑr
mai sinəmə, mai sinəmə, mai sinəmə
mai sinəmə, mai sinəmə, mai sinəmə
mai sinəmə, mai sinəmə, mai sinəmə
mai sinəmə, mai sinəmə, mai sinəmə

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS