aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Christina Aguilera – Can’t Hold Us Down- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Christina Aguilera – Can’t Hold Us Down- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Christina Aguilera Lyrics
“Can’t Hold Us Down”
(feat. Lil’ Kim)

So what am I not supposed to have an opinion
Should I be quiet just because I’m a woman
Call me a bitch ’cause I speak what’s on my mind
Guess it’s easier for you to swallow if I sat and smiled

When a female fires back
Suddenly big talker don’t know how to act
So he does what any little boy would do
Making up a few false rumors or two

That for sure is not a man to me
Slanderin’ names for popularity
It’s sad you only get your fame through controversy
But now it’s time for me to come and give you more to say

This is for my girls all around the world
Who’ve come across a man who don’t respect your worth
Thinking all women should be seen, not heard
So what do we do girls?
Shout louder!

Letting them know we’re gonna stand our ground
Lift your hands high and wave them proud
Take a deep breath and say it loud
Never can, never will, can’t hold us down

Nobody can hold us down
Nobody can hold us down
Nobody can hold us down
Never can, never will

So what am I not supposed to say what I’m saying
Are you offended with the message I’m bringing
Call me whatever ’cause your words don’t mean a thing
Guess you ain’t even a man enough to handle what I sing

If you look back in history
It’s a common double standard of society
The guy gets all the glory the more he can score
While the girl can do the same and yet you call her a whore

I don’t understand why it’s OK
The guy can get away with it, the girl gets named
All my ladies come together and make a change
And start a new beginning for us everybody sing

This is for my girls all around the world
Who’ve come across a man who don’t respect your worth
Thinking all women should be seen, not heard
You can’t get rid of us
What do we do girls?
Shout louder!

Letting them know we’re gonna stand our ground
We standing our ground on this one
Lift your hands high and wave ’em proud
Take a deep breath and say it loud
Never can, never will, can’t hold us down
Check it

[Lil’ Kim:]
Here’s something I just can’t understand
If a guy have three girls then he’s the man
He can even give her some head or sex her raw
If a girl do the same, then she’s a whore

But the table’s about to turn
I bet my fame on it
Cats take my ideas and put their name on it
It’s alright though, you can’t hold me down
I got to keep on movin’

To all my girls with a man who be tryna mack
Do it right back to him and let that be that
You need to let him know that his game is whack
And Lil’ Kim and Christina Aguilera got your back

But you’re just a little boy
Think you’re so cute, so coy
You must talk so big
To make up for smaller things

Said you’re just a little boy
All you’ll do is annoy
You must talk so big
To make up for smaller things

This is for my girls
This is for my girls all around the world
Who’ve come across a man who don’t respect your worth
Thinking all women should be seen, not heard
So what do we do girls?
Shout louder!

Letting them know we’re gonna stand our ground
Lift your hands high and wave ’em proud
Take a deep breath and say it loud
Never can, never will, can’t hold us down

This is for my girls all around the world
Who’ve come across a man who don’t respect your worth
Thinking all women should be seen, not heard
So what do we do girls?
Shout louder!

Letting them know we’re gonna stand our ground
Lift your hands high and wave ’em proud
Take a deep breath and say it loud
Never can, never will, can’t hold us down

Spread the word, can’t hold us down
We here, we back again
Lil’ Kim and Christina Aguilera
Can’t hold us down

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

kristinə aɡwilerə liriks
kænt hould əz daun
fit. lil kim

sou hwʌt əm ai nɑt səpouzd tə həv ən əpinjən
šəd ai bi kwaiət ǰəst bikɒz aim ə wumən
kɒl mi ə bič kəz ai spik hwʌts ɑn mai maind
ɡes its iziər fər ju tə swɑlou if ai sæt ənd smaild

hwen ə fimel faiərz bæk
sʌdənli biɡ tɔkər dount nou hau tə ækt
sou hi dəz hwʌt eni litəl bɔi wud du
meikiŋ ʌp ə fju fɔls rumərz ɔr tu

ðət fər šur z nɑt ə mæn tə mi
<slanderin> neimz fər pɑpjəlerəti
its sæd ju ounli ɡet jər feim θru kɑntrəvərsi
bət nau its taim fər mi tə kəm ənd ɡiv ju mɔr tə sei

ðis iz fər mai ɡərlz ɔl əraund ðə wərld
huv kəm əkrɒs ə mæn hu dount rəspekt jər wərθ
θiŋkiŋ ɔl wimən šəd bi sin, nɑt hərd
sou hwʌt də wi də ɡərlz?
šaut laudər!

