Charlie Puth-We Don’t Talk Anymore-Selena Gomez-Pronunciación Letra y Video

Charlie Puth-We Don’t Talk Anymore-Selena Gomez-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

CHARLIE PUTH LYRICS
“We Don’t Talk Anymore”
(feat. Selena Gomez)

[Charlie Puth:]
We don’t talk anymore
We don’t talk anymore
We don’t talk anymore
Like we used to do
We don’t laugh anymore
What was all of it for
Ohh, we don’t talk anymore, like we used to do…

I just heard you found the one, you been looking
You been looking for
I wish I would have known that wasn’t me
Cause even after all this time
I still wonder
Why I can’t move on
Just the way you did so easily

Don’t wanna know
Kinda dress you’re wearing tonight
If he’s holdin onto you so tight
The way I did before
I overdosed
Shoulda known your love was a game
Now I can’t get you out of my brain
Ohh, it’s such a shame

That we don’t talk anymore
We don’t talk anymore
We don’t talk anymore
Like we used to do
We don’t laugh anymore
What was all of it for?
Oh, we don’t talk anymore
Like we used to do

[Selena Gomez:]
I just hope you’re lying next to somebody
Who knows how to love you like me
There must be a good reason that you’re gone
Every now and then I think you might want me to
Come show up at your door
But I’m just too afraid that I’ll be wrong

Don’t wanna know
If you’re looking into her eyes
If she’s holdin onto you so tight the way I did before
I overdosed
Should’ve known your love was a game
Now I can’t get you out of my brain
Oh, it’s such a shame

[Charlie Puth & Selena Gomez:]
That we don’t talk anymore
(We don’t we don’t)
We don’t talk anymore
(We don’t we don’t)
We don’t talk anymore
Like we used to do
We don’t laugh anymore
(We don’t we don’t)
What was all of it for?
(We don’t we don’t)
Oh, we don’t talk anymore
Like we used to do
Like we used to do

Don’t wanna know
Kinda dress you’re wearing tonight
If he’s giving it to you just right
The way I did before
I overdosed
Should’ve known your love was a game
Now I can’t get you out of my brain
Oh, it’s such a shame

That we don’t talk anymore
(We don’t we don’t)
We don’t talk anymore
(We don’t we don’t)
We don’t talk anymore
Like we used to do
We don’t laugh anymore
(We don’t we don’t)
What was all of it for?
(We don’t we don’t)
Oh, we don’t talk anymore
Like we used to do

(We don’t talk anymore)
Don’t wanna know
Kinda dress you’re wearing tonight (Oh)
If he’s holding onto you so tight (Oh)
The way I did before
(We don’t talk anymore)
I overdosed
Should’ve known your love was a game (Oh)
Now I can’t get you out of my brain (Woah)
Oh, it’s such a shame

That we don’t talk anymore


čɑrli puθ liriks
wi dount tɔk enimɔr
fit. səlinə ɡomez

<[charlie> puθ: <]>
wi dount tɔk enimɔr
wi dount tɔk enimɔr
wi dount tɔk enimɔr
laik wi just tə du
wi dount læf enimɔr
hwʌt wəz ɔl əv it fɔr
<ohh>, wi dount tɔk enimɔr, laik wi just tə du…

ai ǰəst hərd ju faund ðə wʌn, ju bin lukiŋ
ju bin lukiŋ fɔr
ai wiš ai wud həv noun ðət wɑzənt mi
kəz ivən æftər ɔl ðis taim
ai stil wʌndər
wai ai kænt muv ɑn
ǰəst ðə wei ju did sou izəli

dount wɑnə nou
kində dres jər weriŋ tənait
if hiz <holdin> ɑntu ju sou tait
ðə wei ai did bifɔr
ai ouvədoust
<shoulda> noun jər lʌv wəz ə ɡeim
nau ai kænt ɡet ju aut əv mai brein
<ohh>, its səč ə šeim

ðət wi dount tɔk enimɔr
wi dount tɔk enimɔr
wi dount tɔk enimɔr
laik wi just tə du
wi dount læf enimɔr
hwʌt wəz ɔl əv it fɔr?
ou, wi dount tɔk enimɔr
laik wi just tə du

<[selena> ɡomez: <]>
ai ǰəst houp jər laiiŋ nekst tə sʌmbɑdi
hu nouz hau tə lʌv ju laik mi
ðər məst bi ə ɡud rizən ðət jər ɡɒn
evri nau ənd ðen ai θiŋk ju mait wɑnt mi tu
kəm šou ʌp ət jər dɔr
bət aim ǰəst tu əfreid ðət ail bi rɒŋ

dount wɑnə nou
if jər lukiŋ intu hər aiz
if šiz <holdin> ɑntu ju sou tait ðə wei ai did bifɔr
ai ouvədoust
šudəv noun jər lʌv wəz ə ɡeim
nau ai kænt ɡet ju aut əv mai brein
ou, its səč ə šeim

<[charlie> puθ ənd səlinə ɡomez: <]>
ðət wi dount tɔk enimɔr
wi dount wi dount
wi dount tɔk enimɔr
wi dount wi dount
wi dount tɔk enimɔr
laik wi just tə du
wi dount læf enimɔr
wi dount wi dount
hwʌt wəz ɔl əv it fɔr?
wi dount wi dount
ou, wi dount tɔk enimɔr
laik wi just tə du
laik wi just tə du

dount wɑnə nou
kində dres jər weriŋ tənait
if hiz ɡiviŋ it tə ju ǰəst rait
ðə wei ai did bifɔr
ai ouvədoust
šudəv noun jər lʌv wəz ə ɡeim
nau ai kænt ɡet ju aut əv mai brein
ou, its səč ə šeim

ðət wi dount tɔk enimɔr
wi dount wi dount
wi dount tɔk enimɔr
wi dount wi dount
wi dount tɔk enimɔr
laik wi just tə du
wi dount læf enimɔr
wi dount wi dount
hwʌt wəz ɔl əv it fɔr?
wi dount wi dount
ou, wi dount tɔk enimɔr
laik wi just tə du

wi dount tɔk enimɔr
dount wɑnə nou
kində dres jər weriŋ tənait ou
if hiz houldiŋ ɑntu ju sou tait ou
ðə wei ai did bifɔr
wi dount tɔk enimɔr
ai ouvədoust
šudəv noun jər lʌv wəz ə ɡeim ou
nau ai kænt ɡet ju aut əv mai brein <woah>
ou, its səč ə šeim

ðət wi dount tɔk enimɔr

Kehlani-Gangsta-Pronunciación Letra y Video
RaeLynn-Love Triangle-Pronunciación Letra y Video

Author: Manuel Ruiz

Share This Post On

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

La moderación de comentarios está activada. Su comentario podría tardar cierto tiempo en aparecer.

Pin It on Pinterest

Compártelo ahora y márcanos como tus favoritos por favor, necesitamos tu ayuda! Es solo para que www.pronunciaciones.com siga siendo GRATIS. De lo contrario tendremos que convertirla en una aplicación que costará 4.99 Dólares Americanos.

Compártelo AHORA!

COMPÁRTELO POR FAVOR QUE NO TE CUESTA NADA o nos veremos obligados a cobrar 4.99 Dólares Americanos por entrar a nuestra página www.pronunciaciones.com

Compártelo AHORA!

Dale para escuchar el texto que sombreaste con su pronunciación en tiempo real!