letiŋ ðəm nou wir ɡɑnə stænd auər ɡraund
lift jər hændz hai ənd weiv ðəm praud
teik ə dip breθ ənd sei it laud
nevər kæn, nevər wil, kænt hould əz daun

noubədi kən hould əz daun
noubədi kən hould əz daun
noubədi kən hould əz daun
nevər kæn, nevər wil

sou hwʌt əm ai nɑt səpouzd tə sei hwʌt aim seiiŋ
ər ju əfendəd wiθ ðə mesəǰ aim briŋiŋ
kɒl mi hwʌtevᵊr kəz jər wərdz dount min ə θiŋ
ɡes ju eint ivən ə mæn ənəf tə hændəl hwʌt ai siŋ

if ju luk bæk in histᵊri
its ə kɑmən dʌbəl stændərd əv səsaiəti
ðə ɡai ɡets ɔl ðə ɡlɔri ðə mɔr hi kən skɔr
wail ðə ɡərl kən də ðə seim ənd jet ju kɒl hər ə hɔr

ai dount ʌndərstænd wai its oukei
ðə ɡai kən ɡet əwei wiθ it, ðə ɡərl ɡets neimd
ɔl mai leidiz kəm təɡeðər ənd meik ə čeinǰ
ənd stɑrt ə nu biɡiniŋ fər əz evribɑdi siŋ

ðis iz fər mai ɡərlz ɔl əraund ðə wərld
huv kəm əkrɒs ə mæn hu dount rəspekt jər wərθ
θiŋkiŋ ɔl wimən šəd bi sin, nɑt hərd
ju kænt ɡet rid əv əz
hwʌt də wi də ɡərlz?
šaut laudər!

letiŋ ðəm nou wir ɡɑnə stænd auər ɡraund
wi stændiŋ auər ɡraund ɑn ðis wʌn
lift jər hændz hai ənd weiv <em> praud
teik ə dip breθ ənd sei it laud
nevər kæn, nevər wil, kænt hould əz daun
ček it

<[lil> kim: <]>
hiərz sʌmθiŋ ai ǰəst kænt ʌndərstænd
if ə ɡai həv θri ɡərlz ðen hiz ðə mæn
hi kən ivən ɡiv hər səm hed ɔr seks hər rɑ
if ə ɡərl də ðə seim, ðen šiz ə hɔr

bət ðə teibəlz əbaut tə tərn
ai bet mai feim ɑn it
kæts teik mai aidiəz ənd put ðer neim ɑn it
its ɒlrait ðou, ju kænt hould mi daun
ai ɡɑt tə kip ɑn <movin>

tə ɔl mai ɡərlz wiθ ə mæn hu bi <tryna> mæk
də it rait bæk tə im ənd let ðət bi ðæt
ju nid tə let im nou ðət iz ɡeim z wæk
ənd lil kim ənd kristinə aɡwilerə ɡɑt jər bæk

bət jər ǰəst ə litəl bɔi
θiŋk jər sou kjut, sou kɔi
ju məst tɔk sou biɡ
tə meik ʌp fər smɒlər θiŋz

sed jər ǰəst ə litəl bɔi
ɔl jul də z ənɔi
ju məst tɔk sou biɡ
tə meik ʌp fər smɒlər θiŋz

ðis iz fər mai ɡərlz
ðis iz fər mai ɡərlz ɔl əraund ðə wərld
huv kəm əkrɒs ə mæn hu dount rəspekt jər wərθ
θiŋkiŋ ɔl wimən šəd bi sin, nɑt hərd
sou hwʌt də wi də ɡərlz?
šaut laudər!

letiŋ ðəm nou wir ɡɑnə stænd auər ɡraund
lift jər hændz hai ənd weiv <em> praud
teik ə dip breθ ənd sei it laud
nevər kæn, nevər wil, kænt hould əz daun

ðis iz fər mai ɡərlz ɔl əraund ðə wərld
huv kəm əkrɒs ə mæn hu dount rəspekt jər wərθ
θiŋkiŋ ɔl wimən šəd bi sin, nɑt hərd
sou hwʌt də wi də ɡərlz?
šaut laudər!

letiŋ ðəm nou wir ɡɑnə stænd auər ɡraund
lift jər hændz hai ənd weiv <em> praud
teik ə dip breθ ənd sei it laud
nevər kæn, nevər wil, kænt hould əz daun

spred ðə wərd, kænt hould əz daun
wi hiər, wi bæk əɡen
lil kim ənd kristinə aɡwilerə
kænt hould əz daun

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!